Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Kino Palace v Nitre
22. 6. – 03. 9. 2019 pred 4 rokmi

Kino Palace v Nitre

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 14. 6. 2019 pod číslom KA-369/2019.

Mesto NItra vyhlásilo v júni 2019 verejnú projektovú jednokolovú architektonickú súťaž na návrh Kina Palace v Nitre.

Predmetom súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenie pre využitie bývalého Kina Palace na Radlinského ulici. Objekt bol postavený v rokoch 1925 - 26.  V budúcnosti by mal slúžiť ako multifunkčná sála so zázemím a kaviareň.

Porota hodnotila 36 návrhov. Zvíťazil súťažný návrh od Livinark s.r.o..

Okruh účastníkov:

Návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. Účastník preukáže splnenie tejto podmienky predložením čestného vyhlásenia.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 22. jún 2019
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 3. september 2019
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 10. september 2019
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 13. september 2019

Porota:

Riadni členovia:

Ing.arch. Martin Jančok
Mgr. art. Tomáš Tokarčík
Ing.arch. Tibor Zelenický
Ing.arch. Viktor Šabík  (závislý od vyhlasovateľa)
Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Milan Csanda
Ing. arch. Peter Mezei  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

1. miesto: 9 000 €
odmena: 2 000 €
2. miesto: 5 400 €
3. miesto: 3 600 €
zapis-z-vyhodnotenia-(1) SÚŤAŽNÉ-PODMIENKY-NR-palace-2.0

Výsledky súťaže:

1. miesto (9 000 €) – Livinark s.r.o.: Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., Ing. arch. Maroš Mitro, Bc. Dominika Jenčová, Martina Hončárová, Pavel Bakajsa

Autori/Autorky:
Ing. arch. Tomáš Boroš , ArtD. , Ing. arch. Maroš Mitro, Martina Hončárová, Pavel Bakajsa, Bc. Dominika Jenčová
Komentár poroty:

Návrh dokázal splniť náročné požiadavky na pamiatkovú obnovu a súčasne ponúknuť ucelený architektonický názor na zmenu využitia objektu. Z hľadiska svojej novej funkcie je jeho hlavnou výhodou to, že ponúka maximálnu možnú veľkosť sály a uvoľnenie dispozície vstupného podlažia tým, že situuje obslužné priestory (šatne, WC a sklady) do novonavrhovaného podzemného podlažia. Vo svojom materiálovom prevedení a detailoch je prestavba triezvo citlivá v pripomínaní architektonickej a historickej hodnoty diela Friedricha Weinwurma. Porota má výhrady k umiestneniu kaviarne, dôležitého spoločenského katalyzátora, iba na poschodí. Navrhuje pri dopracovaní štúdie rozšírenie jej prevádzky aj na prízemie objektu.

odmena (2 000 €) – winwin architects s.r.o.: Ing. arch. Lucia Kušnírová, Ing. arch. Soňa Salnerová, Bc. Barbora Gunišová, Bc. Robert Provazník

Autori/Autorky:
Ing.arch. Soňa Salnerová , Ing. arch. Lucia Kušnírová, Bc. Barbora Gunišová, Bc. Robert Provazník
Komentár poroty:

Návrh svojím objemom odkazuje na pôvodné hmotové riešenie kina Palace, čím vyhovuje striktným požiadavkám pamiatkovej obnovy. Racionálne upravuje dispozíciu objektu jeho budúcemu využitiu, poskytuje vhodné spoločenské priestory a postačujúcu viacúčelovú sálu. Balkón po troch stranách sály vzbudzuje pochybnosti o jeho využiteľnosti a vhodnosti pre takýto univerzálny priestor. Porota má výhrady aj k prehnanej štylizácii interiéru objektu.

2. miesto (5 400 €) – Ing. arch. Martin Simonides, Vladimír Dianiška, František Dlabáč, Zuzana Ondrušková

Autori/Autorky:
Ing.arch. Martin Simonides , Vladimír Dianiška, František Dlabáč, Zuzana Ondrušková
Komentár poroty:

Návrh poskytuje veľmi realistické riešenie transformácie objektu na jeho nové využitie. Hmotovým riešením odvolávajúcim sa na pôvodnú formu objektu spĺňa podmienky pamiatkovej obnovy. V rámci svojich možností ponúka prehľadnú dispozíciu s adekvátne veľkorysými vstupnými priestormi a flexibilnú viacúčelovú sálu dostatočných rozmerov. Porota má výhrady k spôsobu prepojenia oboch úrovní kaviarne, ako aj k príliš nostalgickému prevedeniu povrchov a detailných prvkov návrhu.

3. miesto (3 600 €) – A B.K.P.Š., s.r.o.: Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Tatiana Kuva, Ing. arch. Július Vass

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Podobne ako návrh na prvom mieste, sa aj tento snaží o priestorové uvoľnenie prízemia objektu a o vytvorenie priestrannej viacúčelovej sály. Na rozdiel od víťaza však nevyužíva naplno potenciál podzemného podlažia a ostáva tak niekde na pol-ceste k presvedčivému prevedeniu tejto idey. Z pohľadu požiadaviek Krajského pamiatkového úradu návrh reprezentuje akceptovateľné riešenie.