Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Centrum obce Nededza
27. 2. – 15. 5. 2019 pred 5 rokov

Centrum obce Nededza

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 22. 2. 2019 pod číslom KA-74/2019.

Obec Nededza vyhlásila vo februári 2019 verejnú proejktovú jednokolovú kombinovanú súťaž na návrh centra obce.

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže "Centrum obce Nededza" bolo komplexné riešenie centra obce spolu s návrhom prestavby obecného úradu. Súčasťou zadania bolo tiež zapojenie a doriešenie nádvoria pôvodne renesančného kaštieľa, ktorý je v súčasnosti prestavovaný na polyfunkčné kultúrno-spoločenské zariadenie obce. Cieľom obce je vyriešiť a realizovať v jej centre námestie. Výsledkom je koncept, ktorý bude podkladom pre územný plán zóny a ustanoví záväzné regulatívy pre jeho následné projektové dopracovanie.

Porota hodnotila 3 súťažné návrhy. Zvíťazil súťažný návrh od kolektívu autorov: Autori: Ing. arch. Matúš Pastorok, Prešov Ing. arch. Peter Panulín, spolupráca: Ing. arch. Sergej Pastorok.

Okruh účastníkov:

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktorých sídlo alebo miesto podnikania sa nachádza na území niektorej z členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie a ktoré spĺňajú podmienky účasti podľa týchto súťažných podmienok. Súťažný návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. Pre účasť v súťaží je podmienkou predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti –kópie Autorizačného osvedčenia SKA alebo rovnocenného oprávnenia zahraničného účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 27. február 2019
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 15. máj 2019
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 21. máj 2019
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. máj 2019

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Otto Gáťa
Akad.arch. Dušan Voštenák
JUDr. Marián Cesnek  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. Štefan Halvoň

Ceny:

1. znížené cena: 3 000 €
2. - 3. cena ex aequo: 1 750 €
2. - 3. cena ex aequo: 1 750 €
ZÁPISNICA-Z-HODNOTIACEHOROKOVANIA-POROTY-21.05.2019 Súťažné-podm.-Centrum-obce-Nedeza

Výsledky súťaže:

1. znížené cena (3 000 €) – Autori: Ing. arch. Matúš Pastorok, Prešov Ing. arch. Peter Panulín Spolupráca: Ing. arch. Sergej Pastorok

Autori/Autorky:
Ing. arch. Matúš Pastorok , Ing. arch. Peter Panulín
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Komentár poroty:

Plusy :

-Dobré urbanistické riešenie a prehľadne riešené námestie a verejný priestor s možnosťou rozvoja. 
-Autori prejavili týmto návrhom rešpektovanie kompozično-priestorových daností riešenej zóny a rešpektovali atmosféru obce. Návrh prezentuje mieru a pokoru prístupu, ktorá nám u ostatných návrhov chýbala.
-Dobre vyriešená väzba na záhradnú časť kaštieľa a prípadné stravovacie zariadenie v tejto časti.
-Správne vyriešenie oddelenia priestoru škôlky.
-Architektúra objektu Obecného úradu je navrhnutá kvalitne, čím sa eliminovala proporčná a materiálová rozdrobenosť existujúcej budovy. Navrhovaný objekt je identifikovateľný - má mierku a potrebnú dôstojnosť verejnej budovy. Nadstavba je riešená čisto, ako ľahká konštrukcia vyľahčujúca hmotu stavby, čím autori plne rešpektovali statické danosti existujúcej stavby. Akceptovanie lokalitného programu a kvalitne riešené dispozície vrátane optimálneho rozšírenia kapacity hlavnej sály, jednoznačne nominujú tento návrh na prvé miesto.
-Podstatným kladom tohto návrhu je realizovateľnosť konceptu.

Mínusy: 

-Je nevyhnutné doriešiť predpolie obecného úradu a jeho prepojenie na priestor pri kaštieli.
-Detailne dopracovať napojenie riešenej zóny na dopravný systém obce v ďalšom stupni PD.

2. - 3. cena ex aequo (1 750 €) – Autori : Ing. arch. Diana Šmotláková, Tomáš Perďoch, Ing. arch. Eva Petrovičová, Ing. Martina Tibenská, PhD., Ing. arch. Miroslav Pavle, PhD.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Diana Šmotláková , Tomáš Perďoch, Ing. arch. Eva Petrovičová, Ing. Martina Tibenská, PhD., Ing. arch. Miroslav Pavle, PhD.
Komentár poroty:

Plusy :

-Zaujímavo riešený urbanizmus s diskutabilným riešením peších ťahov.
-Dobré definovanie identity priestoru centra obce.
-Autori prejavili týmto návrhom rešpektovanie kompozično-priestorových daností riešenej zóny a snažili sa akceptovať atmosféru obce.
-Dobre vyriešená väzba na záhradnú časť kaštieľa a prípadné stravovacie zariadenie v tejto časti. Správne vyriešenie oddelenia priestoru škôlky
-Architektúra objektu Obecného úradu je navrhnutá striedmo a kvalitne, ale pôsobí príliš monumentálne, akoby nad rámec mierky riešenej zóny.
-Nadstavba je riešená čisto, ale hmota je príliš dominantná a po statickej stránke je riešenie na hrane.
-Kladne hodnotíme akceptovanie lokalitného programu a kvalitne riešené dispozície.

Mínusy:

-Problematické natiahnutie pešej zóny za hlavnú komunikáciu v obci vytvára z dopravného hľadiska kolízny bod.
-Prílišná dominantnosť a mierka Obecného úradu.
-Zväčšenie kapacity spoločenskej sály len pavlačou na poschodí hodnotíme ako nepraktické.

2. - 3. cena ex aequo (1 750 €) – Autori: Ing. arch. Ľubomír Kružel, Ing. arch. Pavol Zibrín, Ing. Róbert Donoval

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Plusy:

-Urbanizmus je riešený dobre so znalosťou prostredia a s rešpektovaním charakteristík obce.
-Návrh je graficky aj rozsahom vypracovaný kvalitne a vo veľkom rozsahu, ale grafický dizajn spracovaný dominantne, príliš prekrýva hlavné idey návrhu.
-Dobre vyriešená väzba na záhradnú časť kaštieľa a prípadné stravovacie zariadenie v tejto časti. Kladne hodnotíme presunutie amfiteátra a návrh cyklotrasy cez centrum.
-Správne vyriešenie peších ťahov a relaxačných zón.
-Architektúra objektu Obecného úradu je navrhnutá dobre, ale zvolená mierka a rozdrobenosť fasád zbytočne zvýrazňuje nejednotnosť a príliš potláča hmotu úradu.
-Kladne hodnotíme akceptovanie lokalitného programu a kvalitne riešené dispozície.

Mínusy : 

-Dominantná grafika príliš prekrýva ideové vyznenie návrhu.
-Rozdrobenosť a materiálová nejednotnosť hmoty Obecného úradu.