Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
22. 10. – 21. 1. 2019 pred 5 rokov

Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 10. 10. 2018 pod číslom KA-512/2018.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave vyhlásila v októbri 2018 verejnú projektovú jednokolovú kombinovanú súťaž na návrh Art Campusu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Predmetom súťaže je koncepčné architektonicko-urbanistické riešenie areálu Vysokej školy výtvarných umení na Drotárskej ceste 44 v Bratislave a podrobnejšie architektonické riešenie objektov, ktoré budú realizované v 1. etape, ktorými sú ubytovaco-stravovacie zariadenie, technologický pavilón a parkovacie zóny.

Porota hodnotila 31 návrhov. Zvíťazil súťažný návrh od SLLA.

Okruh účastníkov:

Účastník musí od okamihu podania súťažného návrhu až po zverejnenie výsledkov súťaže, a ak sa stane víťazným
účastníkom, tak až po okamih ukončenia zhotovovania zákazky spĺňať podmienky:
(i) ak je účastník právnickou osobou, bude mať v obchodnom alebo obdobnom registri zapísaný predmet hospodárskej činnosti, ktorý zodpovedá službám, ktoré majú byť predmetom zákazky podľa § 4 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len ZAA) alebo autorizáciu Slovenskej komory stavebných inžinierov podľa § 5 ods. 1 písm. a) ZAA alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v štáte jeho sídla;
(ii) ak je účastník fyzickou osobou, bude oprávnený na predmet hospodárskej činnosti, ktorý zodpovedá službám, ktoré majú byť predmetom zákazky podľa § 4 ZAA alebo § 5 ods. 1 písm. a) ZAA alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v štáte jeho sídla. 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 22. október 2018
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 21. január 2019
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 30. január 2019
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 6. február 2019

Porota:

Riadni členovia:

Prof.Akad.arch. Imrich Vaško
prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek  (závislý od vyhlasovateľa)
univ dipl ing arch Aljoša Dekleva, M.Arch (Dist)
Mag. arch. Ernst J. Fuchs
doc. Mgr. ak. arch. Roman Brychta
doc. Pavel Choma, akad. mal.  (závislý od vyhlasovateľa)
prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Peter Jurkovič
M. Sc. Ing. Arch. Tomasz Konior
doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.

Experti:

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová

Ceny:

1. cena: 20 000 €
odmena bez určenia poradia: 1 500 €
2.cena: 12 000 €
odmena bez určenia poradia: 1 500 €
3. cena: 7 000 €
odmena bez určenia poradia: 1 500 €
odmena bez určenia poradia: 1 500 €
Art-Campus---zápis-z-hodnotiaceho-zasadnutia-poroty---summary-evaluation-session Art-campus---Sutazne-podmienky---Terms-and-Conditions

Výsledky súťaže:

1. cena (20 000 €) – SLLA

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Ing. arch. Jana Nagyová , Zuzana Jančeková, Viktória Sabadošová, Dominik Haviar, Lenka Baková, Boris Rusiňák
Komentár poroty:

Porota oceňuje jasné prevádzkové a typologické riešenie a navrhovaný systém etapizácie vrátane diferencovaného architektonického výrazu. Návrh nadväzuje na pôvodné architektonické riešenie lokality a vhodne dopĺňa nedostavané moduly školy prof. Dušana Kuzmu. Zachováva kontext s výhľadmi do okolia a nezastavaním územia za školou ponúka intenzívne využitie existujúcej atraktívnej prírodnej scenérie. V prvej fáze návrh definuje vstupný otvorený priestor medzi rozšírením existujúcej školy o technologické centrum a ubytovacie zariadenie ako otvorené námestie, ktoré sa stáva novým vstupom a verejným priestorom školy.

Porota jednoznačne odporúča vyhlasovateľovi zadať projekt autorom víťazného návrhu a zároveň navrhuje, aby sa do dopracovanej štúdie zahrnulo aj zastrešenie priestoru medzi existujúcimi budovami z druhej fázy projektu, čím by vznikla pasáž ako žiadaný aktívny sociálny priestor ateliérov školy s ich priamym prepojením do nového technologického centra.

 

odmena bez určenia poradia (1 500 €) – DI Andreas Marth/AllesWirdGut Architektur

Komentár poroty:

Návrh má jednoduché a hodnotné urbanistické riešenie, ktoré správne sleduje topografiu územia. Pôvodná budova školy prof. Dušana Kuzmu je spojená s internátom a technologickým centrom novotvarom spoločného verejného priestoru, ktorý významne kultivuje prostredie kampusu a spája južný svah krajiny so severným pahorkom a lesíkom. V prvej fáze je takto vytvorená nová vstupná dominanta nového školského areálu. Parkovacie miesta v severnej časti školy sú však riešené nevhodne.

2.cena (12 000 €) – CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS

Autori/Autorky:
Ing. arch. Michal Krištof , Ing.arch. Peter Chaban , Ing. arch. Ondřej Chybík, prof. Ing. Chybík, Ing. arch. Martin Křivánek
Komentár poroty:

Hmotová schéma návrhu sa zakladá na urbanistickom rastri vychádzajúcom z geometrie existujúcej budovy prof. Dušana Kuzmu. Systém umožňuje flexibilný rozvoj celého územia kampusu počas všetkých fáz. Hlavnou kvalitou návrhu je umiestnenie doteraz neexistujúceho nového vstupu a na neho nadväzujúceho transparentného technologického centra, ktoré je priamym pokračovaním "nedokončeného" pôvodného projektu. Návrh vytvára príležitosť pre veľmi reprezentatívny hlavný vstup do kampusu VŠVU. Prepojenie medzi dielňami, existujúcou školou, pôvodnej a novej architektúry a dnešných pracovných procesov umeleckej akadémie 21. storočia je zásadným prínosom navrhovaného riešenia. Internát, ktorý je pavilónovo umiestnený na južnej strane územia, síce vytvára žiadaný urbanistický dialóg s okolitou obytnou štruktúrou, avšak neberie do úvahy územný plán zóny a obmedzenia súťaže.

odmena bez určenia poradia (1 500 €) – Ing. arch. Andrej Olah/GRAU

Autori/Autorky:
Ing. arch. Andrej Olah , Ing. arch. Filip Marčák, Ing. arch. Matej Kurajda, Ing. arch. Jana Filípková, Bc. Juraj Izrael
Komentár poroty:

Návrh vytvára pozdĺžnu horizontálnu platformu v osi zástavby prof. Dušana Kuzmu s odlišnou architektúrou vertikálne vrstvených typológií parkovania, vstupu, technologického centra a verejného priestoru. Ako nevhodná sa javí etapizácia dostavby druhej fázy projektu, ako aj neprehľadné dispozície technologického centra a verejných priestorov.

3. cena (7 000 €) – A B.K.P.Š.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh, podobne ako víťazný projekt, nadväzuje na lineárnu os zástavby prof. Dušana Kuzmu. Na mieste nedostavaných modulov rozvíja priečne lineárne hmoty technologickej časti, typologicky dobre orientovaného internátu a druhej rozvojovej etapy VŠVU. V poetických diagramoch sú demonštrované kvality riešeného územia ako topografia pozemku a výhľady do krajiny. Problematickým je etapizácia projektu, hlavne v prvej fáze projektu nepresvedčivá vnútorná cirkulačná logika kampusu s navýšenou terénnou bariérou medzi internátom a školou a bez centrálneho vstupného priestoru, ako aj formálne architektonické riešenie fasád.

odmena bez určenia poradia (1 500 €) – Ing. arch. Ilja Skoček, Ing. arch. Michal Kontšek, Bc. Martina Kalivodová

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Prínosom riešenia je vytvorenie nových urbánnych priestorov nádvoria existujúcej školy, ubytovania a technologického centra s jasne definovaným vstupom a plochy parkovania už v prvej fáze projektu. Problematické sa však javia samotné typológie ubytovania a technologickej časti, ako aj konfliktné budovanie bariéry na severnej hrane pozemku voči susedom a obmedzenie kvality ich bývania.

odmena bez určenia poradia (1 500 €) – Ing. arch. Márius Žitňanský, Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Ing. arch. Peter Gonda, Ing. arch. Ľubica Dubeňová, Ing. arch. Natália Filová, Bc. Peter Bučo

Autori/Autorky:
Ing.arch. Márius Žitňanský , Ing.arch. Vladimír Šimkovič , CSc. , Ing. arch. Ľubica Dubeňová , Ing. arch. Peter Gonda, Ing. arch. Natália Filová, Bc. Peter Bučo
Komentár poroty:

Návrh rieši horizontálnu štruktúru v severnej časti pozemku, kde technologické centrum nadväzuje na existujúce dielne a dvojposchodový šachovnicový raster ubytovacích blokov a átrií, ktoré svojou hmotou nahrádzajú objem súčasného terénu pozemku so zachovaním existujúcich severných výhľadov. Nevýhodou riešenia je enormné množstvo zemných prác a dotyk so susediacimi pozemkami, ako aj nepresvedčivá druhá etapa výstavby.