Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Rozšírenie Mestského úradu v Senci
27. 7. – 10. 10. 2018 pred 5 rokov

Rozšírenie Mestského úradu v Senci

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 23. 7. 2018 pod číslom KA-495/2018.

Mesto Senec vyhlásilo v júli 2018 verejnú projektovú jednokolovú architektonickú súťaž na návrh rozšírenia Meestského úradu v Senci.

Predmetom súťaže návrhov je rozšírenie Mestského úradu v Senci, ktoré pozostáva z prístavby, ktorá má doplniť nedostatočný administratívny priestor existujúcej budovy, a jej prípadnej rekonštrukcie, ktorá bude zahŕňať najmä dispozičné preusporiadanie jednotlivých priestorov. Návrh by mal poskytnúť energeticky úsporný objekt, ktorý nebude Mesto Senec zaťažovať prehnanými prevádzkovými nákladmi, a zároveň vytvorí reprezentatívnu a moderne vybavenú verejnú budovu Mestského úradu. 

Porota hodnotila 17 návrhov. Zvíťazil súťažný návrh od DKLN, s. r. o..

 

Okruh účastníkov:

Návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. Účastník preukáže splnenie tejto podmienky predložením čestného vyhlásenia.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 27. júl 2018
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 10. október 2018
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 11. október 2018
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. október 2018

Porota:

Riadni členovia:

Mgr. Akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna
Ing.arch. Rudolf Žákovský
MgA. Ondřej Synek (CZ)
Ing. Rudolf Bittner  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Peter Sedala  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Mgr.art. Vít Halada , ArtD.
Ing. Ing. arch. Ondrej Marko
Ing. Jarmila Répássyová  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

1. cena: 8 000 €
2.cena: 5 000 €
3. cena: 3 000 €
Odmena: 1 000 €
Odmena: 1 000 €
zapisnica_hodnotenie_navrhov SÚŤAŽNÉ-PODMIENKY_SC_MsU

Výsledky súťaže:

1. cena (8 000 €) – DKLN, s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Ladislav Nagy , A. Trebuľová,, M. Vnenková, D. Nagyová, P. Čurlej
Komentár poroty:

Rozšírenie úradu je veľmi dobre nastavené v urbánnej štruktúre. Rozdelenie funkcií do viacerých objektov umožňuje prispôsobenie okoliu primeranou mierkou a prehľadnú prevádzku jasne definovaným a zrozumiteľným priestorom nádvoria. Štruktúra je flexibiliná pre prípadné úpravy lokalitného programu či objemu. Využitie existujúceho výškového rozdielu medzi ulicou a parkingom vo dvore je ďalšou výhodou návrhu. Napriek vyššiemu podielu plôch plášťa budovy sú vhodne zvolené orientácie presklených fasád klientského centra a sály a tiež ich kombinácia s tradičnou konštrukciou novej administratívnej časti, čo prispieva k zníženiu investičných ako aj prevádzkových nákladov. Riešenie umožňuje prípadnú etapizáciu prestavby a dostavby. Návrh reviduje tradičné usporiadanie kancelárie primátora a klientského centra, odporúčame ale mieru otvorenosti priestorov overiť v diskusii s vyhlasovateľom. Porota oceňuje aj prehľadnú a graficky účinnú prezentáciu návrhu.

2.cena (5 000 €) – MAPA architekti s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Patrícia Botková , M. Stanislav, B. Červeňová
Komentár poroty:

Jasne vyčlenený priestor dvora vytvára zrozumiteľné urbanistické riešenie, ktoré je prehľadné a dispozične čisté. Predĺženie existujúceho krídla prináša primerané plošné, prevádzkové aj objemové možnosti, kolmo radený objekt so sálou v parteri je novým protipólom historickej uličnej budovy. Výraz objektu je kultivovaný, skromný a súčasne architektonicky presvedčivý v dialógu kontextuálnej hmoty krídla a racionálneho kvádra novostavby vo dvore. Chýba jasné bezbariérové riešenie (výťahy) a pohodlné prepojenie sály s jej zázemím.

3. cena (3 000 €) – Kilo Honč, s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Porota ocenila predovšetkým civilné, lapidárne a jednoduché riešenie. Návrh veľkoryso rieši potreby klientského centra a sály v 2 novostavbách ako samostatných pavilónoch. Vytvorenie troch interiérom neprepojených budov má výhodu stavebnej jednoduchosti a nevýhodu oddelenej prevádzky. Pochybnosti vyvoláva rozšírenie administratívnych priestorov úradu, ktoré ponecháva len v rekonštruovanom pôvodnom objekte. Realizácia tohto konceptu by si vyžiadala jeho dielčie úpravy. Formálne vyznievajú slepé priečelia novostavieb otočené k návštevníkovi pri vstupe do dvora, ako aj otázne uplatnenie pohľadového betónu v interiéri.

Odmena (1 000 €) – LENNOX architekti s.r.o.

Autori/Autorky:
B. Strelcová, T. Starý, R. Balšán, M. Smrčková
Komentár poroty:

Porotu oslovil silný základný urbanistický koncept a dobre situovanie nástupných presklených fasád v parteri. Novostavba administratívnej budovy však vo svojom dispozičnom riešení nepôsobí presvedčivo, rovnaké pochybnosti vzbudzuje príliš schematické riešenie rekonštrukcie pôvodnej budovy. Návrh prináša nadbytok plošnej výmery.

Odmena (1 000 €) – Kuklica Smerek architekti, s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh uvažuje s veľkorysým hmotovo-dispozičným konceptom. Prichádza s premisou otvorenia vstupu zozadu a s ambicióznym prepojením s námestím prostredníctvom zokruhovania pešieho pohybu cez susedné pozemky. Objekt tak strháva na seba pozornosť, ale stavia sa chrbtom k existujúcej budove. Riešenie je príliš podmienené úpravami vo svojom okolí, čím paradoxne spochybňuje existujúci urbanistický kontext námestia.