Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Nová mestská plaváreň v Ružomberku
27. 4. – 05. 9. 2018 pred 5 rokov

Nová mestská plaváreň v Ružomberku

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 20. 4. 2018 pod číslom KA-227/2018.

Mesto Ružomberok vyhlásilo v apríli 2018 verejnú projektovú jednokolovú architektonickú súťaž na návrh novej mestskej plavárne v Ružomberku.

Súčasná mestská plaváreň na ulici Bystrická je technicky a prevádzkovo zastaralá. Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku sa preto rozhodlo pre výstavbu nového objektu v lokalite pri zimnom štadióne.

Porota hodnotila 31 návrhov. Zvíťazil súťažný návrh od kolektívu autorov:  Ing. arch. Peter Zibrin, PhD., Ing. arch. Pavol Zibrín, Ing. arch. Ľubomír Kružel ml..

 

 

Okruh účastníkov:

Súťaž sa vyhlasuje ako verejná anonymná pre neobmedzený okruh účastníkov. Účastníkom je každý, kto má záujem zúčastniť sa súťaže návrhov (§ 119 ods. 4 ZVO) a súčasne spĺňa  požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 27. apríl 2018
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 5. september 2018
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 19. september 2018
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 5. október 2018

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Štefan Moravčík
Ing.arch. Joseph Jurčo  (závislý od vyhlasovateľa)
doc. Ing. arch. Antonín Novák (CZ)
Arch. Pavol Mikolajčák
Ing. Róbert Kolár  (závislý od vyhlasovateľa)
JUDr. Ľubomír Kubáň  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Peter Nezval
Ing.arch. Tomáš Szöke
Ing. arch. Katarína Bergerová
Vojtech Macko  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. Ján Ilavský

Ceny:

1. cena: 8 000 €
2.cena: 5 000 €
3. cena: 3 000 €
Odmena: 400 €
Odmena: 400 €
Odmena: 400 €
Odmena: 400 €
Odmena: 400 €
Zápisnica-z-hodnotiaceho-rokovania-poroty SÚŤAŽNÉ-PODMIENKY_NOVÁ-MESTSKÁ-PLAVÁREŇ-V-RUŽOMBERKU

Výsledky súťaže:

1. cena (8 000 €) – Ing. arch. Peter Zibrin, PhD., Ing. arch. Pavol Zibrín, Ing. arch. Ľubomír Kružel ml.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Plusy :

-Dobré urbanistické riešenie a umiestnenie stavby na pozemku.
-Kompaktné parkovanie zo severnej strany, veľká a dobre využiteľná lúka s vodnou plochou z južnej stany.
-Návrh ponúka výhľadové prepojenie na pozemok na východnej strane (zatiaľ sa jedná o súkromný pozemok)
-Dispozične výborne a kompaktne vyriešený priestor s logickým zónovaním. Úsporné riešenie štvorcového pôdorysu zabezpečí nízke prevádzkové náklady a ekonomickú udržateľnosť prevádzky.
-Návrh ponúka využitie časti strechy na športové využitie a na pripadný prenájom týchto priestorov, čo je pre mesto ekonomicky výhodné. Zaujala aj jednoduchosť konštrukčného riešenia.
-Architektúra je čistá, jednoduchá, súčasná a zároveň dostatočne reprezentačná na to, aby pozdvihla túto málo atraktívnu lokalitu.
-Intimita a zároveň otvorenost' a prepojenie do exteriéru.
-Je to koncept, ktorý je vyslovene vhodný do mestskej zástavby.
-Ako jeden z mála návrhov ponúka podzemný otvorený parking, ktorý síce navýši cenu stavby, ale výrazne pomôže koncepcii statickej dopravy v tomto územi.
-Invenčne riešený interiér a elegantná forma. Využitie terénu a osadenie budovy tak, že výkopy budú minimálne.
-Realizovateľnosť konceptu.

Mínusy:

-Vyššie realizačné náklady 
-Nie je možné stavbu etapizovať

2.cena (5 000 €) – Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Gábor Nagy

Autori/Autorky:
Ing.arch. Ladislav Vikartovský , Ing. arch. Gábor Nagy
Komentár poroty:

Plusy :

-Kvalitný urbanizmus a umiestnenie stavby na pozemku.
-Možnosť posunu stavby na sever k objektu zimného štadióna, čím sa vytvorí priestor na parking zo severu a otvorí sa priestor pre exteriér.
-Športové využitie z južnej strany.
-Dispozične výborne a kompaktne vyriešený priestor s logickým zónovaním.
-Zaujala jednoduchosť konštrukčného riešenia.
-Architektúra je čistá, jednoduchá, súčasná, ale vyvolala polemiku o jej vhodnosti do mestského prostredia.
-Intimita a zároveň otvorenosť a prepojenie do exteriéru.
-Výborné riešenie tienenia interiéru a otvorenost stavby do exteriéru.
-Invenčne riešený interiér a elegantná forma.
-Realizovatelnost konceptu.

Mínusy:

-Prevádzkovo a dispozične poddimenzované riešenie.
-Tvar strechy komplikuje aplikáciu tohto návrhu v danej lokalite a v mestskom prostredí.

3. cena (3 000 €) – Ing. arch. Martin Kusý ml., Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. arch. Ľubomíra Blašková

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Plusy :

-Kvalitný urbanizmus a umiestnenie stavby na pozemku, ktorý je využitý kompletne celý.
-Celý komplex je uzavretý do seba formou klubového riešenia, ale s hojným využitím parkových úprav a zelene.
-Zaujímavo, hlboko do terénu, osadené riešenie, ktoré nesúperí s veľkou hmotou zimného štadióna, čo je prínos tohto riešenia.
-Dispozične výborne a kompaktne vyriešený priestor s logickým zónovaním.
-Zaujal návrh a logika konštrukčného riešenia.
-Architektúra je čistá, kultivovaná, jednoduchá a súčasná.
-Intimita a zároveň otvorenosť a prepojenie do exteriéru, ktorý je však uzavretý od okolia oplotením a uzavretým múrom. 
-Výborne riešenie tienenia interiéru.
-Je to koncept, ktorý je vyslovene vhodný do mestskej zástavby.
-Invenčne riešený interiér a elegantná forma stvárnenia
-Realizovateľnost' konceptu, ale za vysokú cenu.

Mínusy:

-Ekonomická a technická náročnosť návrhu vyplývajúca z predloženého konceptu riešenia, ktorý je síce architektonicky veľmi zaujímavý, ale nad rámec reálnych ekonomických možností mesta.
-Nelogicky, na východ umiestnený, hlavný vstup.
 
 
 

Odmena (400 €) – Ing. arch. Igor Hradský, Ing. arch. Martin Skalický, Bc. Ladislav Balogh

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Plusy :

-Kvalitný urbanizmus a umiestnenie stavby na pozemku.
-Južná časť pozemku je určená na statickú dopravu, čo je nevýhodné.
-Celý komplex je uzavretý do seba formou klubového riešenia, ale s hojným využitím parkových úprav a zelene
-Dispozične dobre a kompaktne vyriešený priestor s logickým zónovaním.
-Zaujala jednoduchost' a logika konštrukčného riešenia.
-Architektúra je čistá, kultivovaná, jednoduchá a súčasná.
-Intimita a zároveň otvorenost a prepojenie do exteriéru.
-Je to koncept, ktorý je vhodný do mestskej zástavby
-Tradične stvárnený interiér
-Realizovateľnosť konceptu

Minusy:

-Parkovisko - statická doprava umiestnená na južnej časti pozemku.
-Poddimenzovaný priestor okolo bazénov.

Odmena (400 €) – Autori: Mgr. art. Vít Halada, Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Maroš Greš, Spolupráca: Mária Novotná

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Mária Novotná
Komentár poroty:

Plusy :

-Akceptovateľný urbanizmus a umiestnenie stavby na pozemku. 
-Dispozične dobre a kompaktne vyriešený priestor s logickým zónovaním.
-Zaujímavé konštrukčné riešenie - stenový systém s kolmými železobetónovými nosníkmi pôsobí originálne, ale aj t'ažko.
-Zaujala jednoduchost' a logika konštrukčného riešenia.
-Architektúra je len v náznaku, vzhľadom na úspornú, ale originálnu grafiku, koncept je čistý a úsporný.
-Je to koncept, ktorý je vhodný do mestskej zástavby

Minusy:

-Hlavný vstup riešený z nevhodnej strany. 
-Grafika riešenia ponúka len náznakové riešenie architektúry a interiéru.

Odmena (400 €) – Ing. arch. Martin Jančok, Arch. Michal Janák, Ruslan Dimov, Ema Krakovská, Arch. Zuzana Kovaľová

Autori/Autorky:
Ing.arch. Martin Jančok , Arch. Michal Janák , Ruslan Dimov, Ema Krakovská, Arch. Zuzana Kovaľová
Komentár poroty:

Plusy :

-Dispozične dobre a kompaktne vyriešený priestor s logickým zónovaním, ale čo sa týka rozsahu je vzhľadom na zadanie poddimenzovaný.
-Neprimerane, až opulentne nadimenzované predpolie nástupu do objektu.
-Zaujala jednoduchosť a logika konštrukčného riešenia, ktoré je však realizačne náročné.
-Architektúra je čistá, kvalitná, súčasná, s výborne riešeným akcentom presvetlenia suterénnych priestorov formou "sopúcha".
-Objekt je je kompaktný, pôsobí triezvym a čistým dojmom, zbytočne nesúperi s hmotou zimného štadióna.
-Je to koncept, ktorý je vhodný do mestskej zástavby.

Minusy:

-Z hľadiska urbanizmu je celé riešenie sústredené na juhozápadnej strane pozemku, čo hodnotíme ako nevýhodu.
-Konštrukčne a finančne náročné riešenie.
-Neprimerane nadimenzované predpolie nástupu do objektu.

Odmena (400 €) – Ing. arch. Peter Abonyi, Ing. arch. Radoslav Kurucz, Ing. arch. Michal Tyrol

Autori/Autorky:
Ing. arch. Peter C. Abonyi , Ing. arch. Radoslav Kurucz, Ing. arch. Michal Tyrol
Komentár poroty:

Plusy :

-Kvalitne a citlivo riešený urbanizmus a osadenie objektu na pozemku.
-Dostatočný priestor rozvoja areálu na južnú stranu.
-Hlavný vstup je riešený z pohľadu poroty z nevhodnej strany.
-Okrem tohto detailu je dispozícia riešená kompaktne s logickým zónovaním.
-Architektúra je čistá, kvalitná, súčasná.
-Hmota je kompaktná, pôsobí triezvym a čistým dojmom a zbytočne nesúperi s hmotou zimného štadióna.
-Je to koncept, ktorý je vhodný do mestskej zástavby

Minusy:

-Riešenie bazénov so zdvihnutým okrajom sa nedá použiť na športové účely a je nepraktické v prevádzke.

Odmena (400 €) – Mgr. art. Juraj Tesák, Tatiana Bočkayová, Jana Marinicová, Nikolas Klimčák, Barbara Boríková

Autori/Autorky:
Mgr. art. Juraj Tesák , Tatiana Bočkayová, Jana Marinicová, Nikolas Klimčák, Barbara Boríková
Komentár poroty:

Plusy : 

-Dobre riešený urbanizmus, ale prospel by posun osadenia objektu na sever.
-Parkovanie z troch strán hodnotíme ako nevýhodné.
-Dispozičné riešenie je kompaktné a čisté s výnimkou riešenia tribúny pre divákov, ktorá by mala byť riešená citlivejšie.
-Hlavný vstup je riešený z pohľadu poroty z nevhodnej strany.
-Okrem tohto detailu je dispozícia riešená kompaktne s logickým zónovaním.
-Architektúra je čistá, kvalitná, súčasná a vhodná do riešeného prostredia.
 

Mínusy:

-Kolízne riešenie hlavného vstupu.
-Tribúna osadená z pohľadu poroty nevhodne.
-Nevýhodné riešenie statickej dopravy.