Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Námestie slobody v Banskej Bystrici
12. 4. – 31. 5. 2023 pred 3 mesiacmi

Námestie slobody v Banskej Bystrici

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 30. 3. 2023 pod číslom KA-233/2023.

!!POZOR: AKTUALIZÁCIA: Na základe rozhodnutia komisie boli zjemnené požiadavky na referencie:
- aspoň jedna referencia za 2 mil. € bez DPH (pôvodne 3 mil. €)
- stavby nemusia byť realizované, postačí, ak budú projektované vo fáze vydaného územného rozhodnutia
(Uvedené zmeny sú zapracované v Informatívnom dokumente v kapitole 7, na strane 13 - aktuálna verzia je aj tu na stránke nižšie k stiahnutiu).

Mesto Banská Bystrica vyhlasuje súťažný dialóg na revitalizáciu a modernizáciu významného verejného priestoru - Námestia slobody, ktorý je charakteristický významnou západo–východnou kompozičnou osou mesta. 

Cieľom súťaže je zadefinovať námestie, ktorému chýba priestorové vymedzenie, a získať adaptabilný návrh riešenia súdobého -bezpečného, bezbariérového, vizuálne atraktívneho verejného priestoru a povzniesť tak hodnotu miesta. Významným vkladom revitalizácie je aj odľahčenie priestoru historického Námestia SNP.
Zámerom Mesta Banská Bystrica je prestavba Námestia slobody (časti Centrálnej mestskej zóny) na plnohodnotný mestský priestor celomestského až nadmestského významu.

 

Okruh účastníkov:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač disponoval v tíme osobou odborne spôsobilou na pozícii: Autorizovaný architekt
podľa § 4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či miestnej adresy účastníka.

Dôrazne sa odporúča, aby bol súčasťou riešiteľského kolektívu aj krajinný architekt a dopravný inžinier. Odporúča sa tiež spolupráca s výtvarníkom a urbanistom.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 12. apríl 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 6. september 2023, 10. október 2023, 31. máj 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 17. október 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 24. október 2023

Porota:

Riadni členovia:

Ing.arch. Roman Trizuliak
Ing.arch. Martin Paulíny
Ing.arch. Martin Pavelek  (závislý od vyhlasovateľa)
arch. Gino Garbellini (IT)
Ing. arch. Martin Frei (CZ)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Drahan Petrovič
arch. Mauro Mandelli (IT)
Ing. arch. Peter Surovec  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

odmena za návrh / účastník: 8 000 €
webstránka súťaže: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29363/summary
INFORMATIVNY-DOKUMENT-Informative-Document ZADANIE-Assignment INFO-DOK-v2