Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Námestie slobody v Banskej Bystrici
12. 4. – 31. 5. 2023 pred 11 mesiacov

Námestie slobody v Banskej Bystrici

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 30. 3. 2023 pod číslom KA-233/2023.

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo v apríli 2023 súťažný dialóg na revitalizáciu a modernizáciu významného verejného priestoru - Námestia slobody, ktorý je charakteristický významnou západo–východnou kompozičnou osou mesta. 

Prihlásilo sa 12 architektonických ateliérov zo štyroch krajín - Slovenska, Českej republiky, Nemecka a Veľkej Británie. Medzinárodná odborná komisia vybrala v júli štyroch postupujúcich, ktorí v nasledujúcich mesiacoch pripravili svoje návrhy na riešenie priestoru Námestia slobody.

Mená tímov, ktoré postúpili do druhej etapy súťaže:

- skupina uchádzačov Tři.Čtrnáct architekti s.r.o. a Atelier RAW s.r.o.
- LOCVS, s.r.o.
- skupina uchádzačov Till Rehwaldt a momentura s.r.o.
- BETWEEN s.r.o.

Zvíťazil násúťažný návrh od BETWEEN s.r.o.

 

Okruh účastníkov:

Verejný obstarávateľ požadoval, aby uchádzač disponoval v tíme osobou odborne spôsobilou na pozícii: Autorizovaný architekt
podľa § 4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či miestnej adresy účastníka.

Dôrazne sa odporúčalo, aby bol súčasťou riešiteľského kolektívu aj krajinný architekt a dopravný inžinier. Odporúčala sa tiež spolupráca s výtvarníkom a urbanistom.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 12. apríl 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 6. september 2023, 10. október 2023, 31. máj 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 17. október 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 24. október 2023

Porota:

Riadni členovia:

Ing.arch. Roman Trizuliak
Ing.arch. Martin Paulíny
Ing.arch. Martin Pavelek  (závislý od vyhlasovateľa)
arch. Gino Garbellini (IT)
Ing. arch. Martin Frei (CZ)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Drahan Petrovič
arch. Mauro Mandelli (IT)
Ing. arch. Peter Surovec  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvé miesto: 8 000 €
druhé miesto: 8 000 €
tretie miesto: 8 000 €
štvrté miesto: 8 000 €
webstránka súťaže: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29363/summary
INFORMATIVNY-DOKUMENT-Informative-Document ZADANIE-Assignment INFO-DOK-v2

Výsledky súťaže:

prvé miesto (8 000 €) – BETWEEN

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Ing. arch. Natália Marková, Ing. arch. Tomáš Danko, Ing. arch. Zuzana Mihaľová, Ing. arch. Ivana Fabiánová, Ing. arch. Ivan Kanich, Bc. Alexandra Očková, Róbert Lipták, Nikoleta Mitríková
Komentár poroty:

Tím BETWEEN predviedol jednoznačnú prezentáciu v oboch kolách dialógu. Vo finálnom návrhu dokázali zapracovať odporúčania komisie bez toho, aby ich koncept stratil pôvodnú myšlienku. 

Návrh je spracovaný komplexne a s jasnou hierarchiou diferencovaných, na seba nadväzujúcich priestorov, čím je v súčasnosti „prázdne“ miesto šikovne prekryté novou kultúrnou vrstvou. Interpretácia ľudskej mierky a budúceho významu priestoru prevyšuje ostatné spracovateľské tímy. Návrh pridáva námestiu komornú atmosféru, ale zároveň zostáva tento priestor dostatočne veľký – ohraničené hranou átria Domu kultúry a hranou budúcej ulice (s novonavrhovanou budovou) pred VÚB. Komisia ocenila umiestnenie ťažiska námestia aktívne prepojeného s átriom Domu kultúry. Náležite boli vysvetlené aj možné scenáre využitia tohto flexibilne navrhnutého priestoru.

Autori logicky navrhli a odôvodnili etapizáciu realizácie s jasne definovanou prvou etapou - park pred Hotelom Lux.

Urbánny (mestský) park s pridanou hodnotou - výhľadom na pamätník SNP, bude ľahko prístupný pre všetkých. Dizajn pavilónu / objektu zázemia na kraji parku pod pamätníkom hodnotí komisia ako funkčne aj vizuálne najlepší. Architektúra pavilónu sa premieta aj v dizajne zastávok MHD, čo je veľkým prínosom pre vizuálne zjednotenie riešeného územia.

Oddelenie námestia od cesty stromoradím bolo predmetom rozsiahlej diskusie komisie. Mieru oddelenia - intenzitu a spôsob, bude nutné v ďalších stupňoch dopracovania návrhu (projektu) zvážiť a podložiť argumentmi. Priestor pred VÚB bankou v nadväznosti na zastávku MHD a blok zástavby na opačnej strane ulice (so zakomponovanou zastávkou MHD) zostali vypovedané nedostatočne - len v základných kontúrach. Komisia odporúča doriešiť predmetné priestory v zmysle všeobecného zhrnutia.

Komisia zároveň odporúča prehodnotiť vhodnosť, potrebu, množstvo a dimenzie betónových prvkov / bariér v parku pred Hotelom Lux a taktiež odporúča využiť niektoré myšlienky prezentované vo fáze súťažného konceptu.

druhé miesto (8 000 €) – LOCVS

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Ing. arch. Martin Sedláček, Mgr. Lukáš Šivec, Ing. arch. Jakub Moravčík, Ing. Ivana Citarová, Ing. Július Žiška
Komentár poroty:

Tím LOCVS preukázal najväčší posun z fázy konceptu do fázy výsledného návrhu, reagoval na požiadavky súťaže a zapracoval komentáre a usmernenia komisie do podoby komplexného finálneho návrhu s čitateľnou hierarchiou priestorov.

Na vysokej úrovni uchopili význam a architektonickú hodnotu pamätníka SNP už vo fáze konceptu. Umiestnením pavilónu s výhľadom na pamätník na okraj parku v prvom kole a orientáciou tribúny, na príležitostné podujatia na ploche námestia, na pamätník v druhom kole. Vo finálnom návrhu zjednodušili patchwork zelených plôch prezentovaných v koncepte. Komisia vysoko hodnotí spracovanie pavilónu / zázemia pri parku pod pamätníkom už vo fáze konceptu, kde ho identifikovala ako najlepší moment návrhu.

Pavilónový objekt navrhnutý pred VÚB bankou je veľmi zaujímavý a LOCVS ním jednoznačne preukázal, že tento jednopodlažný flexibilný koncept pavilónu by mohol byť využitý na drobné služby, dočasné výstavy a zázemie a stať sa tak šikovným spúšťačom a atraktorom pre Dom kultúry namiesto toho, aby sa plocha resp. objekt využívala len ako „čakáreň“ pre cestujúcich. Navrhovaný pavilón pred bankou tak môže slúžiť ako dočasný bod na definovanie priestoru vo fáze pred komplexnejším skúmaním dostavby - doplnenia priestoru. Plusom je tiež rešpektovanie a zachovanie najhodnotnejších stromov.

Návrh riešenia územia počíta s vyspelým technologickým a technickým vybavením námestia (osvetlenie, stánky, plug&play systém komponentov). Zároveň vyvstáva otázka s tým spojených nárokov na prevádzku z dlhodobého hľadiska.

Alternovaním návrhu po fáze konceptu došlo k oslabeniu pôvodnej myšlienky a prezentovaný finálny návrh tak predstavuje viacmenej katalóg riešení. Použitá mierka sa vzďaľuje ľudskej a smeruje mierne k pompéznosti.

tretie miesto (8 000 €) – Tři.Čtrnáct + Atelier RAW

Autori/Autorky:
Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín , Ing. arch. Ondrej Palenčar, Doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. Lýdia Šušlíková
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Ing. arch. Kateřina Pacolová, Bc. Simona Vykydalová, Ing. arch. Denis Orinčák, Bc. Marek Pokrivčák, Ing. Rostislav Košťál
Komentár poroty:

Tím Tři.Čtrnáct + Atelier RAW prezentuje návrh založený na kontraste mestského priestoru – námestia a mestskej krajinnej “džungle” s obmedzeným prístupom a využitím. Dobre prepracovaný koncept sa formálne ani obsahovo výrazne neposunul do fázy finálneho návrhu.

V návrhu sa od začiatku súťaže navrhuje zastavanie priestoru pred VÚB bankou a budúcim parkovacím domom mestskými blokmi. Vytvárajú sa dve nové ulice a ohraničenie námestia aj fyzicky, potenciálne atraktívnou a modernou budovou, ktorá by mohla priniesť pre námestie veľmi dôležitý a zaujímavý každodenný program a život.

Prínosom súťažného návrhu rekonštrukcie Námestia slobody je riešenie priestoru pred objektom služieb a obchodu VD Rozkvet a myšlienka vytvorenia pamätníka obetiam komunizmu s opätovným využitím prvkov podstavca v rámci parku.

Prezentovaný projekt má veľmi silnú environmentálnu hodnotu, autori veľmi dobre pracovali s vodným prvkom bez vytvorenia bariér.

Komisia diskutovala o vhodnosti vytvorenia mestskej krajinnej “džungle” s obmedzeným prístupom pre obyvateľov. Napriek súčasným trendom zvyšovania podielu prírode blízkych plôch vo vnútornom meste, džungľa môže predstavovať nevhodný typ zelenej štruktúry v kontexte centra mesta.

Koncepcia námestia nedostatočne reaguje na objekt Domu kultúry.

Objekt zázemia korčuliarskeho oválu bol navrhnutý po usmernení komisie, avšak v otáznej lokácii mimo riešeného územia s chýbajúcou argumentáciou pre daný koncept.

V porovnaní s ostatnými súťažnými tímami ide o najmenej dopracovanú prezentáciu od fázy konceptu. Výsledný návrh zostáva v polohe konceptu bez dopovedania myšlienky v detailoch.  

štvrté miesto (8 000 €) – Rehwaldt Landscape Architects + momentura

Autori/Autorky:
Dipl. Ing. Till Rehwaldt, Ing. Richard Labanc, Ing. arch. Michal Rouha, Ing. arch. Marie Delongová, MA Tereza Černá
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Garth Woolison, B.enV.D, M.LA.
Komentár poroty:

Tím Rehwaldt Landscape Architects + momentura ešte vo fáze konceptu navrhli jednu z najzaujímavejších myšlienok súťaže "domu na rohu" a pavilónu - "umeleckého objektu" schopných pritiahnuť pozornosť a zveľadiť námestie. Hmota dostavby nárožia je zároveň citlivo umiestnená pred výškový obytný dom. Na prízemí tohto objektu by bolo možné zabezpečiť komplexný „servis“ pre cestujúcich. Vyhliadka / kaviareň / reštaurácia na najvyššom podlaží nárožia má príležitosť vytvoriť unikátny pohľad na námestie a pamätník SNP a stať sa tak ďalším atraktívnym miestom.

Súťažný návrh hodnotí komisia ako najviac "krajinársky" spomedzi všetkých. Pre daný priestor a v kontexte celého urbanistického priestoru (os v dĺžke 1,5 km s prevažne parkovými úpravami) je vhodnejšia však viac mestská podoba riešeného územia. Umiestnenie "zelených" parkovacích plôch pred objekt VÚB nie je vzhľadom na potenciál priestoru vhodné riešenie.

Vo finálnom návrhu mierne chýba komplexnosť a hierarchia priestorov, ktorá nie je z návrhu dostatočne čitateľná. Prepojenie priestoru námestia s objektom Domu kultúry je nevýrazné a chýba tiež deklarovanie flexibility a využiteľnosti námestia. Návrh do istej miery iba kopíruje súčasnú podobu priestorov s "kozmetickými úpravami" bez výraznejšieho námetu na zásah do jednotlivých častí.

Vo výslednom návrhu autori nedostatočne využili potenciál konceptu, objektu "pavilónu", detailov riešenia námestia a využití priestoru.

Zázemie športovej plochy (oválu) - jedna z pripomienok komisie, po fáze koncept pôsobí mierne neproporčne v celkovom urbanistickom kontexte návrhu.