Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
MESTSKÁ RADOVKA - Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR
27. 3. – 23. 5. 2023 pred 1 rokom

MESTSKÁ RADOVKA - Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 20. 3. 2023 pod číslom KA-255/2023.

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov vyhlásila v marci 2023 ideovú verejnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov, ktorej zadaním je hľadanie ideového prístupu k obnove rodinného domu typu - MESTSKÁ RADOVKA.

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb, bolo vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2.

Vyhlasovateľ vyhlásil paralelne prebiehajúce obdobné ideové súťaže na obnovu ďalších charakteristických typov rodinných domov na Slovensku, konkrétne "Domu s prejazdom" a "Gánkového domu".

Súťaže voľne nadväzujú na ideové architektonické súťaže na obnovu rodinných domov typov "Štvorec", "Kocka" a "Orava" realizovaných v roku 2022, ktorých výsledky si môžete pozrieť aj tu, na webe SKA. 

Do súťaže sa v stanovenej lehote zapojilo 23 účastníkov. Porota na hodnotiacom zasadnutí 9. júna 2023 stanovila nasledovné poradie a odmeny: 

1. cena: návrh č. 15 od autorov: Ing. Dávid Husár a Ing. Michal Dinda 

2. cena: návrh č. 16 od autorky: Ing. arch. Jana Trnková

3. cena: návrh č. 6 od autorov: Ing. arch. Ing. Roland Búš a Ing. Ľubomír Magerčák

4. – 6. miesto (odmena): návrh č. 1 od Červená/Svitek architekti s.r.o. autorov a autorky: Ing. Ing. arch. Jakub Svitek; Ing. arch. Tereza Červená; Ing. arch. Tomáš Beneš; Bc. Jakub Naništa

návrh č. 10 od benkobenková / BO s.r.o. autora a autorky: Ing. arch. Juraj Benko a Ing. arch. Jana Benková

a návrh č. 19 od young.s architekti s.r.o. autorov a autoriek: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.; Ing. arch. Tomáš Medlen; Ing. arch. Michaela Perejdová; Frederika Jankovičová

Všeobecný komentár poroty k súťaži:

-   Špecifikom každého radového domu je fakt, že sa jedná o priechodný dom (medzi ulicou a záhradou).
-   Zaujímavosťou predmetného domu „mestská radovka“ je otvorená sala terrena na prízemí z južnej strany (od záhrady). V niektorých návrhoch tento priestor ostal exteriérom, v ostatných sa stal súčasťou obytného vykurovaného priestoru domu.
-   Druhým priestorom mimo vykurovaného objemu v rámci objektu je priestor garáže. Pri zachovaní tejto funkcie bolo dôležité oddeliť vykurovaný a nevykurovaný priestor, vyriešenie tepelnej izolácie a vhodného prepojenia garáže s obytným priestorom.
-   Jedným z dôležitých problémov jestvujúceho stavu predmetného domu je absencia tienenia južnej fasády. Preto mnohé návrhy pracujú s týmto motívom.
-   V tomto ročníku súťaží na obnovu typových rodinných domov sa jedná o jediný dom s plochou strechou, preto sa porota pri hodnotení zameriava aj na prípadné využitie plochej strechy. Častým využitím v návrhoch bolo umiestnenie fotovoltiky alebo svetlíkov, prípadne sprístupnenie strechy. Vegetačné ploché strechy sú už považované za samozrejmosť a ich nevyužitie porota hodnotila záporne.
- Dom nemá suterén. Technické miestnosti preto museli byť vyriešené v rámci obytných poschodí. 

Okruh účastníkov:

Účastníkom v súťaži mohla byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej 1. stupňa v študijnom odbore v oblasti architektúry alebo stavebného inžinierstva; ak je účastníkom právnická osoba, má v príslušnom registri zapísaný predmet činnosti podľa §4 (autorizovaný architekt), §4a (autorizovaný krajinný architekt) alebo §5 (autorizovaný stavebný inžinier) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo predmet činnosti podľa §45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zn. n. p. (ďalej „SZ“) (vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb).

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 27. marec 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 23. máj 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 6. jún 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 20. jún 2023

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Kornel Kobák
Ing.arch. Pavel Paňák
prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD.
Ing. Ľubica Šimkovicová

Náhradníci poroty:

Ing. Matej Kerestúr  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Doc. Ing. František Vranay, PhD.

Ceny:

prvá cena: 4 700 €
druhá cena: 2 800 €
tretia cena: 1 800 €
odmena: 200 €
odmena: 200 €
odmena: 200 €
SUTAZNEPODMIENKY_MESTSKA_RADOVKA ZADANIE_MESTSKA_RADOVKA SUTAZNEPOMOCKY_MESTSKA_RADOVKA ZAPISNICA_Z_HODNOTENIA_MESTSKA_RADOVKA_bez_priloh

Výsledky súťaže:

prvá cena (4 700 €) – Dávid Husár

Autori/Autorky:
Ing. Dávid Husár, Ing. Michal Dinda
Komentár poroty:

Jedná sa o dobrý, slušný návrh obnovy domu, bez zbytočností. Dom nepretvára ale prináša vyváženú mieru vhodných riešení vyznačujúcich sa primeranosťou a výrazovou skromnosťou. Má kultivovane riešenú južnú fasádu do záhrady s vonkajším tienením. Pristavaná pergola plní svoj účel, ale nepôsobí rušivo. Dispozične ponúka praktické, dobre využiteľné riešenie. Technicky a energeticky sa jedná takisto o nadpriemerný návrh s vysokou mierou spracovania detailu.

druhá cena (2 800 €) – Jana Trnková

Autori/Autorky:
Ing. arch. Jana Trnková
Komentár poroty:

Návrh predstavuje dobrý minimalistický počin. Dispozičné riešenie získava kvalitu orientáciou dennej zóny na obe strany (ulicu aj záhradu). Jedáleň do ulice je príjemným riešením aj keď na úkor veľkosti zádveria. Značnú časť investície obnovy využíva na kvalitné okná, hoci zväčšenie okenných otvorov voči severu sa z energetického hľadiska javí ako zbytočné respektíve nežiadúce (alebo nie ideálne) riešenie. Riešenie obnovy domu je univerzálne a úsporné. Zaobišlo sa bez akýchkoľvek prídavných konštrukcií. Chránený pobyt v exteriéri umožňuje ponechanie pôvodnej saly terreny a tienenie  južnej fasády je zabezpečené žalúziami. Po technickej stránke sa jedná o nadpriemerné riešenie. Porota pre budúcnosť odporúča prezentovať návrh na bielom podklade, nakoľko čierny pôsobí skresľujúco. 

tretia cena (1 800 €) – Ing. arch. Roland Búš

Autori/Autorky:
Ing. arch. Roland Búš, Ing. Ľubomír Magerčák
Komentár poroty:

Jedná sa o výrazovo vkusnú obnovu. Návrh ponecháva salu terrenu, čo vníma porota pozitívne napriek tomu, že potom sa javí rozsiahla nová pergola príliš extenzívna. Subtílnym prevedením však nezavadzia. Návrh mení proporcie domu vhodným spôsobom. Problematický je vstup z garáže priamo do obytného priestoru bez zádveria. Zväčšenie okenných otvorov na severnej fasáde má nulový prínos z energetického hľadiska. Úprava okenných otvorov tu má teda len estetický dôvod, čo však v tomto prípade návrhu dodáva kultivovanosť. Technicky sa až na zmienené nedostatky jedná o vyhovujúce riešenie.

odmena (200 €) – Červená/Svitek architekti s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing., Ing. arch. Jakub Svitek , Ing. arch. Tereza Červená, Ing. arch. Tomáš Beneš, Bc. Jakub Naništa
Komentár poroty:

Návrh nachádza inovatívne riešenie pre problém bývania dvoch generácií resp. využitia časti nevyužívaného domu ako ďalšej bytovej jednotky na prenájom. Porota ocenila prínos návrhu pre špecifické situácie, nejedná sa ale o univerzálne uplatniteľné riešenie. Prevedenie exteriérového schodiska by si zaslúžilo lepšie spracovanie. Vstup do WC a kúpeľne priamo z obývacieho priestoru sa javí ako problematický.

odmena (200 €) – benkobenková / BO s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Jedná sa o zaujímavé riešenie, ktoré síce berie identitu pôvodnému domu, ale dáva mu trvácnu novú kožu, ktorú nebude potrebné o 15 rokov znovu rekonštruovať. Tento motív je spracovaný aj v materialite zábradlia. Zámočnícky výrobok je nahradený trvácnymi tehlami. Toto riešenie akokoľvek zaujímavé a kvalitné je problematické v kontexte ulice s rozdielnymi vlastníkmi. Preto sa vizualizácia celej ulice rekonštruovanej týmto spôsobom nejaví realisticky. Dom má centrálne umiestnený svetlík, ktorý cez galériu na prvom poschodí presvetľuje ďalej centrálnu časť prízemia. Dispozíciu bývania na dve strany porota hodnotí pozitívne až na niekoľko detailov. Spoločná kúpeľňa s WC na poschodí sa javí ako nepostačujúca pre tri spálne. Technicky je návrh dobre premyslený. 

odmena (200 €) – young.s architekti s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Jozef Bátor , PhD. , Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, Frederika Jankovičová
Komentár poroty:

Návrh porotu zaujal odvážnym riešením prístavby predlžujúcej pôvodnú salu terrenu o pobytovú zónu s letnou kuchyňou, akúsi „žúrovňu“. Ďalším výrazným vstupom je vloženie lodžie na prvom poschodí. Vizuálne silný návrh s vysokou estetickou kvalitou. Návrh však orientuje pobytový priestor na prízemí len na záhradnú stranu. A aj veľkorysá prístavba môže byť problematická. Pôvodný dom v sebe má potenciál vonkajšieho intímneho priestoru, čo je v kontexte úzkych parciel a blízkosti susedov dobrou vlastnosťou. Prístavba sa tak javí príliš exponovane v podmienkach, kedy by mali na seba susedia brať ohľad. Ako zbytočne nepochopiteľná sa javí aj samotná dĺžka pristavaného priestoru. Z technického hľadiska je riešenie vyhovujúce.