Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
GÁNKOVÝ DOM - Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR
21. 3. – 16. 5. 2023 pred 1 rokom

GÁNKOVÝ DOM - Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 20. 3. 2023 pod číslom KA-255/2023.

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov vyhlásila v marci 2023 ideovú verejnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov, ktorej zadaním bolo hľadanie ideového prístupu k obnove rodinného domu typu - GÁNKOVÝ DOM.

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb bolo vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2.

Vyhlasovateľ vyhlásil paralelne obdobné ideové súťaže na obnovu ďalších charakteristických typov rodinných domov na Slovensku, konkrétne "Domu s prejazdom" a "Mestskej radovky".

Súťaže voľne nadviazali na ideové architektonické súťaže na obnovu rodinných domov typov "Štvorec", "Kocka" a "Orava" realizovaných v roku 2022, ktorých výsledky si môžete pozrieť aj tu, na webe SKA (ukončené súťaže). 

Do súťaže sa v stanovenej lehote zapojilo 45 účastníkov. Porota na hodnotiacom zasadnutí 2. júna 2023 stanovila nasledovné poradie a odmeny:

1. cena nebola udelená

2. cena zvýšená ex aequo:  návrh č. 28 od kolektívu autora a autoriek: Ing. arch. Matúš Hudec; Ing. arch. Jana Kubicová; Ing. Timea Petrová

a návrh č. 36 od ô s.r.o. kolektívu autorov a autorky: Ing. arch. Martin Kvitkovský; Mgr. art. Martin Varga; Ing. arch. Jakub Hruška; Bc. Martina Kováčová

3. cena: návrh č. 22 od autorov: Ing. arch. Adam Benčo a Ing. arch. Lukáš Blana

1. odmena (4. miesto): návrh č. 1 od autora a autorky: : Ing. arch. Andrej Kocian a Ing. arch. Zuzana Benková

odmeny (5. – 7. miesto): návrh č. 6: od autora a autorky: Ing. arch. Lukáš Valenčin a Ing. arch. Zuzana Capková

návrh č. 10: impressARCH s.r.o. autora a autorky: Ing. Ondrej Hancko a Ing. et Ing. arch. Barbora Kráľová

návrh č. 38: zerozero s.r.o. kolektívu autorov a autorky: Ing. arch. Irakli Eristavi; Ing. arch. Pavol Šilla; Ing. arch. Juraj Červený; Ing. arch. Daniela Sabová; Ing. Martin Ratkoš

Všeobecný komentár poroty k súťaži:

-   Porota vníma veľmi pozitívne vysokú účasť v súťaži.
-   Aj napriek zložitosti zadania, vidieť záujem architektiek a architektov o typologický problém gánkového domu.
-   V návrhoch možno čítať viacero druhov prístupov k obnove gánkového domu. Od konzervatívnych riešení po odvážnejšie. Tie konzervatívnejšie sa ukázali ako priaznivejšie, nakoľko gánkový dom je zložité kompletne zmeniť. 
-   V súčasnosti tieto domy už nie sú využívané ako v minulosti. Hospodárske časti domov nie sú využívané na chov hospodárskych zvierat pre rozsiahle hospodárstvo. Ľudia si tieto domy aj naďalej pristavujú, prestavujú a menia podľa svojich aktuálnych potrieb a možností.
-   Gánkový dom má jasnú kvalitu definovania troch typov priestorov a ich vzájomného vzťahu. Vnútrajšok – vonkajšok a medzipriestor „gánku“ medzi nimi – čo je najdôležitejšia výrazová črta gánkového domu.
-   Hodnotenie poroty sa teda v návrhoch zameralo na prácu práve s týmto najdôležitejším prvkom „kľúčovej medzizóny“ gánkového domu. 
-   Viaceré návrhy pracovali s využitím gánku jeho presklením, čo pri vhodnom návrhu môže poskytnúť domu priestorové aj energetické zisky.
-   Ďalším dôležitým aspektom hodnotenia bola práca s dispozíciou. Gánkový dom má veľmi úzku pôdorysnú stopu, preto je dôležité pozerať sa aj na to, koľko nová dispozícia uberá z úzkeho priestoru chodbovým „krájaním“. 
-   Prvkom, ktorý vytvára v nemalej miere charakter tohto vernakulárneho domu je práca s detailom stretu strechy a steny (resp. strechy a stĺpu). Preto bola práca s týmto detailom v návrhoch jedným z bodov hodnotenia. 
-   Všetky návrhy sa zaoberali tepelnou ochranou, ale pri „designérsky“ atraktívnejších bolo zjavné uvážlivejšie, citlivejšie narábanie s hrúbkou izolačného materiálu vzhľadom na detail.
-   Tepelné čerpadlá boli navrhované takmer v každom súťažnom návrhu.
-   Niektoré návrhy aj napriek nepostupu do ďalších kôl hodnotenia priniesli zaujímavé technologické riešenia obnovy.
-   Porota sa uzniesla na neudelení prvej ceny, nakoľko žiaden z návrhov svojou kvalitou neprevyšoval nad ostatné návrhy. 
-   Porota sa uzniesla, že zadanie bolo zložité a žiadne z riešení sa nepreukázalo ako bezchybné a nemohlo byť chápané ako ideálne. Rozhodla sa však oceniť viacero inšpiratívnych príkladov, ktoré priniesli čiastkové riešenia.

 

Okruh účastníkov:

Účastníkom v súťaži mohla byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej 1. stupňa v študijnom odbore v oblasti architektúry alebo stavebného inžinierstva; ak je účastníkom právnická osoba, má v príslušnom registri zapísaný predmet činnosti podľa §4 (autorizovaný architekt), §4a (autorizovaný krajinný architekt) alebo §5 (autorizovaný stavebný inžinier) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo predmet činnosti podľa §45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zn. n. p. (ďalej „SZ“) (vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb).

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 21. marec 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 16. máj 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 6. jún 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 20. jún 2023

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Kornel Kobák
Ing.arch. Pavel Paňák
prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD.
Ing. Ľubica Šimkovicová

Náhradníci poroty:

Ing. Matej Kerestúr  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Doc. Ing. František Vranay, PhD.

Ceny:

druhá zvýšená cena ex aequo: 3 350 €
druhá cena zvýšená ex aequo: 3 350 €
tretia cena: 1 800 €
prvá odmena: 800 €
odmena: 200 €
odmena: 200 €
odmena: 200 €
SUTAZNEPODMIENKY_GANKOVY_DOM ZADANIE_GANKOVY_DOM SUTAZNEPOMOCKY_GANKOVY_DOM ZAPISNICA_Z_HODNOTENIA_GANKOVY_DOM_bez_priloh

Výsledky súťaže:

druhá zvýšená cena ex aequo (3 350 €) – Matúš Hudec

Autori/Autorky:
Ing. arch. Matúš Hudec, Ing. arch. Jana Kubicová, Ing. Timea Petrová
Komentár poroty:

Návrh poskytuje dobrú mieru riešení. Pozitívne hodnotená je etapizácia rekonštrukcie. Rozdelenie domu na menšie funkčné celky umožňuje využitie domu podľa potreby. Navrhovaná dispozícia využíva plnú hĺbku (úzkeho) domu, využíva vnútornú komunikáciu bez uberania priestoru chodbou. Napojenie na exteriér má vhodnú mieru, aj keď vstup do domu nie je ideálne vyriešený. Domu chýba odkladací priestor pri vstupe,  vstup do WC z priestoru kuchyne taktiež nie je ideálnym riešením. Vo veľkej miere využíva pôvodné konštrukcie, čím je návrh tolerantný k pôvodnému domu. Nevyrába nové veľké okná, všetko drží v pôvodných otvoroch. Návrh rozsiahlej fotovoltiky zásadne neprekáža, nakoľko návrh uvažuje o nadprodukcii energie a jej následného distribuovania do siete. Návrh počíta aj s oddelenou technickou miestnosťou v zadnej časti domu, ktorá je nutná pre umiestnenie hlučných technických zariadení a tým neobmedzuje obytnú funkciu domu.

druhá cena zvýšená ex aequo (3 350 €) – Ô s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Martin Kvitkovský , Mgr. art. Martin Varga PhD. , Ing. arch. Jakub Hruška, Bc. Martina Kováčová
Komentár poroty:

Porota vyzdvihuje návrh kvôli pozitívnej normálnosti a optimálnosti riešení. Návrh v tomto prípade nepracuje s presklením gánku, ale využíva dispozíciu obytných priestorov adekvátne len v rámci interiéru. Návrh presúva vstup až do zadnej časti domu a toto riešenie poskytuje možnosť využiť dom pre dvojizbovú až štvorizbovú schému. Pomer vstupných nákladov a konečného výsledku je dobrý. Sklenené škridle dodatočne presvetľujú gánok, čo môže byť príjemným detailom v realite. Návrh je premyslený a dobre prezentovaný zrozumiteľnými schémami. Návrh zrušil pôvodnú verandu a otvoril tak celý priestor gánku do exteriéru. Vstupná časť a prechod od vstupu do kuchyne sú riešené pomerne komplikovane. Technicky poskytuje len zdržanlivé ale vyhovujúce riešenie. Rozpočet niektorých položiek sa javí ako nereálny.

tretia cena (1 800 €) – Ing. arch. Lukáš Blana

Autori/Autorky:
Ing. arch. Lukáš Blana, Ing. arch. Adam Benčo
Komentár poroty:

Jeden z mála návrhov so zachovaním princípu adície priestorov na princípe enfilády. Tým vytvára z gánkového domu akýsi „panský“ dom s kultivovaným interiérom. Presklenie gánku je vhodne umiestnené tak aby doplnilo vnútorný priestor a zároveň generovalo tepelné zisky. Návrh je kultivovaný a konzekventný vo formulovaní názoru s vyhovujúcim technickým riešením. 

prvá odmena (800 €) – Ing. arch. Andrej Kocian

Autori/Autorky:
Ing. arch. Andrej Kocian , Ing. arch. Zuzana Benková
Komentár poroty:

Za pozitívum v rámci výzvy súťažného zadania sa považuje zmenšenie vykurovaného objemu. Navrhovaný zásah do jestvujúceho domu vyznieva kultivovane. Dispozícia v obytnej časti domu je minimalistická, loftová, ponúkajúca novú modernú kvalitu. Na druhej strane v úzkom priestore sa použitie dvoch paralelných chodieb javí ako nerozumné, čo naznačuje nepochopenie princípu adície priestorov gánkového domu. Návrh zachováva proporciu domu, aj keď pracuje bez predného štítu (predmetného domu). Exteriérový obytný priestor pod strechou vhodne využil bývalú hospodársku časť domu. Okrem iných technických opatrení, návrh rieši aj vodozádržné opatrenia.  

odmena (200 €) – Ing. arch. Lukáš Valenčin

Autori/Autorky:
Ing. arch. Lukáš Valenčin , Ing. arch. Zuzana Capková
Komentár poroty:

V dispozícii uvažuje o veľkej obytnej kuchyni a malej obývacej izbe, čo je hodnotené ako zaujímavé „škandinávske“ riešenie. Porota vyzdvihuje umiestnenie čiastočného zasklenia gánku, čo stále umožňuje aj priame vetranie izieb do exteriéru. Návrh pracuje so zaizolovaním studenej strechy. Vykurovaný objem sa tým nenavyšuje do podkrovia. Zaujímavé riešenie je priečne prevetrávanie pomocou svetlíkov v obytnej miestnosti. Práca so štítom domu je však v návrhu nevhodná a uberá inak vhodnému riešeniu na kvalite.

odmena (200 €) – impressARCH s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. Ondrej Hancko, Ing. et Ing. arch. Barbora Kráľová
Komentár poroty:

Jeden z mála návrhov, ktorý zachováva v dispozícii „nárazníkovú“ zónu zo severnej strany domu. Zmenšuje objem domu, otvára vhodne bývalú hospodársku časť do exteriéru a do dvora. Porota by privítala využitie priestoru navrhovaného krytého parkovacieho miesta pre automobil skôr na využitie parkovania alternatívnych ekologickejších dopravných prostriedkov prípadne iného využitia. Vstup do hlavného obytného priestoru bez zádveria nie je najpraktickejším riešením pre rodinný dom s veľkou záhradou. Po technickej stránke je návrh kvalitný, keďže takmer spĺňa pasívny energetický štandard.

odmena (200 €) – ZEROZERO s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Irakli Eristavi , Ing.arch. Pavol Šilla , Ing. arch. Juraj Červený, Ing. arch. Daniela Sabová, Ing. arch. Martin Ratkoš
Komentár poroty:

Návrh pôsobí veľmi kultivovane. Do jestvujúceho objektu vstupuje minimálne, veľmi nebúra, nepridáva ďalší objem. Pridanú kvalitu získava len v rámci jestvujúceho. Porota oceňuje nápad „vykusnutia“ časti domu vytvorením saly terreny v objeme jestvujúceho objektu. Táto situácia môže priniesť zaujímavé momenty užívania domu. Prepojenie saly terreny a obytnej izby sa však javí nedopovedané, chýba ich priame prepojenie. Technicky sa jedná skôr o priemerné riešenie.