Slovenská komora architektov
GÁNKOVÝ DOM - Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR
21. 3. – 16. 5. 2023 pred 3 týždňami

GÁNKOVÝ DOM - Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 20. 3. 2023 pod číslom KA-255/2023.

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov vyhlasuje ideovú verejnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov, ktorej zadaním je hľadanie ideového prístupu k obnove rodinného domu typu - GÁNKOVÝ DOM.

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb, bude vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2.

Vyhlasovateľ vyhlásil paralelne prebiehajúce obdobné ideové súťaže na obnovu ďalších charakteristických typov rodinných domov na Slovensku, konkrétne "Domu s prejazdom" a "Mestskej radovky".

Súťaže voľne nadväzujú na ideové architektonické súťaže na obnovu rodinných domov typov "Štvorec", "Kocka" a "Orava" realizovaných v roku 2022, ktorých výsledky si môžete pozrieť aj tu, na webe SKA (ukončené súťaže). 

Okruh účastníkov:

Účastníkom v súťaži môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej 1. stupňa v študijnom odbore v oblasti architektúry alebo stavebného inžinierstva; ak je účastníkom právnická osoba, má v príslušnom registri zapísaný predmet činnosti podľa §4 (autorizovaný architekt), §4a (autorizovaný krajinný architekt) alebo §5 (autorizovaný stavebný inžinier) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo predmet činnosti podľa §45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zn. n. p. (ďalej „SZ“) (vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb).

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 21. marec 2023
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 16. máj 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 6. jún 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 20. jún 2023

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Kornel Kobák
Ing.arch. Pavel Paňák
prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD.
Ing. Ľubica Šimkovicová

Náhradníci poroty:

Ing. Matej Kerestúr  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Doc. Ing. František Vranay, PhD.

Ceny:

prvá cena: 4 700 €
druhá cena: 2 800 €
tretia cena: 1 800 €
suma vyhradená na odmeny: 600 €
SUTAZNEPODMIENKY_GANKOVY_DOM ZADANIE_GANKOVY_DOM SUTAZNEPOMOCKY_GANKOVY_DOM