Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Dom smútku Brezno
18. 6. – 13. 7. 2021 pred 2 rokmi

Dom smútku Brezno

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 17. 6. 2021 pod číslom KA-412/2021.

Mesto Brezno vyhlásilo verejnú neanonymnú projektovú dvojetapovú architektonicko-krajinársku súťaž pod názvom Dom rozlúčky Brezno. Cieľom súťaže bolo nájsť najvhodnejší návrh rozšírenia nového cintorína vrátane umiestnenia nového domu smútku v zhode s koncepciou a stratégiou rozvoja mesta. Od návrhov sa očakávalo také riešenia územia, aby sa stalo pre obyvateľov dôstojným miestom so zreteľom na pietny charakter pohrebiska, v ktorom bude možné vykonávať smútočný obrad na dôstojnej úrovni. V prvej etape predložilo 21 záujemcov portfóliá referenčných projektov, na základe ktorých boli vybrané tri riešiteľské kolektívy. A B.K.P.Š., spol. s.r.o., VONKA s.r.o. a n/a, s.r.o., ktoré následne na workshope prezentovali rozpracovanú verziu súťažných návrhov. Po dopracovaní návrhov bola hodnotená v 2. kole ich finálna kvalita.

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4, alebo §4a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka, pričom v každom spracovateľskom tíme sa požaduje mať autorizovaného architekta ako aj krajinného architekta.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 18. jún 2021
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 13. júl 2021, 4. október 2021
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 7. október 2021
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 12. október 2021

Porota:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Tomáš Sobota
Ing. Bronislava Rybianska  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvá cena: 3 000 €
druhá cena: 3 000 €
tretia cena: 3 000 €
AS_Dom_rozlucky_sutazne_podmienky_210617 zapisnica_hodnotiaca_II_etapa_DRBR

Výsledky súťaže:

prvá cena (3 000 €) – A B.K.P.Š.

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Denis Zeman, Lenka Kavuljaková, Jaroslav Rell, Lukáš Blana
Komentár poroty:

Porota konštatovala, že koncept dom-plot, ktorý bol v určitej podobe prítomný v každom z troch návrhov, bol najpresvedčivejšie stvárnený v návrhu BKPŠ. Sila návrhu spočíva aj v rozvíjaní lokálnej typológie cintorína v Brezne: brána, ktorá je zároveň krytým neformálnym priestorom, kde sa môže odohrávať rozlúčka a zároveň plot-múr. Dom rozlúčky tu nie je samostatnou stavbou, ktorá púta pozornosť, ale je len akoby časťou domu-plotu. Múr ktorý oddeľuje cintorín od okolia je zároveň kolumbáriom. Jedným z najsilnejších momentov návrhu je atmosféra samostatného sveta vnútorného nádvoria cintorína-parku. Zadanie, ktoré spočívalo vo venovaní rovnakej pozornosti samotnej stavbe Domu rozlúčky a koncepcie pochovávania a hrobových miest je tu splnené jednoduchým a účelným gestom. Porotu presvedčila aj schopnosť autorského kolektívu precizovať v prvom kole nahodenú schému do netriviálneho návrhu v detailnom prevedení. Autori ponúkajú Breznu nielen stavbu Domu rozlúčky, ale zároveň miesto so silnou atmosférou, otvorené pre každého.

Samozrejme v ďalších etapách dopracovania bude vhodné zvážiť prípadné doplňujúce námety, vyplývajúce z podrobnejších vzťahových analýz. Možno aj väčšiu mieru otvorenosti - napríklad formou čiastočnej lokálnej perforácie obvodového múra pri vstupe zo západnej strany pri hlavnom objekte, umožňujúcej intenzívnejšie vnímanie vnútorného obsahu a funkcií z vonkajších priľahlých urbánnych priestorov (zapojenie kvetinárstva a kaviarne do života mesta...).

druhá cena (3 000 €) – VONKA

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Hmotovo a koncepčne veľmi presvedčivý návrh. Stereotomicky tvarovaný z elementárnych geometrických hmôt kde z lineárnej podnože vyčnievajú kubatúry jednotlivých priestorov Domu rozlúčky a hierarchizujú ich. Prevádzková schéma vychádza z rezu a pozorného štúdia okolitej urbanistickej štruktúry. Porotu zaujala práca s vrstvením priehľadov cez navrhovaný dom na starý cintorín a naopak od starého cintorína, cez navrhovaný dom na nový cintorín. Návrh zaujal inteligentným narábaním s krajinou (predpolie Domu rozlúčky od cesty, lúka s vodným prvkom medzi Domom rozlúčky a hrobovými miestami, koncepcia kolumbária v strede nového cintorína). Návrh hlavného objektu by potreboval ešte čas na vyzretie. Tak ako voľne a presvedčivo narába s hierarchizáciou priestorov v reze, v úrovni parteru je príliš zviazaný so svojou lineárnou pôdorysnou stopou a nie naplno využíva kontakt s veľmi dobre premyslenými vonkajšími plochami. Dá sa polemizovať aj o zvolenej materiálovej dualite: do výšky človeka omietka, nad hlavou hmotný betónový monolit.

tretia cena (3 000 €) – N/A + LABAK

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Lineárny dom. Dom medzi dvoma stenami. Návrh provokujúci mnoho diskusií v prvom aj v  druhom kole hodnotenia. Architekti vedome pracujú s naratívnosťou, atmosférami jednotlivých priestorov. Vytvárajú napätie medzi jasnou priestorovou schémou a varietami interiérov, medzi dvoma stenami a vkladanými betónovými ornamentmi/konštrukčnými prvkami. Porota ocenila schopnosť dopracovať sa pri navrhovaní až k materiálovej vzorke steny z dusanej hliny.

Množstvo energie, ktorá bola venovaná práci na samotnom Dome rozlúčky, akoby už nedovoľovalo rovnako do hĺbky premyslieť aj koncepciu okolitých priestorov cintorína, kde návrh ostal schematický a nie veľmi presvedčivý (predpolie s parkovaním v záreze, práca s topografiou, koncept hrobových miest...).