Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Urbanistický návrh Trnava - Štvrť
26. 5. – 22. 9. 2023 pred 6 mesiacov

Urbanistický návrh Trnava - Štvrť

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 24. 5. 2023 pod číslom KA-393/2023.

Mesto Trnava vyhlásilo verejnú projektovú dvojetapovú urbanisticko-krajinársku súťaž na podobu novej mestskej štvrte.

Predmetom súťaže je urbanistický návrh pre rozľahlé rozvojové nezastavané územie vo východnej časti mesta Trnava s pracovným názvom Štvrť. Veľkosť riešeného územia je cca 135 ha vrátane zamýšľanej centrálnej zelenej plochy s veľkosťou cca 40 ha. Územie je dnes v súkromnom vlastníctve veľkého množstva vlastníkov, pričom mesto samotné vlastní iba jeho malú časť. Mesto Trnava ako orgán územného plánovania aktívne iniciovalo reguláciu územia a prostredníctvom tejto súťaže sa snaží o získanie čo najkvalitnejšej koncepcie, ktorá bude vo verejnom záujme zohľadňovať celospoločenské požiadavky dneška a najmä budúcnosti.

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine hospodársky subjekt, ktorý podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO má oprávnenie na poskytovanie služieb, resp. výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 26. máj 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 22. september 2023, 1. marec 2024
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 22. marec 2024
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 22. apríl 2024

Porota:

Predseda:

MSc. Eng. Arch. Monika Konrad (PL)

Riadni členovia:

Ing.arch. Ondrej Horváth  (závislý od vyhlasovateľa)
Dipl.-Ing. Dr. in Techn. Nina Svanda (AT)
MSc. Land Arch./Arch. Darius Reznek (NL)
Ing. Štepánka Endrle (CZ)

Náhradníci poroty:

Mgr.arch. Igor Marko
Ing. arch. Filip Tittl, PhD. (CZ)
Ing. arch. Mária Dida  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvá cena: 60 000 €
druhá cena: 48 000 €
tretia cena: 36 000 €
odmena za návrh / neocenený účastník II. etapa: 28 000 €
webstránka súťaže: https://stvrt.trnava.sk/sutaz/
00-sutazne-podmienky