Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Obytná zóna Medziháj
12. 2. – 10. 5. 2024 o 3 týždne

Obytná zóna Medziháj

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 09. 2. 2024 pod číslom KA-748/2023.

Mesto Trnava vyhlasuje verejnú projektovú jednokolovú architektonickú súťaž na komplexné riešenie mestských bytov v dotyku na novú časť IBV Medziháj. 

Okruh účastníkov:

Súťažný návrh môže predložiť’ každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona a § 5 ods. 1 písmeno a) č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. Pre účasť’ v súťaži je podmienkou
predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti - neoverenej kópie Autorizačného osvedčenia SKA alebo rovnocenného oprávnenia zahraničného účastníka a dôkazy o ekvivalencii predloženého
dokladu zahraničného účastníka k oprávneniu na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 a § 5 ods. 1 písmeno a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 12. február 2024
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 10. máj 2024
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 6. jún 2024
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. jún 2024

Porota:

Predseda:

Ing. arch. Petra Marko

Riadni členovia:

Ing.arch. Michaela Hantabalová
Ing.arch. Katarína Fejo , PhD.
Ing. arch. Mgr. art. Jana Benková
Ing. arch. Soňa Balážová  (závislý od vyhlasovateľa)
doc. Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
Ing. arch. Jana Moravcová

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Maria Dida  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

1. cena za návrh: 27 000 €
2. cena za návrh: 21 000 €
3. cena za návrh: 15 000 €
webstránka súťaže: https://www.trnava.sk/sk/aktualita/trnava-hlada-najlepsie-riesenie-pre-inovativne-mestske-byvanie-v-lokalite-medzihaj
Medziháj_HBV_Súťažné-podmienky_9_2_2024 Zadanie_Medziháj_HBV_9_2_2024