Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Obytná zóna Medziháj
12. 2. – 10. 5. 2024 pred 2 mesiacmi

Obytná zóna Medziháj

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 09. 2. 2024 pod číslom KA-748/2023.

Mesto Trnava ukončilo verejnú projektovú jednokolovú architektonickú súťaž na komplexné riešenie mestských bytov v dotyku na novú časť IBV Medziháj. Porota hodnotila 19 súťažných návrhov, kde zvíťazil koncept ateliéru CAKOV & PARTNERS.

Okruh účastníkov:

Súťažný návrh mohol predložiť’ každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona a § 5 ods. 1 písmeno a) č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. Pre účasť’ v súťaži bolo podmienkou
predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti - neoverenej kópie Autorizačného osvedčenia SKA alebo rovnocenného oprávnenia zahraničného účastníka a dôkazy o ekvivalencii predloženého
dokladu zahraničného účastníka k oprávneniu na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 a § 5 ods. 1 písmeno a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 12. február 2024
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 10. máj 2024
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 6. jún 2024
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. jún 2024

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Michaela Hantabalová
Ing.arch. Katarína Fejo , PhD.
Ing. arch. Soňa Balážová  (závislý od vyhlasovateľa)
doc. Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
Ing. arch. Jana Moravcová

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Maria Dida  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. arch. Simona Krčmáreková
Ing. Eva Slobodová
Ing. Ján Kubovčák
Ing. arch. Ondrej Horváth

Ceny:

1. cena za návrh: 27 000 €
2. cena za návrh: 21 000 €
3. cena za návrh: 15 000 €
odmena za návrh: 4 000 €
odmena za návrh: 4 000 €
odmena za návrh: 4 000 €
webstránka súťaže: https://www.trnava.sk/sk/aktualita/trnava-hlada-najlepsie-riesenie-pre-inovativne-mestske-byvanie-v-lokalite-medzihaj
Medziháj_HBV_Súťažné-podmienky_9_2_2024 Zadanie_Medziháj_HBV_9_2_2024 zapisnica-vyhodnotenie-sutaznych-navrhov-final

Výsledky súťaže:

1. cena za návrh (27 000 €) – návrh č. 10: CAKOV & PARTNERS, s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Kalin Cakov , Ing.arch. Ján Obušek , Ing. arch. K. Bednárová, Ing. D. Chovancová, Ing. O. Nemeth, Bc. T. Staško, Ing. arch. M. Lazorová, Ing. arch. K. Bezecná
Komentár poroty:

Z urbanistického hľadiska návrh ponúka logickú rozvoľnenú štruktúru, ktorá vhodne a citlivo reaguje na plánovanú zástavbu IBV. Umožňuje fyzické aj vizuálne prepojenie lesoparku a verejného priestoru s rodinnými domami. Ponúka bývanie pri lese/v lese, poskytuje príjemné priehľady a dostatočné odstupy so zachovaním primeranej miery súkromia a zachovanie rastlého terénu. Pozitívne je hodnotená bezproblémová etapizácia v primeranej mierke.

Ideálna kompaktná hmota domov, s ekonomickým dispozičným riešením a preslnením. Oceňujeme jednoduché vizuálne a materiálové riešenie domov, rovnako koncepciu materiálového členenia fasád hodnotíme ako dobre zvládnutú. Z hľadiska dispozičného riešenia vidíme priestor na optimalizáciu spoločných priestorov komunikačného jadra a jeho umiestnenia, tiež prehodnotenie ich počtu v združených verziách domov. Vidíme priestor na doriešenie krajinnej architektúry a vodozádržných opatrení s prepojením na lesopark. Rozsah navrhovanej vodnej plochy je potrebné preveriť s ohľadom na hydrogeologické pomery v území. Odporúčame zníženie miery spevnených plôch.

2. cena za návrh (21 000 €) – návrh č. 14: winwin architects s. r. o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Soňa Salnerová , Ing. arch. Lucia Kušnírová , Ing. arch. Vlasta Mária Huláková , Ing. arch. Karolína Bujdáková , Ing. arch. Barbora Gunišová, Ing. arch. Katarína Mňahončáková, Ing. arch. Mira Nedobová, Ing. Lucia Galušková
Komentár poroty:

Návrh ponúka progresívne urbanistické a architektonické riešenie, ktoré naráža na vyššiu hustotu a menšiu miera súkromia. Ako negatívum sa javí ostrá hrana medzi výstavou a lesoparkom podporená komunikáciou na rozhraní. Vyzdvihujeme komplexnosť prístupu k téme udržateľnosti. Z hľadiska architektúry a výstavby je zaujímavá možnosť prefabrikácie, variabilita vďaka modularite, rovnako dobre zvolené materiálové konštrukčné riešenie. Sympatická je práca s verejnými a spoločnými priestormi. Z hľadiska dopravného riešenia je otázna poloha parkovacích domov, aj keď ich opodstatnenosť ako taká je dobrá. Výhodou riešenia je flexibilita, ktorá zo sebou prináša aj nedopovedané architektonické súvislosti. 

3. cena za návrh (15 000 €) – návrh č. 8: bistan architekti s. r. o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh je silný v jednoduchej logike a ponúka dobrý mix bytovej skladby a typológie domov. Z urbanistického hľadiska ponúka dobré napojenie na pešie ťahy, ale vytvára hradbu medzi zónou rodinných domov a lesoparkom. Mierka a riešenie verejných priestorov sú riešené zatiaľ skratkovite. Samotné urbanistické riešenie v schéme funguje, v detaile vidíme priestor na dopracovanie, napr. v rozvoľnení štruktúry, či jej osadením hlbšie do pozemku. Otázna je vhodnosť zvolených hmôt v kontexte vidieckeho prostredia.

odmena za návrh (4 000 €) – návrh č. 11: labanc.studio s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Mierka urbanistickej štruktúry je primeraná, ale ekonomickosť navrhovaného riešenia je považovaná za neefektívnu. Riešenie pôdorysov prináša viacero sporných bodov – kolízne spoločné priestory, nedopracované dispozície bytov. Zásah do koncepcie lesoparku je príliš výrazný.

odmena za návrh (4 000 €) – návrh č. 19: young.s architekti s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Jozef Bátor , PhD. , Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Veronika Jaššová, Nina Belasová, Filip Čech
Komentár poroty:

Návrh predstavuje hravosť v urbanizme a pestrosť architektúry. Rozhranie medzi parkom a zástavbou je považované za príliš ostré. Zaujímavý nápad je exteriérové schodisko. Terasy sú pozitívum. Rozsahovo úsporný návrh s menšími balkónmi, bez pavlačí, spoločné priestory sú v primeranom pomere k predajnej ploche. Z pohľadu ekonómie výstavby je pozitívne hodnotená kompaktnosť domov, pomerne veľké presklené plochy a využitie strechy však dvíhajú náklady.

odmena za návrh (4 000 €) – návrh č. 20: BAKYTA s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. Ing. arch. Róbert Bakyta , Karina Humajová, Denis Zeman
Komentár poroty:

Dobré rozhranie smerom k rodinným domom. Riešenie je oceňované pre svoju jednoduchosť, na druhej strane by návrh potreboval rozpracovať zjavnú urbanistickú monotónnosť. Architektonické stvárnenie je hodnotené pozitívne. Z ekonomického pohľadu návrh ponúka najviac m2, vysoké celkové investičné náklady. Veľká podzemná garáž predražuje prvú etapu, otázna je realizovateľnosť takto dlhej garáže bez ďalších vstupov. Pavlačový dom, úzke domy, priebežný balkón po celej dĺžke prispievajú k nízkej ekonomickej efektivite. Inak jednoduchá architektúra pomáha udržať investičné náklady nižšie, presklenie plôch ich zasa navyšuje.