Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Kultúrny dom Malacky
23. 7. – 14. 10. 2021 pred 2 rokmi

Kultúrny dom Malacky

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 20. 7. 2021 pod číslom KA-541/2021.

Mesto Malacky vyhlásilo v júli 2021 verejnú dvojkolovú projektovú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov po názvom „Kultúrny dom Malacky“. Cieľom súťaže bolo získať architektonický návrh Kultúrneho centra Malacky (ďalej aj „KC Malacky“), ktorý sa stane základným podkladom na dodanie kompletnej projektovej dokumentácie a autorského dozoru.

Primárnou úlohou súťažného návrhu bolo priniesť odpoveď na architektonickú podobu nového kultúrneho centra. Na riešenom území sa dnes nachádza objekt z 2. polovice 20. storočia, ktorý v minulosti slúžil ako Mestský úrad a predtým ako sídlo spoločnosti Nafta Gbely. Bolo na zvážení účastníkov do akej miery sa rozhodnú jestvujúci objem zachovať resp. celý jestvujúci objekt asanovať.

V súťaži zvíťazil návrh ateliéru N/A, ktorý počíta so zbúraním objektu, čo posilní výškovú dominantnosť kostola v centre mesta. Koncept delí funkcie do samostatných objektov kultúrneho domu a knižnice. Blok uzatvára parkovací dom.

Súťaž prebiehala v dvoch kolách. V prvej etape predložilo 25 kolektívov urbanisticko-architektonické riešenie verejného priestoru v okolí kultúrneho domu, koncepčné riešenie parteru, prevádzky a priestorového usporiadania. Na hodnotiacom zasadnutí dňa 26.10. 2021 rozhodla porota o vylúčení dvoch návrhov a určila trojicu súťažiacich, postupujúcich do druhého kola. Ateliéry N/A, Totalstudio a young.s architekti v druhom kole podrobne rozpracovali koncept z prvej etapy súťaže.

Okruh účastníkov:

Návrh mohol predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta (podľa § 4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka, ďalej len „Zákona 138/1992“) alebo je oprávnený na výkon činnosti inžiniera podľa § 5, ods. (1), písm. a) ( len s označením osvedčenia A1 na pečiatke ), ktorý je oprávnený na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva podľa Zákona 138/1992 resp. ekvivalentnej právnej úpravy účinnej v mieste sídla, podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia SR.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 23. júl 2021
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 14. október 2021, 19. január 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 31. január 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 7. február 2022

Porota:

Riadni členovia:

Ing.arch. Martin Jančok
Ing.arch. Martin Kusý
Mgr. art. Branislav Škopek  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Marek Chalupa (CZ)
Ing. Milan Ondrovič, PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. Ing. arch. Róbert Bakyta
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvé miesto: 12 000 €
druhé miesto: 11 000 €
tretie miesto: 10 000 €
odmena: 1 500 €
webstránka súťaže: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12861/summary
00_Sutazne-podmienky_Malacky 01_zadanie_-KC-Malacky zapisnica02_po-1kole zapisnica03_Zapisnica-2K

Výsledky súťaže:

prvé miesto (12 000 €) – N/A s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Organizace budov do bloku, zpevnění profilů přilehlých ulic potvrzením stavební čáry ve stopě uliční čáry, nastavení přiměřeně vysoké míry využití pozemku bloku v centru města, udržení přiměřené hladiny zástavby, artikulace veřejného a poloveřejného prostoru a v neposlední řadě individualizace charakteru jednotlivých budov jsou hlavní atributy návrhu č.13 ve 2.kole soutěže, které porota hodnotí jako nejvhodnější východiska pro regulaci území a vhodný předpoklad pro realizaci kulturního domu v tomto místě.

Návrh ověřil vhodnost využití pozemků bloku pro větší kapacitu, než vyžaduje stavební program uvažovaného kulturního domu. Takto uvažovaná hustota zástavby se jeví v tomto místě centra města jako důvodná a přiměřená, a to jak z pohledu historických hodnot místa, tak z dlouhodobého horizontu plánování rozvoje města.

Porota podmiňuje návazné podrobnější provedení návrhu a následnou realizaci kulturního domu zpracováním důsledné regulace celého bloku autory návrhu v prvotní fázi zakázky a dále doložením návrhu i všech ostatních budov v bloku (mimo vlastní kulturní dům) na úrovni komplexní studie zpracované ideálně za účasti stavebníka/ů těchto dalších budov (ideálně alespoň ve dvou alternativních návrzích zpracovaných jinými autory) tak, aby byla doložena vhodnost, potřebná univerzalita a realizovatelnost celého bloku včetně společného suterénu.

Porota doporučuje při severovýchodní hranici bloku doplnit dopravního propojení Zámocké a slepé ulice podél bytového domu. Z hlediska dopravní obsluhy je žádoucí ze Zámocké ulice eliminovat tranzitní dopravu a klást důraz na zvýšení priority nemotoristické dopravy.

Ze soutěžního návrhu je patrný zřejmý důraz na sledovaný význam koncepčního urbanisticko-architektonického řešení úkolu a rovněž tak i provozního a dispozičního řešení jednotlivých budov. Prezentovaný charakter a vizuální podoba kulturního centra, ZUŠ i knihovny se však jeví jako velmi schematické, formální a zatím postrádající potřebný nosný názorový potenciál. Přestože je princip souboru individualizovaných solitérů sestavených do městského bloku jedním z klíčových východisek pro celý návrh, nepromítá se tento princip do charakterové individualizace budovy ZUŠ od vlastní budovy kulturního centra, což celkově silný koncept oslabuje a obě budovy zbytečně monumentalizuje. Porota proto doporučuje důslednou individualizaci charakteru jednotlivých budov a doporučuje volit charakter více instrumentální a méně monumentální.

Při dalším rozpracování návrhu je třeba cílit na vytvoření budov důsledně městského charakteru, s městským aktivovaným parterem, nadále sledovat posilování významu Zámocké ulice jako historicko-kulturní osy a zároveň páteře historického centra města s řadou atraktorů. Je třeba podporovat kultivaci prostoru vlastní Zámocké ulice oboustranným stromořadím, doplnit chybějící chodníky pro pohodlnou chůzi podél ulice, doplnit funkční městský mobiliář a nevyloučit obslužnou automobilovou dopravu v ulicích po obvodě bloku. Ke zvážení je stále možnost využití nosných konstrukcí stávající budovy či její části, ať z důvodu ekonomického či z důvodu udržitelného rozvoje. Pro úspěšné provedení ambiciózní ideje hybridního bloku je nezbytné důsledně promyslet etapizaci rozsáhlé výstavby tak, aby se návrh v průběhu náročné realizace nezasekl v nedokončeném torzálním stavu. Jinými slovy, aby byl urbanisticky a architektonicky plnohodnotným ve všech etapách výstavby.

druhé miesto (11 000 €) – Totalstudio s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh predstavuje formáciu dvoch objektov - prestavby existujúcej budovy bývalého Mestského úradu a novostavby kultúrneho domu. Je pragmatický, ekonomický a z pohľadu výstavby veľmi realistický. Súčasne deklaruje ambíciu byť ekologicky a kultúrne udržateľným. V súvislosti s tým porota oceňuje prejavenú zodpovednosť a odvahu zachovať predmetnú budovu napriek tomu, že súčasná verejná mienka je skôr za jej odstránenie. Veľmi pozitívne je hodnotené aj jednoznačné umiestnenie nového objektu kultúrneho domu pozdĺž bytového domu, čím dochádza k zamedzeniu potenciálne konfliktného vzťahu obytnej štruktúry s budúcim rušným verejným priestranstvom.

Obidva objekty vytvárajú vo svojom vzájomnom priestorovom vzťahu trojuholníkové námestie otvorené smerom k Zámockej ulici. Celkový (urbanistický) návrh vrátane bezprostredného okolia budovy však aj po prepracovaní v druhom kole súťaže pôsobí pomerne schématickým dojmom. Chýba presnejšia artikulácia a štruktúrovanie tohoto kľúčového verejného priestoru.

Po architektonickej, konštrukčnej a materiálovej stránke sú navrhované objekty prevedené na veľmi vysokej úrovni. Sú kultivovane stvárnené a dispozične premyslené. Forma novonavrhovaného kultúrneho domu svojím prevedením reprezentuje solídnu mestskú budovu 21. storočia. Na druhej strane transformácia objektu bývalého Mestského úradu radikálne mení jeho image skrz zvýraznenie miery otvorenosti voči vzniknutému námestiu. Bonusom je kaviareň na jej streche, ktorá sprístupňuje občanom jedinečný výhľad na centrum mesta. Takáto zásadná zmena by mohla viesť k pozitívnemu prijatiu aj zo strany skeptickej časti verejnosti.

tretie miesto (10 000 €) – young.s architekti, s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Jozef Bátor , PhD. , Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, Lucia Višváderová
Komentár poroty:

Návrh v porovnaní s prvým kolom figúru kultúrneho centra zjednodušil do pôdorysného tvaru písmena L –tak vzniká plocha nástupného plató ktorá sa orientuje na kompozičnú os zámockej ulice. Plató je artikulované znížením oproti nivelete Zámockej ulice. Zároveň sa znížením tejto nivelety dostane jestvujúce pozemné podlažie výškového domu zo severnej strany fasády na parter.

Do takto vytvoreného plató je potom orientovaný aj foyer hlavnej sály, samotná sála a taktiež prevádzka kaviarne. Táto koncepcia organizácie nástupu, s vytvorením vlastného predpriestoru je jednou z možných správnych odpovedí a v situačných vzťahoch funguje dobre. Problémom návrhu je však istá schematickosť a nekonzistentnosť v dispozično-prevádzkovom riešení, ale aj v samotnom architektonickom riešení.
Architektonicko hmotové riešenie prináša pridanie hmoty na fasádu výškového domu zo strany Radlinského ulice – čo sa javí otázne. Problematické sa tiež zdá byť zasklenie dvoch fasád hlavnej sály – najmä to severné otvára výhľady do akéhosi zbytkového priestoru medzi dvomi domami a snaží sa ho rehabilitovať výsadbou, pričom v tejto polohe by bolo namieste skôr ukľudnenie výhľadu v podobe plnej steny čo by malo aj prevádzkové výhody. Naopak dôležité a správne prepojenie s vytvoreným plató sa dalo zasa dosiahnuť aj viac utilitárnym spôsobom umožňujúcim riešenie akustiky sály. Zázemie sály situované na vyššom podlaží, a taktiež samotné pohyblivé riešenie podlahy sály sa javí ako otázne a neprimerané. Foyer do malej sály zo strany Radlinského ulice a zbytkový priestor premenný na galériu pôsobia skôr ako kulisa a nepresvedčivo. Porota mala taktiež výhrady k riešeniu celej fasády ponechanej výškovej stavby ako zasklenenej – toto riešenie generuje pochybnosti ohľadom energetickej efektivity ale aj vhodnosti vzhľadom na charakter umiestnených prevádzok.

Odborná časť porty mimoriadne vysoko hodnotí presvedčivé urbanistické riešenie a taktiež pokus o prácu s jestvujúcou substanciou - keďže riešenie okrem výškovej budovy revitalizuje a transformuje aj objemy dvoch menších sál. Toto rozhodnutie jednak generuje kultúrnu kontinuitu a cenné vrstvenie mesta, ale taktiež ekonomickú a najmä ekologickú udržateľnosť.

odmena (1 500 €) – DOXA, s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Tomáš Boroš , ArtD. , Ing.arch. Branislav Ivan , Ing. arch. Maroš Mitro, Bc. Pavel Bakajsa, Jasmín Al-Husseinová
Komentár poroty: