Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Regionálne stredisko občianskej vybavenosti Valaliky
18. 12. – 16. 2. 2024 pred 1 týždňom

Regionálne stredisko občianskej vybavenosti Valaliky

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 05. 12. 2023 pod číslom KA-1004/2023.

Valaliky Industrial Park. s.r.o. vyhlásilo verejnú projektovú dvojetapovú kombinovanú súťaž pod názvom Regionálne stredisko občianskej vybavenosti Valaliky. 
Účelom súťaže je získať spracovateľa hodnotného urbanistického, architektonického a krajinárskeho riešenia urbanizácie priemyselného parku Valaliky, pre novú časť centra verejných služieb a so zohľadnením územno-technických možností, prírodných daností územia, ako aj finančných možností vyhlasovateľa.

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §5 ods. (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. 
Odporúča sa, aby účastníci mali v riešiteľskom kolektíve autorizovaného krajinného architekta, pre možnosť komplexného krajinného riešenia územia. Zároveň sa odporúča vzhľadom na požiadavku komplexného riešenia náročnej dopravnej vyťaženosti územia vo vzťahu k zadaniu participácia dopravného inžiniera - autorizovaný dopravný inžinier v kategórii 2-1 - dopravné stavby, alebo v podkategórii 4-21.

 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 18. december 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 16. február 2024, 10. máj 2024
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 24. máj 2024
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 3. jún 2024

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing. arch. Peter Beňuška
Ing.arch. Rudolf Žákovský
Ing.arch. Katarína Fejo , PhD.
Ing.arch. Peter Nižňanský  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing.arch. Branislav Hantabal  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Boris Katuščák  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Adam Lukačovič
Ing. Antonín Němec
Mgr. Milan Gavlák  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

1. cena za návrh: 66 000 €
2. cena za návrh: 55 000 €
3. cena za návrh: 45 000 €
webstránka súťaže: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/493002?cHash=6f08c46d52f0a46f25cd1be2319463d7
SUTAZNE-PODMIENKY A---SUTAZNE-ZADANIE PRILOHY-SUTAZNYCH-PODMIENOK SUTAZNE-PODMIENKY A---SUTAZNE-ZADANIE PRILOHY-SUTAZNYCH-PODMIENOK