Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Regionálne stredisko občianskej vybavenosti Valaliky
18. 12. – 16. 2. 2024 pred 5 mesiacov

Regionálne stredisko občianskej vybavenosti Valaliky

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 05. 12. 2023 pod číslom KA-1004/2023.

Valaliky Industrial Park. s.r.o. ukončilo verejnú projektovú dvojetapovú kombinovanú súťaž pod názvom Regionálne stredisko občianskej vybavenosti Valaliky. 
Účelom súťaže bolo získať spracovateľa hodnotného urbanistického, architektonického a krajinárskeho riešenia urbanizácie priemyselného parku Valaliky, pre novú časť centra verejných služieb a so zohľadnením územno-technických možností, prírodných daností územia, ako aj finančných možností vyhlasovateľa.

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohla byť jedine fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §5 ods. (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. 
Odporúča sa, aby účastníci mali v riešiteľskom kolektíve autorizovaného krajinného architekta, pre možnosť komplexného krajinného riešenia územia. Zároveň sa odporúča vzhľadom na požiadavku komplexného riešenia náročnej dopravnej vyťaženosti územia vo vzťahu k zadaniu participácia dopravného inžiniera - autorizovaný dopravný inžinier v kategórii 2-1 - dopravné stavby, alebo v podkategórii 4-21.

Do druhého kola postúpili 3 ateliéry: ROAR Architekti, ZOIDBERG PROJEKT a What architects.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 18. december 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 16. február 2024, 10. máj 2024
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 24. máj 2024
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 14. jún 2024

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing. arch. Peter Beňuška
Ing.arch. Rudolf Žákovský
Ing.arch. Katarína Fejo , PhD.
Ing.arch. Peter Nižňanský  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing.arch. Branislav Hantabal  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Boris Katuščák  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Adam Lukačovič
Ing. Antonín Němec
Mgr. Milan Gavlák  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

1. cena za návrh: 66 000 €
2. cena za návrh: 55 000 €
3. cena za návrh: 45 000 €
webstránka súťaže: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/493002?cHash=6f08c46d52f0a46f25cd1be2319463d7
webstránka s výsledkami: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/493002?cHash=6f08c46d52f0a46f25cd1be2319463d7
SUTAZNE-PODMIENKY A---SUTAZNE-ZADANIE PRILOHY-SUTAZNYCH-PODMIENOK SUTAZNE-PODMIENKY A---SUTAZNE-ZADANIE PRILOHY-SUTAZNYCH-PODMIENOK Zápisnica-z-hodnotenia-poroty---I.-Etapa Zápisnica-z-hodnotiaceho-zasadnutia-poroty---II.-Etapa

Výsledky súťaže:

1. cena za návrh (66 000 €) – ROAR Architekti, s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Michal Romanec , Ing. arch. Tomáš Pohanič , Ing. arch. Michal Buranovský , Ing. arch. Patrik Kuva , Ing. arch. Jakub Zelenák, Bc. Kristián Julínek, Ing. arch. Bohdan Hollý,, Bc. Kristína Roszová
Komentár poroty:

Návrh postúpil ako reprezentant racionálnej urbanistickej koncepcie, ktorá v severo-južných ra postupne od západu k východu krajinné prostredie so športovo-relaxačnými istický ťah v osi územia, zástavbu, vytvárajúcu vo väzbe na krajinný é “subcentrá” a pás dopravnej obsluhy na východnom okraji parcely. Pavilónová najlepšie umožňuje užívanie rozličných funkcií navrhovaného centra ich rozdelením otlivých objektov a blokov. Takáto schéma umožňuje požadovanú modulárnosť výstavby v nastavenom harmonograme a bez kolízií medzi jednotlivými fázami. Dopravne je územie obslúžené z východnej strany s priečnou obslužnou komunikáciou medzi severnými blokmi služieb A a B a južným komerčným blokom C, ktorý tak vie fungovať nezávisle. Centrum služieb v severnej časti je zase prístupnejšie z autobusovej zastávky, ktorú návrh ponecháva v uvažovanej polohe severnej cesty III. triedy. Negatívom je nedostatočný počet parkovacích miest a radenie kolmých stání pozdĺž hlavnej obslužnej areálovej cesty. Vzhľadom na dodržanie indikatívneho údaju počtu parkovacích miest v zadaní a možnosť rozšírenia východného dopravno-obslužného pásu považujeme tento nedostatok za reparabilný.

Prízemné objekty sú v území rozmiestnené logicky, na relatívne rozľahlej ploche, avšak s dostatočným zastúpením zelene vo výraznom páse. Otázna je ešte možnosť prehodnotenia podlažnosti, resp. zlúčenia funkcií za účelom skompaktnenia zástavby bez toho, aby sa vytratia hierarchia polouzavretých verejných priestorov jednotlivých blokov, vzájomne prepojených “pasážou” medzi objektami alebo trasou na hranici s krajinným pásom. Krajinársky návrh ponecháva značnú časť zeleného pásu ako bezúdržbovú s presne cielenými upravovanými plochami, čo dodáva návrhu špecifický charakter a ponúka primeranú mieru flexibility na jeho korigovanie v prospech iných funkcií. Adaptáciu krajinného prvku prináša ako primárny atraktor nielen pre vlastné budovy centra, ale aj širšom kontexte priemyselnej zóny areálu Volvo a pridružených výrobných stavieb. 

2. cena za návrh (55 000 €) – ZOIDBERG PROJEKT s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh výrazne člení riešené územie na dve časti. V severnej je situovaná zástavba s dopravnou obsluhou, južným smerom prechádza do otvorenej krajiny s dominantným jazerom v jej ťažisku. Viditeľný posun oproti prvej etape, ale nezmenil konzervatívny prístup ku kompozícií objektov a dopravnej obsluhe. To je vo výraznom kontraste s organickou tvorbou rozvoľnenej krajiny s vodnou plochou. Zrelosť návrhu v očiach poroty narušili aj otázky nad rôznymi riešeniami dielčích plôch, ktoré by potrebovali bližšie vysvetlenie - neusmernená nástupná plocha pred hasičskou stanicou, strešný heliport, veľkosť vodnej plochy, atp. Pozitívne bolo hodnotené zachovanie územnej rezervy a realistické prehodnotenie počtu parkovacích miest.

Rovnako pozitívne vnímala porota prístup autorov k udržateľnosti a krajinotvorbe, a až na diskutabilnú veľkosť a hĺbku vodnej plochy, je návrh v tomto smere veľmi presvedčivý. Umiestnenie dažďových záhrad a plošne veľkého detského ihriska do jadra zastavanej časti územia pôsobí už menej presvedčivo.

3. cena za návrh (45 000 €) – What architects, s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Mgr. art. Ondrej Kurek , Ing. arch. Tomáš Krištek , Ing. arch. Matúš Podskalický, Ing. arch. Michal Krcho, Ing. arch. Lukáš Ďurian, Ing. arch. Katarína Žákovičová, Ing. arch. Michaela Přibylová, DI Marek Lečko, DI Daniel Zimmermann, DI Oliver Gachowetz, DI Robert Luger, DI Donna Tansil, DI Petra Nagy, Katharina Pfeifer BSc Ba, Ing. František Ondrej
Komentár poroty:

Súťažný návrh je charakteristický izolovaným kruhovým konceptom krajinného laboratória, ktorému sa aj za cenu funkčných obmedzení či menšej variability, podriaďujú všetky dôležité aspekty riešenia. Z prísnej pôsobiacej okružnej hranice vchádzajú do okolitej zelene parkovacie plochy a exteriérová športová plocha. Komponovanie objektov vytvára centrálny verejný priestor, ktorého dominantnosť sa stráca v prípade fázovania výstavby. Porota kladne hodnotila formu obsluhy územia po obvode s vyčlenením parkovacích plôch mimo centrálny priestor, čo napomáha k bezproblémovej plynulosti dopravy. Kríženie cyklochodníka s dopravnými výjazdmi vytvára kolízne situácie.

Zalesnenie krajiny v území, ktoré mení svoj pôvodne poľnohospodársky charakter na priemyselný, vyvolal u poroty rozpaky. V tomto kontexte pôsobí hustý porast cudzorodo, i keď s dobrým zámerom, a v kontraste s inšpiráciou pre výsadbu ovocných drevín a úžitkových záhrad. Pripomenutie tohto pôvodného účelu riešených ploch, v drobnom merítku hospodárskych objektov, je príjemným doplnením celkového konceptu.