Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Námestie Andreja Hlinku s parkom
02. 1. – 20. 2. 2017 pred 7 rokov

Námestie Andreja Hlinku s parkom

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 20. 12. 2016 pod číslom KA-803/2016.

Mesto Žilina vyhlásilo v januári 2017 projektovú verejnú jednokolovú kombinovanú urbanisticko-krajinársku súťaž na návrh Námestia Andreja Hlinku s parkom.

Účelom tejto súťaže návrhov je výber spracovateľa urbanisticko-krajinárskej štúdie Námestia  Andreja Hlinku s Farskými schodmi a Sadu SNP a ich vzájomných väzieb.

Okruh účastníkov:

Účastníkom súťaže môže byť každý uchádzač alebo tím – kolektív zložený z architekta a krajinného  architekta, občanov Európskej únie a Švajčiarskej konfederácie, ktorí ku dňu vypísania spĺňajú podmienky pre účasť v súťaži podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade s vyhláškou č.157/2016 Z.z. o súťažiach návrhov. 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 2. január 2017
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 20. február 2017
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 28. január 2017
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 7. marec 2017

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Ľubomír Závodný
Ing. arch. Viera Šottníková
Ing.arch. Ferdinand Buček
Ing. Helena Sarvašová
Ing. Jozef Oswald  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Anabela Riljaková  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Ľubica Brunová
rihalovaIng. arch. Alena Rihalová  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Lucia Streďanská
Mgr. Jozef Skukálek  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Mgr. Ingrid Dolníková
Mgr. Vladimír Majtan

Ceny:

2. zvýšená cena: 2 000 €
Súťažné-podmienky-Nám_A_Hlinku 4-záverečná-zápisnica

Výsledky súťaže:

2. zvýšená cena (2 000 €) – Laboratórium architektúry krajiny - LABAK, Bratislava

Autori/Autorky:
Ing. arch. Peter Lényi , Ing. Michal Marcinov , Ing. arch. Marián Lucký , Ing. Anna Kvasniaková, Ing. arch. Matúš Antolík, Ing. Andrej Morávek, Bc. Katarína Stanislavová
Komentár poroty:

Návrh sa najviac priblížil požiadavkám vyhlasovateľa. Jeho pozitívom je jednoznačnosť riešenia charakteristických a diferencovaných pólov, ktorými sú námestie a park.

Jednoduchá forma riešenia plochy námestia vhodne reaguje na tvar jeho vymedzenia a charakter okolitej zástavby. Súčasne vytvára vhodné predpoklady pre jeho realizovateľnosť. Prepojenie parku s námestím je tvorené zeleným prstencom, ktorý logicky člení priestor na aktívnu plochu a možnú pobytovú plochu pod vzrastlou zeleňou, ktorá i týmto spôsobom nadväzuje na relaxačný charakter parku . Včlenenie zelene do námestia predstavuje zlepšenie mikroklímy priestoru (vlhkosť, tieň, tlmenie hluku / hygienické požiadavky...). Návrh úsporne narába s mobiliárom, umiestňuje ho logicky pod zeleným prstencom.

Pozitívom je umocnenie mestskej veduty, pohľadov na Balustrádu a Katedrálu... Porota kladne sa hodnotí i funkčno-prevádzkové riešenie návrhu logické a bezkonfliktné pešie ťahy, cyklotrasy...). Návrh vhodne pracuje s variantným využitím námestia, s variabilitou funkčnej náplne plochy námestia počas jednotlivých ročných období. Riešenie je graficky kvalitne prezentované.

Pripomienky:

Rizikovým faktorom návrhu je možná strata pohľadového kužeľa z Národnej ulice na Balustrádu, ako aj výhľadu na objekt galérie. Preto je potrebné preveriť vhodnú druhovú skladbu výsadby, priestorové vysadenie a usporiadanie stromov, ako aj vhodnú výšku nasadenia koruny...
Z návrhu nie je zrejmé riešenie možného diferencovaného charakteru povrchov na námestí najmä z hľadiska vodopriepustnosti.
Návrh v parkovej časti nenaplnil očakávania inovatívneho prístupu k riešeniu Sadu SNP. Konštatovanie, že sad je dobrý a potrebuje len údržbu, je pre porotu nepostačujúci. V parku, ktorý bol v minulosti koncipovaný ako promenádny, je žiadúce zvýrazniť jeho, už v súčasnosti jestvujúcu, pobytovú funkciu, ktorá v tejto časti mesta absentuje. Kopírovanie jestvujúcich chodníkov neumožňuje dostatočne slobodné využívanie pobytovej plochy parku.

Objektová a hmotová skladba jestvujúcich objektov v dotyku s riešeným územím nebola predmetom súťaže, preto sa porota vo svojom hodnotení nezaoberala prepojením dvoch obchodných centier v dotyku so západnou časťou v súťaži riešeného územia.

Odporúčania: 

-Uvažovať v ploche námestia aj s možnosťou riešenia zadržiavania dažďovej vody v území (sústredenie dažďovej vody na ploche námestia, či riešiť princíp zavlažovania zelene...). 
-Vyhnúť sa riziku zamedzenia priehľadu z Národnej ulice smerom na žilinskú vedutu. 
-Riešiť prepojenie zastávky MHD na Kálove s námestím a parkom. 
-V Sade SNP prehodnotiť navrhnutú kompozíciu, najmä rozsah jestvujúcich chodníkov v prospech pobytových hodnôt parku (redukovať navrhnuté chodníky v Sade SNP) pri uplatnení inovatívnych prístupov prinášajúcich nový náboj a nové možnosti využitia plôch parku. 
-Porota dáva na zváženie návrat súsošia Žilinské panny od akad. sochára Kompánka do priestoru novo navrhovanej pobytovej fontány. 
-Overiť optimálne umiestnenie a architektúru TIK/u, dodržať prepojenie námestia s jestvujúcou zastávkou MHD na Hodžovej ulici a prepojenie námestia s Kalovom. Vzhľadom na orientáciu a veľkosť námestia zabezpečiť optimálne klimatické podmienky.