Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline
23. 3. – 14. 6. 2017 pred 6 rokov

Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 20. 3. 2017 pod číslom KA-188/2017.

Kreatim s.r.o. vyhlásil v marci 2017 projektovú verejnú jednokolovú architektonickú súťaž na návrh prestavby Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline.

Cieľom je výber autora alebo autorského kolektívu najvhodnejšieho architektonického a ekonomicky efektívneho riešenia predmetu súťaže a súčasne budúceho spracovateľa komplexných projektových dokumentácií a súvisiacich služieb architekta prestavby a rekonštrukcie Ružičkovho pavlačového bytového domu a návrh nového bytového polyfunkčného domu na mieste existujúceho Domu diecéznej charity, navrhovaného na asanáciu, v Žiline. 

Okruh účastníkov:

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktorých sídlo alebo miesto podnikania sa nachádza na území niektorej z členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie a ktoré spĺňajú podmienky účasti podľa týchto súťažných podmienok. Účastníkom súťaže je každý, kto podal súťažný návrh v zhode so súťažnými podmienkami. Návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 alebo autorizovaného inžiniera podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. Pre účasť v súťaží je podmienkou predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti – kópie Autorizačného osvedčenia SKA alebo SKSI
alebo rovnocenného oprávnenia zahraničného účastníka. 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 23. marec 2017
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 14. jún 2017
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 20. jún 2017
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 25. jún 2017

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing. arch. Martin Bišťan
Ing.arch. Alexander Koban
Ing.arch. Martin Pavelek
Ing.arch. Tomáš Sobota
Mgr. Robert Krett  (závislý od vyhlasovateľa)
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Náhradníci poroty:

Ceny:

1. cena: 5 000 €
2. cena: 3 000 €
3. cena: 2 000 €
1. odmena: 800 €
2. odmena: 400 €
2. odmena: 400 €
Prestavba-Ružičkovho-domu-a-návrh-polyfunkčného-bytového-domu-v-Žiline Výsl.-Zápisnica-z-hodnotiaceho-rokov.-poroty-20.06.2017

Výsledky súťaže:

1. cena (5 000 €) –

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Plusy:
Návrh ponúkol “dospelú” architektúru a vyvážené riešenie po všetkých stránkach. Oceňujeme kvalitu architektúry, rešpektovanie hmotovej skladby, úctu k Ružičkovmu domu a jeho originálne začlenenie do dispozície súboru. Primeranosť hmôt a postupné klesanie terás, s extenzívnou zeleňou, ktoré sú reálne využiteľné z obytných priestorov.
Kladne hodnotíme riešenie vnútrobloku s osobitnou hmotou administratívnej časti a z developerského pohľadu výborné využitie pozemku s vysokým percentom zelene a zelených striech.
Vysoko hodnotíme perfektne zvládnutý parter a jeho využiteľnosť. Za prínos pokladáme koncepciu vyváženej tehlovej fasády, ktorá nadväzuje na tradíciu podobných fasád v Žiline.

Otázniky:
Návrh pokladáme za najlepší, ale aj finančne jeden z náročnejších.
Jeho realizácia si bude vyžadovať vysokú kvalitu dodávateľov a vysoké nároky autorov na realizáciu detailov.

Mínusy:
Za korigovaniahodné pokladáme riešenie statickej a dynamickej dopravy. 
Z toho vyplýva aj finančne a konštrukčne náročné riešenie 1.PP a 1. NP.
Statické nedostatky / chýbajúce stĺpy / v pôdorysoch pokladáme za riešiteľné.

2. cena (3 000 €) – ateliér Endorfine, Žilina

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Plusy:
Návrh je jednoduchý, racionálny, čistý a primeraný. Jednak z hľadiska samotného objektu a tiež jeho fungovania v priľahlej mestskej štruktúre. Oceňujeme kompaktnosť novostavby, primeranosť hmôt v pomere k okoliu i rešpektovanie konfigurácie terénu.
Z predložených prác je to zároveň jedno z najekonomickejších a najjednoduchšie realizovateľných riešení.

Otázniky:
Hmota dostavby je jednoduchá, striedma a kultivovaná, je pokračovaním použitia podobných princípov modernej architektúry (z akých vychádzal Scheer) - po viac ako trištvrte storočí - v súčasnej podobe. Nová biela hmota dostavby pri Ružičkovom dome je preto ďalšou adíciou podobného objektu k historickému domu. Ružičkov dom pri nej tak čiastočne zaniká. Vhodné by bolo novú stavbu jemne odlíšiť od historickej budovy (napr. povrchovou textúrou omietky, jej odtieňom…(?)), aby boli zrejmejšie historické súvislosti.

Mínusy:
Hoci základná konštrukčná logika vnútorného usporiadania priestorov je prehľadná, nepresvedčili samotné dispozičné riešenia jednotlivých bytov. Tu by bolo potrebné presvedčivejšie riešenie ich vnútorného usporiadania (je to však jednoducho riešiteľné bez zásahov do nosných konštrukcií). Takisto, aj napriek tomu, že zásobovanie a statická doprava sú navrhnuté v zásade prijateľne, je možné ich efektívnejšie a presvedčivejšie riešenie.

3. cena (2 000 €) – A. BKPŠ Šutek, Bratislava

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Plusy:
Návrh je efektívny a ekonomicky dobre nastavený. Dispozičné riešenia sú úsporné. Návrh priniesol veľmi efektívne dopravný koncept s napojením na obe ulice, bez nutnosti budovania vnútorných rámp. Priestorovo i ekonomicky veľmi úsporné riešenie.
Poteší aj drobná historická reflexia vo dvore vnútrobloku - reminiscencia kaplnky, ktorá sa na tomto mieste kedysi nachádzala

Otázniky:
Disproporcia medzi veľmi dobrým a logickým racionálnym celkovým konceptom, konštrukčným a dispozičným riešením na jednej strane, v kontraste s nevyrovnanosťou a najmä nepresvedčivosťou architektonického výrazu navrhovaných objektov (i zásahov do Ružičkovho domu).

Mínusy:
Napriek viacerým pozitívam považujeme architektonický výraz za málo konzistentný, rozpačitý, nepresvedčivý. Používanie množstva rozdielnych materiálov a motívov, nevyrovnanosť formálnych prvkov, každá fasáda je iná...
Zásah do hmotovej skladby Ružičkovho domu v prízemí na strane ulice V. Spanyola sa javí ako nevhodný. Ťažkopádnejšia je aj forma uzavretia elegantných Scheerových pavlačí...

1. odmena (800 €) –

Autori/Autorky:
Ing. arch. Tomáš Kodet, Ing. arch. Martina Kodetová
Komentár poroty:

Plusy:
Návrh je racionálny.
Pri Ružičkovom dome autori rešpektujú pôvodný ideový zámer architekta Scheera. Podoba prestavby je citlivá, dobre urobená..
Kladne hodnotíme aj prácu s prielukou na Spanyolovej ulici a jej “doblokovanie”.

Otázniky:
Novostavba nie je celkom presvedčivá. Autori správne pracujú so základným objemovým riešením na danom mieste. Páči sa nám jednoduchosť hmôt, monochromatickosť, triviálny raster otvorov, používanie základných geometrických tvarov. Na druhej strane predložený návrh pracuje so zvolenými architektonickými prostriedkami príliš mechanicky, rutinne, fádne...

Mínusy:
Jednoduchý uličný raster fasády, vrátane parteru je príliš “matematickým”, monotónnym opakovaním jedného motívu na celej ploche. V ortogonálnej, “plošnej grafike výkresov” pôsobí celkom fajn, v reálnom uličnom kontexte by výsledok bol už horší.
Podobné je to aj s dvorovou “poprelamovanou” fasádou, kde naviac zalomenie pôsobí proti konštrukčnej logike spodných podlaží. Strešné terasy sú v takejto podobe a výmere ťažko využiteľné, zobchodovateľné a rozumne priraditeľné k bytom.

2. odmena (400 €) – Atrium Architekti, Košice

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

2. odmena (400 €) –

Autori/Autorky:
Arq. Humberto Eliash, Ing. arch. Ondřej Bartůšek
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Arq. Denisse Laux, Arq. Macarena Gonzáles
Komentár poroty: