Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove.
21. 3. – 06. 7. 2017 pred 6 rokov

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove.

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 17. 3. 2017 pod číslom KA-169/2017.

Mesto Leopoldov vyhlásilo v marci 2017 projektovú verejnú jednokolovú architektonickú súťaž na návrh kultúrneho centra v Leopoldove.

Predmetom súťaže je architektonicko-urbanistické riešenie prestavby objektu kina na kultúrne centrum spolu s úpravou priľahlých priestorov.

Okruh účastníkov:

Návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti architekta podľa § 4 resp. inžiniera podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. Účastník preukáže splnenie tejto podmienky predložením čestného vyhlásenia (vzor čestného vyhlásenia je prílohou č. 16 týchto súťažných podmienok). V priamom rokovacom konaní, ktoré vyhlasovateľ vykoná s účastníkom, ktorého návrh porota vyhodnotí ako víťazný, bude vyhlasovateľ požadovať od záujemcu preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia v zmysle ust. § 32 ZVO a spôsobom uvedeným v ZVO. Spolu so súťažným návrhom účastník v obálke „Autor“ predloží vyhlasovateľovi čestné vyhlásenie, že v čase uskutočňovania priameho rokovacieho konania bude spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa ustanovení ZVO (vzor čestného vyhlásenia je prílohou č. 16 týchto súťažných podmienok).

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 21. marec 2017
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 6. júl 2017
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 10. júl 2017
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 11. júl 2017

Porota:

Riadni členovia:

Ing.arch. Irakli Eristavi
Ing.arch. Benjamín Brádňanský
Ing. arch. Petr Lešek
Mgr. Terézia Kavuliaková  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Róbert Gergič  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. Ing. arch. Ondrej Marko
Ing. arch. Matej Jančár  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Stanislav Piovarči
JUDr. Milan Gavorník
Mgr. Janka Jančárová
Ing. Kristína Bajtalová
Ing. Ján Kubovčák

Ceny:

1. miesto: 4 000 €
2. miesto: 2 500 €
3. miesto: 1 500 €
sutazne_podmienky_leopoldov_kino_final Zapisnica-z-vyhodnotenia

Výsledky súťaže:

1. miesto (4 000 €) – Architekti A B.K.P.Š., spol. s r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh zjednotil figúru kina, zbavil ho nevyhovujúcich prístavieb. Celý objem budovy je efektívne využitý. Predpriestor smerom k železničnej trati je riešený kultivovane.

Porota oceňuje, že chýbajúce priestory boli umiestnené do podkopaného suterénu. Vďaka tomu majú klubové priestory a posilňovňa dobrú dostupnosť priamo z exteriéru. Porota to považuje za vhodné riešenie pre potreby mesta danej veľkosti. Tieto priestory umožňujú variabilné využitie, čo dáva predpoklad každodennému živému využitiu parteru.

Sála má vhodný pomer presklených a plných častí fasády. Foyer je veľkorysý a umožňuje variabilné využitie.

2. miesto (2 500 €) – MAPA architekti s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Patrícia Botková , Ing. arch. Martin Hudec , PhD. , Ing. arch. Katarína Bergerová, Mgr. art. Marián Stanislav
Komentár poroty:

Návrh má dobrý pomer parkovacích plôch k ostatným exteriérovým plochám. Dobrým neformálnym spôsobom prepája sálu, terasu a záhradu. Jeho nedostatkom je nedostatočne prezentované materiálové riešenie prístavby, ktoré vzbudzovalo pochybnosti. Vyhlasovateľ kritizoval nedostatočné využitie priestorov pod sálou a zachovanie posilňovne v súčasnej veľkosti. Priestor foyer vzbudzuje pri pohľade zospodu veľké očakávania, ktoré sa pri návšteve 2. podlažia nepotvrdia - namiesto reprezentatívneho balkóna je priestor obsadený utilitárnymi funkciami toaliet.

3. miesto (1 500 €) – Totalstudio s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Riešenie je architektonicky kvalitné, poskytuje zaujímavé spojenie s exteriérom na úrovni 1. np, ale je príliš ambiciózne v riešení predimenzovanej strešnej terasy a otázne pôsobiacej nadstavby. Dispozície sú jednoduché, prehľadné a funkčné. Urbanizmus je zvládnutý dobre. Parkovisko je príliš utilitárne.