Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Na Rinzloch
15. 4. – 26. 6. 2024 o 3 týždne

Na Rinzloch

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 15. 4. 2024 pod číslom KA-307/2024.

HMS Services, a.s. vyhlásilo vyzvanú, projektovú, jednokolovú, urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov "Na Rinzloch" v mestskej časti Rača. Predmetom súťaže je návrh architektonického riešenia moderne koncipovanej zóny bývania a občianskej vybavenosti Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Rača v katastrálnom území Rača v lokalite Rinzle. 

Okruh účastníkov:

Vyzvaní účastníci boli vybraní spomedzi širšieho okruhu domácich architektonických ateliérov, ktoré svojimi predchádzajúcimi prácami a účasťami v architektonických súťažiach preukázali, že spĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť potrebnú na dodanie požadovanej služby v požadovanej kvalite a rozsahu, majú schopnosť vytvoriť kvalitný architektonický návrh spočívajúci na zodpovednom ekonomickom a environmentálnom riešení zadania v rámci požadovaných bytových typológií. 

Účastníkom môže byť iba subjekt, ktorý bol vyzvaný vyhlasovateľom k účasti v súťaži. Vyzvaný účastník túto účasť, aj súhlas so súťažnými podmienkami, potvrdil vyhlasovateľovi pred vyhlásením súťaže.  Pre predmet súťaže boli vyzvaní 5 účastníci:

MDA - Michal Diviš Architekti
MOROCZTACOVSKY
ô
Pantograph
WHAT?

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 15. apríl 2024
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 26. jún 2024
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 28. jún 2024
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 12. júl 2024

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Iľja Skoček
Ing. arch. Adam Lukačovič
Ing. Rastislav Nowak  (závislý od vyhlasovateľa)
Bc. Rudolf Skokan  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Matej Honč
Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

Odmena za návrh: 10 000 €
Odmena za návrh: 10 000 €
Odmena za návrh: 10 000 €
Odmena za návrh: 10 000 €
Odmena za návrh: 10 000 €
SP_NA_RINZLOCH_HMS-Services_FINAL