Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Polyfunkčná zóna Janíkov dvor
08. 12. – 02. 2. 2022 pred 2 rokmi

Polyfunkčná zóna Janíkov dvor

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 25. 11. 2021 pod číslom KA-679/2021.

Hlavné mesto SR Bratislava, MIB a spoločnosť METRO vyhlásili v decembri 2021 verejnú projektovú dvojetapovú architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov s názvom "Polyfunkčná zóna Janíkov dvor". 

Zámerom mesta bolo vybudovanie tzv. Park and Ride parkovacieho domu pre minimálne 450 automobilov a vybudovanie viac ako 90 nových nájomných bytov v lokalite Janíkov dvor v Petržalke pre rôzne skupiny obyvateľstva doplnené o materskú škôlku a komerčné priestory. Neodmysliteľnou súčasťou má byť revitalizovanie blízkeho okolia v prospech obyvateľov, ktoré koncepčne nadväzuje na participáciu z apríla 2021. 

Architektonická súťaž prebiehala v dvoch kolách. Do 1. kola prišlo 10 návrhov, z ktorých porota vybrala tri najlepšie, ktoré postúpili do 2. kola, kde mali priestor zapracovať pripomienky od porotcov. 

Zvíťazil návrh ateliéru A B.K.P.Š.

„Hmotová kompozícia tohto návrhu naznačuje záver veľkej zelenej severo-južnej petržalskej osi. Zároveň svojou ponáškou na krídla otvorenej brány sprostredkováva toto veľkorysé priestranstvo voči novej zástavbe petržalského južného mesta. Jednoduché kubusy svojou zostavou formujú rozsiahle verejné polyfunkčné priestranstvo s potenciálom rozmanitých aktivít,“ povedali o svojom návrhu architekti z A B.K.P.Š.. 

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť jedine hospodársky subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo § 5 odsek (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 8. december 2021
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 2. február 2022, 6. máj 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 27. máj 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 4. júl 2022

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Michaela Hantabalová
Ing.arch. Drahan Petrovič  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Ing. arch. Václav Hlaváček (CZ)
Ing. arch. Lukáš Kohl

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Andrea Ambrovičová
Ing. arch. Jan Doubek (CZ)  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvá cena: 60 500 €
druhá cena: 39 900 €
tretia cena: 29 600 €
01-Zadanie 00_Sutazne-podmienky

Výsledky súťaže:

prvá cena (60 500 €) – A B.K.P.Š.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

V súťažnom návrhu umiestnenom na prvom mieste autori predstavili silný koncept s jasne definovanými funkciami a výrazom navrhovanej štruktúry – parkovací dom a polyfunkčný bytový dom. Hmotová artikulácia vhodne ukončuje kompozičnú os sídliska. V širšom kontexte sa návrh venuje prepojeniu so zástavbou Petržalky a reflektuje aj náprotivnú stranu, ktorá je vo vlastníctve mesta a má potenciál pre ďalší rozvoj. Porota oceňuje koncepčné umiestnenie jednotlivých objemov. Parkovací dom situovaný popri Panónskej ceste vytvára akustickú bariéru a priaznivejšie prostredie pre severnú stranu riešeného územia. Autori vhodne umiestnili vjazd do garáže z Jantárovej cesty a odľahčujú dopravu v riešenom území.

Pozitívne bolo hodnotené formovanie námestia vo väzbe na obchodné priestory a  električkovú trať, ktoré majú v území veľký potenciál.  Tento návrh pristúpil k progresívnemu riešeniu v integrácii funkcií čo prináša prevádzkovú a technickú náročnosť a zložitejšie financovanie v realizácii, avšak ponúka sociálnu inklúziu všetkých vekových skupín. Jednoduchý racionálny kubický objem polyfunkčného bytového domu je ozvláštnený vytvorením širšej škály riešenia okenných otvorov.

Navrhované stavby sú tvorené jednoduchým konštrukčným systémom, ktorý ponuka prispôsobovanie dispozície podľa nárokov správcu bytových jednotiek či ďalších služieb. Za negatívne sa javí poddimenzovanie návrhu z pohľadu požiarnej bezpečnosti, nevhodný typ chránených únikových ciest, či šírky komunikácií na poschodiach zo sociálnou službou pre seniorov. 

V ďalšom dopracovaní je potrebné preriešiť časti nižších podlaží škôlky polyfunkčného domu, tak aby vyhovovali požiadavkám denného preslnenia a požiarnej bezpečnosti. Porota odporúča prehodnotiť pobytovú formu strechy parkovacieho domu a skôr uprednostňuje ekonomickejšie riešenie. 

druhá cena (39 900 €) – SUPERATELIER s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Branislav Husárik , Ing.arch. Peter Janeček , Ing. arch. Andrea Javorková, Ing. arch. Zuzana Jančeková, MSc. Katarína Labáthová
Komentár poroty:

Rozmiestnením objektov do šachovnicovej štruktúry návrh vnáša do územia nové urbanistické vzťahy. Toto hmotové stvárnenie sa výrazovo viac snaží o vytvorenie samostatného komplexu než o zachovanie nadväznosti na okolitú zástavbu, vytvára niekoľko medzipriestorov s presnou špecifikáciou v nadväznosti na jednotlivé funkcie v parteri.

Porota vyhodnotila styky nároží budov ako konfliktné, rovnako aj námestie s rušnou Panónskou cestou. V návrhu boli vytvorené slabé svetlotechnické podmienky pre detské ihrisko. Parkovací dom napriek rozdeleniu hmôt vytvára dominantu, ktorá nedostatočne odcloňuje Panónsku cestu. Problematický je výjazd aj vjazd do parkovacieho domu a to pre neumožnenie vjazdu aj zo západného smeru Panónskej cesty resp. až po zrealizovaní mimoúrovňovej križovatky, čo sa javí  v dohľadnej dobe ako nereálne. Návrh poskytol praktické riešenie z pohľadu financovania a možnosti etapizácie. 

Dispozície obytného domu sú prehľadné a kvalitné spracované. Objekt sociálneho domu pre seniorov je kultivovaný, správne reaguje na vzťah s materskou školou. 

tretia cena (29 600 €) – MS architekti s.r.o. (CZ)

Autori/Autorky:
prof. Ing. arch. Michal Šourek (CZ), Akad. arch. Pavel Hřebecký (CZ), Ing. arch. Kseniya Bahdanovich (CZ), Arch. Karina Rodriguez (CZ), Ing. arch. Jan Novotný (CZ), Ing. arch. Marek Stařičný (CZ), Ing. arch. Tomáš Filgas (CZ), Ing. arch. Jakub Mazur (CZ), Bc. Anna Kulbashna (CZ), Bc.Dávid Hlaváč (CZ), Bc.Martin Jandera (CZ)
Komentár poroty:

Návrh prakticky pristúpil k rozdeleniu funkcií a ponúkol nové unikátne prostredie vytvorením zaujímavého vnútrobloku, ktorého výrazným prvkom bola zeleň tvorená násypom niekoľkých podlaží parkovacej garáže. Porota oceňuje popísanie jednotlivých elementov pre dosiahnutie cieľa vybudovania štvrte v uhlíkovej neutralite. Krajinné riešenie ponúka širokú škálu funkčných zón. Kompozícia skrýva automobilovú dopravu pod krajinné riešenie, avšak návrh prekročil zastavanosť územia a v ďalšom kroku by bol len ťažko realizovateľný. Organická štruktúra polyfunkčného bytového domu nezapadá do kontextu okolia a z hľadiska financovania mestského bývania, vytvára ekonomicky náročné riešenie. Hmotové stvárnenie nezodpovedá funkcii nájomného bývania vytvorením veľkorysých terás a nízkou efektivitou podlaží.