Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Vízia rozvoja Obce Bernolákovo
v overovaní pred 3 rokmi

Vízia rozvoja Obce Bernolákovo

Obec Bernolákovo v marci 2021 vyhlásilo verejnú dvojkolovú urbanistickú súťaž s názvom "Vízia rozvoja Obce Bernolákovo".

Obec Bernolákovo je satelitným sídlom neďaleko hlavného mesta, čo má zásadný vplyv na jeho charakter. Blízkosť hlavného mesta spôsobuje dravý a málo koordinovaný rast obce. Zámerom súťaže bolo preto vniesť do ďalšieho vývoja Bernolákova koncepciu, ktorá by sa prejavila v územnom pláne. Cieľom súťaže bolo získať spracovateľa návrhu ideového plánu rozvoja obce Bernolákovo, ktorý bude bezprostredne použitý ako podkladový materiál pre realizáciu nového územného plánu obce. Autor víťazného návrhu bude spolupracovať so zhotoviteľom územného plánu.

V prvom kole záujemcovia predstavili referencie, na základe ktorých porota určila trojicu autorských kolektívov, postupujúcich do druhej etapy súťaže. Gogolák + Grasse & Marko and placemakers; Fejo + Hanáček a PLURAL s.r.o. následne vypracovali návrhy, ktoré prezentovali v rámci hodnotiaceho zasadnutia poroty. 

Okruh účastníkov:

Účastníkom súťaže môže byť jednotlivý účastník alebo tím - kolektív zložený z architekta alebo krajinného architekta alebo autorizovaného inžiniera, resp. kolektívu, ktorí

- ku dňu vypísania súťaže spĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť - autorizáciu podľa § 4 – architekti, podľa § 4a – krajinní architekti alebo § 5 ods. (1) písm. a) – autorizovaní inžinieri (len s označením osvedčenia na pečiatke A1) na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva podľa Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. podľa ekvivalentnej právnej úpravy účinnej v mieste sídla, podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia SR

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 30. marec 2021
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 10. jún 2021, 16. september 2021
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 15. november 2021
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. november 2021

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Pavel Paňák
Ing.arch. Michal Bogár
Ing.arch. Radomil Kachlík  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Michal Peleš  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. Ing. arch. Róbert Bakyta
Ing. Martina Brunel  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Mgr. Ľubomír Falťan
Mgr. Martin Šveda, PhD.

Ceny:

prvá cena: 7 000 €
druhá cena: 7 000 €
druhá cena: 7 000 €
webstránka súťaže: https://www.bernolakovo.sk/sutaz/
00-SP-Bernolakovo 02-ZADANIE-Bernolákovo zapisnica04_Zapisnica-2K2F

Výsledky súťaže:

prvá cena (7 000 €) – Gogolák + Grasse & Marko and Placemakers

Autori/Autorky:
Ing. arch. Ivan Gogolák (CZ), Ing. arch. Lukáš Grasse (CZ), Petra Marko, MA Arch, Igor Marko, MA Arch
Komentár poroty:

Komplexne spracovaný návrh koncepcie rozvoja obce. Napĺňa požiadavky podkladu pre reguláciu transformácie a rozvoja územia obce.

Za vyzdvihnutie stojí:

- Jasný a hierarchický systém verejných priestorov, ktoré predstavujú základnú kostru sídla, a ich výbornú prepojiteľnosť;
- Logický a hierarchický systém centier (od lokálnych po ťažiskové a rekreačné centrá obce), ktoré podporujú rozvoj komunít a udržateľnej prevádzky a funkčnosti obce na princípe rovnomerného rozloženia vybavenosti a tým optimalizácie ich dostupnosti a podpory komunít tej ktorej časti sídla;
- Formovanie aktívnych rekreačných plôch ako v zastavanom území obce, tak aj na jej okraji.
- Adekvátne zhodnotenie fenoménu vodného toku Čiernej vody, ako aj reakcia na pôvodné ramená Malého Dunaja.
- Logické vymedzenie rozvojových území. Jasne definovaná hranica možného rozvoja.
- Cenné je formovanie rozhrania medzi zastavanou plochou a krajinou ako systém aktívnych rekreačných plôch
- Forma začlenenia severnej a východnej obytnej zóny do štruktúry sídla. Osobitne organizovanie územia na línii súčasné centrum – Štrkovka.
- Navrhnutý princíp etapizácie rozvoja a transformácie obce.


V ďalšej etape je vhodné klásť dôraz na:

- Možnosti transformácie a doplnenie existujúcej štruktúry vo vnútri obce, v rámci vnútro-blokových priestorov.
- Problematická je veľkorysá transformácia záhradkárskej oblasti, predovšetkým cez diagonálne prepojenia smerom k železničnej stanici, ktoré sa javia v súčasnej majetkovo-právnej situácii ako nereálne.
- Rovnako je otázne umiestnenie železničnej stanice v západnej časti obce vo väzbe na záhradkársku osadu.
- Vhodnejšie je sústrediť sa na návrh novej železničnej zastávky vo východnej časti obce.
- Vhodné zvážiť mieru rozšírenia komerčnej zástavby pozdĺž diaľnice.
- Vhodné zvážiť rozsah obytnej zástavby vo východnej časti v prospech polyfunkčnej štruktúry.
- Riešiteľský tím svojimi skúsenosťami viazanými na oblasť urbanistickej koncepcie preukázal schopnosť aktívne prispieť obci v začatom procese prípravy územno-plánovacích podkladov a plánov.

druhá cena (7 000 €) – Fejo + Hanáček

Autori/Autorky:
Ing. arch. Tomáš Hanáček , PhD. , Ing.arch. Katarína Fejo , PhD. , Ing. arch. Patrik Domanický, Ing. arch. Zuzana Mihaľová, Ing. arch. Natália Marková, Ing. arch. Tomáš Danko
Komentár poroty:

Najväčším pozitívom projektu je jeho rozpracovanie jednotlivých obytných zón v zastavanej časti obce, v rámci definovaných potenciálnych disponibilných rozvojových plôch a takisto ich variantné formy, ktoré posilňujú komunitný spôsob života. Rovnako cenný je i koncept vzťahu sídla a krajiny najmä v kontaktných zónach a v extraviláne.

Za vyzdvihnutie stoja v návrhu nasledovné prvky:

- Riešenie zeleného okruhu (vonkajšieho obalu), zelenej hranice, systému alejí, práca s poľnohospodárskou krajinou a vodným prvkom;
- Systém previazania urbanizovaného prostredia s krajinou;
- Koncept postavený na intenzifikácií existujúcej štruktúry v intraviláne obce
- Koncept systému lokálnych centier;
- Koncept systému rekreačných spotov, ako nástupov do krajiny.

Ako problematické sa javí:

- Nedoriešený systém nosnej kostry uličnej siete a peších prepojení v rámci obce.
- Intenzita rozvoja pozdĺž Čiernej vody vo väzbe na železničnú stanicu.
- Rovnako intenzita zástavby východného „nového centra“ nezodpovedá želanému polycentrickému charakteru obce (mestečka).
- Realizovateľnosť programovania náplne využitia poľnohospodárskej krajiny, hoci koncept posilnenia génia loci je obzvlášť cenný.

druhá cena (7 000 €) – PLURAL

Autori/Autorky:
Ing.arch. Martin Jančok , Arch. Michal Janák , Zuzana Kovaľová,, Gabriela Smetanová, Ruslan Dimov
Komentár poroty:

Najväčším pozitívom projektu je koncept ochrany prírody a krajiny a vymedzenie nezastaviteľného územia, ktoré tvorí ucelený systém zelene na úrovni kraja, respektíve zhluku susediacich obcí. Cenný je aj priemet tohto konceptu do koncepcie prieniku krajiny a zástavby na úrovni samotnej obce. Návrh prináša mimoriadne inovatívny princíp striedania zastavaného a nezastavaného územia – lineárnych pásov zástavby a rekreačnej zelene doplnenej o objekty, alebo plochy rôznych druhov vybavenosti.

Návrh poskytuje tak cenné impulzy ako:

- Koncept „nezastavaných zelených plôch“ na úrovni regiónu, súboru obcí, samotnej zástavby ako charakteristický prvok územia;
- Koncept novej formy urbánnej štruktúry – jej rôznorodosti - viazaný na formovanie komunít a ich aktivít viazaných na „zelené plochy“;
- Riešenie zastávky železnice vo východnej časti obce (jej lokalizácia, forma);
- Koncept „samoobslužného“ mesta, kde je mesto/obec koncipované ako ekonomicko-sociálna jednotka vďaka posilneniu komerčných funkcií pozdĺž diaľnice.
- Prínosný je aj koncept flexibilného plánu, ktorého uplatnenie v danej forme a použitej mierke je otázne v našich podmienkach.

V návrhu absentuje/ ako problematické sa javí:

- Prehĺbený názor na transformáciu existujúcej štruktúry;
- Koncepcia systému verejných priestorov, ich hierarchie a formy.
- Regulácia a princípy realizovateľnosti silného konceptu striedania zastavaných a voľných plôch v navrhnutom rozsahu v dnešných vlastníckych a investično–developerských okolnostiach.