Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Revitalizácia verejných priestorov na Jurigovom námestí
10. 5. – 23. 7. 2021 pred 2 rokmi

Revitalizácia verejných priestorov na Jurigovom námestí

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 06. 5. 2021 pod číslom KA-263/2021.

Hlavné mesto Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy vyhlásili v máji 2021 kombinovanú architektonicko-krajinársku, projektovú, dvojetapovú, verejnú výzvu na ponuku s návrhom pod názvom „Rekonštrukcia verejných priestranstiev na Jurigovom námestí“.

Cieľom prvého kola súťaže návrhov bolo nájsť najvhodnejšie riešenia predmetu súťaže pre postup do druhého kola. V druhom kole postupujúce návrhy z prvého kola boli revidované odporúčaniami poroty a účastníkmi podrobnejšie dopracované.

Do súťaže sa celkovo zapojilo päť ateliérov, pričom do druhého kola postúpili štyri autorské kolektívy. 

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo § 5 odsek (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Odporúčané bolo zastúpenie architekta, statika, krajinného architekta a výtvarníka v riešiteľskom tíme.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 10. máj 2021
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 23. júl 2021, 25. október 2021
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 15. november 2021
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 29. november 2021

Porota:

Riadni členovia:

M.arch.Ing.arch. Mária Topolčanská
Ing. arch. Roman Žitňanský  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing.arch. Peter Vaškovič  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Vladimír Sitta (CZ)
Ing. arch. Dušan Šimun

Náhradníci poroty:

Experti:

Ing.arch. Štefánia Krumlová
Ing. Emil Grman
Mgr. Zuzana Ivašková
Mgr. art. Magda Kuchtová, ArtD.
Ing. Zuzana Hudeková, PhD.
doc. Ing. Július Šoltész, PhD.
Ing. Ján Kubovčák

Ceny:

prvá cena: 12 000 €
tretia cena - ex aequo: 6 000 €
tretia cena - ex aequo: 6 000 €
odmena: 3 000 €
Suťažné-podmienky_Jurigovov_Namestie 2021_11_15-zápisnica-+-komentáre

Výsledky súťaže:

prvá cena (12 000 €) – 2M ateliér architektúry

Autori/Autorky:
Ing.arch. Miroslav Michalica , Ing.arch. Tomáš Pozdech, Ing.arch. Filip Hečko
Komentár poroty:

Už v prvom kole návrh presvedčivo artikuloval citlivý a komplexný prístup k pôvodnému urbanisticko-architektonickému riešeniu, ktoré či už v dobe svojho vzniku, ako aj v súčasnosti, predstavuje veľmi progresívny a nadčasový koncept v komplikovanej geomorfologickej situácii originálnou typologickou formou námestia. V druhom kole návrh precízne cizeluje a dopĺňa koncept prvého kola s maximálnou snahou o zapracovanie pripomienok poroty. Návrh sa zameral hlavne na kvalitatívne pozdvihnutie priestoru bez snahy o jeho redefinovanie, čo porota ocenila ako citlivý prístup rešpektujúci genius loci tohto originálneho prostredia. Jasná a čitateľná diferenciácia a hierarchizácia jednotlivých priestorov – úrovní do  pochopiteľných funkčných zón s doplnením ich fyzickej a vizuálnej komunikácie logicky organizuje riešený priestor. Materiálna podstata a interface s verejným priestorom generuje vytváranie rozhraní (bordúry okolo verejných priestorov, atraktory v území ako vodná hmla, vertikálne zelené steny, ... ). Tým jasne popisuje  funkčno-pobytovú kvalitu „miest“, ako aj úžitkových a materiálových zásahov. Citlivá práca s existujúcimi výtvarnými dielami - rekonštrukcia a dostavba stĺpu „Meranie času“ do pôvodnej podoby, ako aj navrhované riešenie pre Fontánu - odstránenie častí obruby / obvodového múriku - vnímame ako súčasť snahy (a trendu) o debarierizáciu a zabezpečenie kontaktnosti fontány s užívateľmi verejného priestoru. Tieto zásahy treba v obidvoch prípadoch komunikovať s majiteľmi autorských práv. Zaujímavé nové výtvarné dielo – „Karloveský koberec“ – výrazný prvok veľkoplošnej mozaiky farebných betónových dlažieb integrovaný do dlažby reaguje na tradíciu obdobia masívnej bytovej výstavby – napojenie a citácia na zateplením skrytú mozaiku na priečelí bytového domu na Jurigovom námestí. Idea „koberca“ má silný potenciál pre ďalšie rozvíjanie napr. expanziu smerom na lávku. Jednotlivé priestory pojednávajú vlastnú tému, a preto je možné realizáciu rozumne etapizovať. Druhová skladba vegetácie celkom nezodpovedá lokalite, je nutné ju podrobiť revízii. Preveriť resp. zvážiť použitie oceľovej priestorovej konštrukcie v kombinácii s terénnou topografiou (kopce, šmykľavky). Profesionálne zvládnutý návrh po stránke obsahovej ako aj formálnej. Komunikuje poctivo a zrozumiteľne - nie marketingovo. Výhodou predloženého konceptu je jeho robustnosť, čo umožňuje jednoduché vstrebanie zmien a úprav, ktorými návrh v nadväzujúcich fázach prejde kvôli zohľadneniu vplyvov, ktoré v súťaži neboli zahrnuté, ako aj podnetov generovanými samotným návrhom (Karloveský koberec, adaptácia existujúcich výtvarných diel).

tretia cena - ex aequo (6 000 €) – SLLA s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh prešiel od formálneho „stromorastra“ nerešpektujúceho (homogenizujúceho) rôznorodosť, členitosť a v konečnom dôsledku ani genius loci prostredia v prvom kole, po kultivovaný a citlivý návrh so zapracovanými pripomienkami v kole druhom. Práve táto nekonzistentnosť  obrala návrh o možnosť rozpracovávať jednu jasnú ideu – spracovateľ vlastne odovzdal dva diametrálne odlišné návrhy. Pozitívne hodnotíme opakovanú požiadavku na vrátenie zástavky električky do polohy pod lávkou, čo posilní potenciál vytvorenia kvalitného minicentra. Návrh v druhom kole pracuje s jednotlivými miestami – úrovňami diferencovane a citlivo rozmiestňuje pobytové funkcie s ich jasnou vizuálnou identitou. Zjednocujúcim a organizujúcim princípom má byť kubický raster distribuovaný v území neproporčne  a naivne – v prostredí pôsobí pre pasanta chaoticky. Vizuálne pri navrhovanej hustote priestor preťažuje - menej je niekedy viac. Návrh má nadštandardné urbanistické kvality, a mohol by fungovať aj bez tohto nedopovedaného – skôr schematického princípu. Návrh nepracuje s novým konkrétnym výtvarným dielom, ale s princípom kubickej mriežky, na ktorú je možné umiestniť / prichytiť akékoľvek realizácie (prezentácie), a zaťažuje tak samosprávu dramaturgiou takto definovaného výtvarného diela. Problematickým sa javí aj nahradenie pôvodnej fontány novou - „pochôdznou“  formou s nepresvedčivou interaktivitou na preferovanú demografickú skupinu seniorov. Informácie o stĺpe Meranie času sú, v podobe konštantnej (“ostáva zachovaný”). Vegetačná skladba ako aj množstvo a rozmiestnenie zelene v území je adekvátne a má silný potenciál vytvorenia kvalitnej mikroklímy v priestore. Prepracovaný koncept retencie a distribúcie vody v území porota hodnotí kladne. Návrh je spracovaný vo veľmi vysokom štandarde po obsahovej aj formálnej stránke, s precízne rozpracovanou etapizáciou.

tretia cena - ex aequo (6 000 €) – SIMPLE CODE

Autori/Autorky:
Ing. arch. Katarína Jägrová , Mgr. art. Ladislav Bartko
Komentár poroty:

Návrh už v prvom kole prezentoval citlivý a komplexný prístup ku kvalitám riešeného územia a mal tak potenciál dopracovania do vysokokvalitného riešenia. V druhom kole však len recykloval postuláty z prvého kola a neponúkol výraznejší posun. Návrh pracuje so zelenými „lemovacími“ pásmi na konzolách striech existujúcich objektov, pričom porota žiadala po prvom kole deklarovať statické riešenie pri zaťažení konzol touto formou, čo v druhom kole návrh nesplnil. Myšlienka multifunkčnej dvorany je zaujímavá – otázne je jej umiestnenie na objekte, ktorý má už v súčasnosti statické problémy a ich sanácia pre potreby jej zriadenia by bola, s najvyššou pravdepodobnosťou, finančne nerentabilná. Porota pozitívne vníma zjednotenie povrchov s vysokou mierou recyklácie pôvodnej dlažby. Umelecké dielo ako návrh “land-art” riešenia pôsobí unifikovane napriek snahe o zapojenie zelene. Ide o aranžované prvky, ktoré v celkovom kontexte vyznievajú plocho. Zakomponovanie prírodných prvkov ako masívnych drevených lavíc, či kamenných balvanov je presne tým druhom vymedzovania sa voči prirodzenej a priznanej charakteristike miesta, ktorá popiera mestotvorné - v tomto prípade sídliskové kvality. Návrh vegetácie má skôr grafický charakter bez jasnej priestorotvornej koncepcie. Aj druhová skladba môže byť v prehrievaných mestských priestoroch problematická.  Odvolávka na „land-art“ vyznieva ako nepresvedčivé gesto. Návrh v druhom kole nereflektoval na súťažné požiadavky a odporúčania po prvom kole. Obsahovo aj formálne nedotiahnutý návrh s neadekvátnym vyjadrovacím jazykom neguje jeho urbanisticko-architektonický potenciál preukázaný v prvom kole.

odmena (3 000 €) – Ing. arch. Irenej Šereš

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh v prvom kole prezentoval ideu lávky trasovanej v pozdĺžnom profile územia za účelom bezbariérového prepojenia sídliska Dlhé Diely s Karloveskou dopravnou tepnou pre cyklo ako aj peší pohyb, ktorá napriek kontroverznej forme segregácie dopravy ponúkala zaujímavý koncept zorganizovania a doplnenia územia dopravno-tieniacim elementom. V druhom kole napriek verbálnemu redefinovaniu na „pochôdznu pergolu“, ako aj evokatívnemu sprievodnému textu, zostal tento manifest len manifestom, bez akéhokoľvek potenciálu na ďalšiu prácu s touto ideou.

Nové umelecké dielo ako sebavedomý atraktor v štvrti (a mestskej časti) v podobe písmen KV predstavuje pomerne masívny objekt osadený na mieste lávky, strhávajúci na seba pozornosť (zámer diela). Uniká nám pointa vyhliadkového bodu nad električkovou traťou a v nadväznosti na okolitú krajinu.  Problematické je umiestnenie na lávke, ktorá má už v súčasnosti statické defekty na ktoré boli súťažiaci upozornení po prvom kole. Práca s retenciou a distribúciou vody v území formou dažďovej záhrady sa javí z hľadiska udržateľnosti problematická. Vodný prvok potôčika pôsobí nekoncepčne – skôr rušivo. Formálne návrh spĺňa štandardné kritéria, obsahovo sa však prioritne venuje len konceptu lávky a nereflektuje na ostatné riešené územie.