Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Košice - Hornád, Nové mestské centrum
10. 12. – 28. 2. 2022 pred 2 rokmi

Košice - Hornád, Nové mestské centrum

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 25. 11. 2021 pod číslom KA-871/2021.

Mesto Košice vyhlásilo v decembri 2021 verejnú dvojetapovú projektovú urbanistickú súťaž s názvom "Košice - Hornád, Nové mestské centrum".

Predmetom súťaže bol návrh reurbanizácie riešeného územia ohraničeného zo severu Rampovou ulicou, zo západu okrajom koľajiska hlavnej železničnej trate, z juhu Palackého ulicou a križovatkou Prešovská – Sečovská vrátane, z východu Prešovskou cestou. Širšie vzťahy mali byť riešené v rozmedzí určenom potrebou dokumentovania funkčných a kompozičných väzieb, osobitne väzieb na nadradený komunikačný systém, väzieb na existujúce mestské centrum, prvky miestneho územného systému ekologickej stability, nábrežia rieky Hornád, susediacich obytných území pri zohľadnení existujúcich a navrhovaných priehľadov na centrum z prístupových smerov a celkovú priestorovú kompozíciu údolia Hornádu. Celková výmera riešeného územia predstavovala 124 ha.

Účelom tejto súťaže návrhov bol výber spracovateľa urbanistickej štúdie riešeného územia v podrobnosti zóny, ktorej výsledok súťaže bude premietnutý do nasledujúcej zákazky. 

Počet hodnotených návrhov v prvej etape bol 11. Do druhej etapy postúpilo 6 návrhov. Zvíťazil návrh od Gogolák + grasse. 

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť iba subjekt - fyzická alebo právnická osoba, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Požadovala sa spôsobilosť na dodanie nadväzujúcej zákazky, vrátane oprávnenia na vyhotovovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Účastník musel v riešiteľskom kolektíve v čase podania návrhu do II. Etapy súťaže disponovať minimálne týmito odborne spôsobilými osobami:

- autorizovaný krajinný architekt v zmysle §4a ZAA alebo ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. 

- autorizovaný dopravný inžinier v zmysle §5 ods. 1 písm. 2 ZAA v kategórii 2-1 - dopravné stavby, alebo v podkategórii 4-21 alebo ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 10. december 2021
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 28. február 2022, 2. jún 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 16. jún 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 23. jún 2022

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

prof.Ing.arch. Bohumil Kováč , PhD.
Ing.arch. Michal Chudík , PhD.
Ing. arch. Oleg Haman (CZ)
Jakub Jakubík (FR)
Dipl. Ing. Petr Kropp (CZ)  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Ladislav Kočiš  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Jakub Marek
doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. (CZ)
Ing. Ján Jakubov  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvá cena: 30 000 €
druhá cena: 20 000 €
tretia cena: 15 000 €
štvrté miesto: 5 000 €
piate miesto: 5 000 €
šieste miesto: 5 000 €
SUTAZNE-PODMIENKY,-svk,-final A_SUTAZNE-ZADANIE,-svk,-final 5-ZÁPISNICA-z-hodnotiaceho-rokovania-poroty-II_Etapa

Výsledky súťaže:

prvá cena (30 000 €) – gogolák + grasse s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Lukáš Grasse (CZ), Ing. arch. Ivan Gogolák, Ph.D.,, Ing. arch. et Ing. Matúš Berák, Ing. arch. Štěpán Matějka, ng. arch. Tomáš Pozdech, Ing. Martin Kryšpín Sucharda
Komentár poroty:

Širšie vzťahy:

- širšie vzťahy sú zdokumentované kvalifikovane a prehľadne, najlepšie spomedzi všetkých návrhov
- návrh veľkoryso nadväzuje na historický vývoj Košíc a vytvára predpoklad na zvýraznenie metropolitného významu mesta v budúcnosti.

Doprava:

- dobre zvládnuté väzby na širšie okolie mesta
- veľmi kvalitné dopravné riešenie pre pešiu, automobilovú aj hromadnú dopravu
- prezentovanie predĺženia Masarykovej ulice do územia je v návrhu málo čitateľné, javí sa komplikovane
- návrh podceňuje vzťah ŽST a východnej časti riešeného územia, ale môže ho rozvíjať v ďalšom dopracovaní

Štruktúra a kompozícia (invencia):

- jasná urbanistická koncepcia, ktorá umožní funkčnú flexibilitu a etapizáciu
- návrh štruktúru vhodným spôsobom napája na historické štruktúry mesta a zároveň zhodnocuje územie okolia Hornádu v riešenom území
- v južnej časti vo väzbe na ŽST navrhuje výškové stavby, čo bude akcentovať dané ťažisko
- kompaktným riešením zástavby vytvára podmienky na intenzifikáciu, čo umožňuje rozvoľnenie priestoru pre rieku a zeleň
- nábrežia sú dosť prírodné, bolo by ich možné doplniť aj o nábrežia mestského charakteru
- návrh uvažuje s rôznymi typologickými formami bytových domov

Verejné priestory:

- vhodne vytvára verejné priestory prerušovaním hmotovej línie navrhnutej pozdĺž železničnej trate
- navrhuje náznaky nábrežnej promenády - v osi v blízkosti ŽST
- verejné priestory sú zmysluplne a vyvážene diferencované pre jednotlivé časti územia
- vo východnej časti adekvátne dotvára monumentálny verejný priestor pri areáli leteckej akadémie

Voda a zeleň:

- využíva potenciál rieky Hornád vytvorením ostrova a priľahlého mestského parku
- pozitívne hodnotené je vytvorenie nádrží so sprievodnou zeleňou na hydromelioračnom kanáli zo sídliska Dargovských hrdinov
- podrobne rieši rôzne formy zelene, vrátane komplexného riešenia ÚSES

Uzol - železničná stanica:

- navrhuje viaceré vhodné pešie prepojenia popod ŽST s rozvojovým potenciálom dopravného uzla metropolitného charakteru
- návrh má potenciál, ktorý sa môže okolo ŽST rozvinúť, naznačuje prepojenia ale aj možnosť rozvoja na východnú stranu

Ekonómia a realizovateľnosť návrhu:

- návrh je ekonomicky efektívny pri zachovaní veľkej časti územia nezastavaného – pre verejnú zeleň
- je možná dobrá etapovitosť realizácie navrhnutého riešenia

druhá cena (20 000 €) – Zoidberg Projekt s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Pavol Meszáros
Komentár poroty:

Širšie vzťahy:

- širšie vzťahy sú prezentované veľmi schématicky
- v II. etape súťaže nedopracované

Doprava:

- dopravná kostra je navrhnutá koncepčne správne
- parametre dopravných komunikácií porota hodnotí ako zastaralý koncept „návratu automobilu do mesta“. 
- správne trasovaná, ale šírkovo predimenzovaná je najmä priečna dopravná tepna (pokračovanie Masarykovej) v smere na sídlisko Dargovských hrdinov a jej napojenie na sever a juh
- snaží sa transformovať Prešovskú ulicu na mestskú triedu s električkou

Štruktúra a kompozícia (invencia):

- riešenie mestských priestorov dáva možnosť vybudovania metropolitného charakteru novej štvrte
- navrhnutá štruktúra je silne mestotvorná,
- štruktúra chápe budúci vývoj územia v čase, je flexibilná
- umožňuje aj funkčné zámeny v blokovej zástavbe v budúcnosti,
- situovanie výškových dominánt vhodne dopĺňa súčasnú panorámu Košíc

Verejné priestory:

- verejné priestory sú logicky zoradené za sebou a napojené na existujúcu štruktúru mesta
- slabšou stránkou návrhu je vizuálna otvorenosť niektorých priamych verejných priestorov do obvodovej komunikácie pod terénnou hranou,
- návrh nevyužíva potenciál rieky vytvoriť v niektorých polohách nábrežie mestského typu

Voda a zeleň:

- vhodne umiestňuje zeleň nie iba do parkov, ale aj do uličných priestorov
- návrh nedopracoval úpravy toku Hornádu a upustil od parkových úprav pozdĺž rieky
- snaha prinavrátiť vodu do pôvodného koryta mlynského náhonu v trase dnešnej Štefánikovej ulice sa javí ako ťažko realizovateľná

Uzol - železničná stanica:

- v urbanistickej štruktúre na juhu riešeného územia absentuje výraznejšia inklinácia ku železničnej stanici,
- ZŠT akcentuje v navrhnutých výškach budov, no absentuje priame pešie prepojenie na nové centrum na pravom brehu

Ekonómia a realizovateľnosť návrhu:

- základná štruktúra je realizovateľná, nadčasová, umožňuje prispôsobovať vývoj podmienkam
- ekonomicky je návrh efektívny, poskytuje dostatok plôch pre rozvoj

tretia cena (15 000 €) – BETWEEN s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Širšie vzťahy:

- širšie vzťahy sú riešené dobre a logicky,
- V-Z prepojenie - priečna os od dómu ku ŽST je dominantná
- chýba prepojenie ďalej východným smerom na sídlisko Dargovských hrdinov

Doprava:

- má dostatok spojení s centrom Košíc, okrem južného prepojenia
- rozšírenie AS sa javí ako funkčne vhodné, odbremeňuje centrum mesta
- AS je nedostatočne skoordinovaná v kompozícii návrhu
- električkový okruh je dobre navrhnutý, rozširuje električku s možnosťou napojenia na tramtrain technológiu
- veľký prínos je hľadanie rozšírenia dopravného terminálu k Hornádu, čo podporuje ťažiskovú funkciu ŽST a rozvoj pešej komunikácie

Štruktúra a kompozícia (invencia):

- rozloženie funkcií v území je navrhnuté prijateľne
- urbanisticky návrh pôsobí mestotvorne, v časti územia zachováva parceláciu
- návrh ponúka možnosť rozmanitosti urbanistickej štruktúry

Verejné priestory:

- dôsledne nepracuje so štruktúrou verejných priestorov
- nedopovedaná sa javí myšlienka promenádnych priestorov pri rieke Hornád

Voda a zeleň:


- systém zelene nevytvára dostatočne silnú koncepčnú os v území, ktorá by bola vhodná a očakávaná

Uzol - železničná stanica:

- zo všetkých návrhov sa najviac zaoberá riešením ŽST
- hľadanie novej polohy pre AS je správne, no navrhnuté riešenie zablokuje komunikáciu smerom na južnú stranu

Ekonómia a realizovateľnosť návrhu:

- zachovaním niektorých objektov a pôvodnej parcelácie v časti riešeného územia návrh zvyšuje realizovateľnosť a umožňuje rozumnú etapizáciu
- v návrhu je hustá zástavba, ale zbytočne nízka podlažnosť

štvrté miesto (5 000 €) – MS architekti, s.r.o.

Autori/Autorky:
prof. Ing. arch. Michal Šourek (CZ)
Komentár poroty:

Širšie vzťahy:

- z hľadiska širších vzťahov si uvedomuje dôležitosť kontaktu s dómom sv. Alžbety
- návrh podceňuje potrebu vyššieho počtu peších a cyklistických spojení riešeného územia s centrom mesta cez železnicu.

Doprava:

- zavádza električku do územia, čo je pozitívne hodnotené,
- Masarykovu ulicu vhodne predlžuje, čím vytvára v území dopravnoobslužný okruh.
- hlavná os automobilovej dopravy nevhodne rozdeľuje územie a evokuje rýchly priečny tranzit.
- niektoré úseky električkovej trate sú z hľadiska obsluhy územia navrhnuté neefektívne.
- platá pre vertikálnu segregáciu dopravy sa javia ako relatívne drahé riešenie.

Štruktúra a kompozícia (invencia):

- navrhnutá urbanistická štruktúra je čitateľná a zrozumiteľná
- riešené územie návrh rozdeľuje do troch samostatných celkov s rôznou mierou urbanity, medzi ktorými vytvára prírodné prostredie.
- cesta v strede územia obklopená zeleňou netvorí charakteristické mestské prostredie.

Verejné priestory:

- vytvára silnú kompozičnú os s mestskou zeleňou
- na mestský park nadväzuje mestský bulvár, táto väzba by viac svedčila lineárnemu parku o blok nižšie.

Voda a zeleň:

- pozitívom návrhu je vytvorenie nábrežných promenád mestského charakteru v južnej časti územia a možnosti zadržiavania vody v území.
- veľkým pozitívom návrhu je, že využíva alternatívne zdroje energií
- rozloha centrálneho parku je ale predimenzovaná a celé riešené územie tak stráca na urbanistickej kompaktnosti.

Uzol - železničná stanica:

- na úkor väzby na železničnú stanicu za jednu z  hlavných kompozičných osí vyzdvihuje väzbu na mestský park.
- význam uzla stanice je v návrhu podcenený

Ekonómia a realizovateľnosť návrhu:

- návrh južného sektora dáva predpoklady pre 1. etapu realizácie. 
- nedostatočne využíva kapacitu územia na rozvoj, má navrhnutý najnižší počet obyvateľov

piate miesto (5 000 €) – Compass s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Širšie vzťahy:

- nie sú riešené dostatočne, sú iba schematicky vložené do mapy, bez vyznačenia väzieb.

Doprava:

- dobré napojenie zo železničnej stanice
- dobre navrhnuté prepojenie Masarykova – Furča
- nadväzuje na založený dopravný systém v centre mesta a dokončuje vnútorný mestský okruh podporený električkou.
- pešie prepojenia cez železničnú trať by mali viac reflektovať zástavbu v historickom centre mesta
- navrhovanej hustote mestských blokov by svedčilo viac peších prepojení cez železničnú trať.

Štruktúra a kompozícia (invencia):

- návrh aplikuje pomerne schematickú blokovú zástavbu, v ktorej absentuje artikulácia významnejších častí navrhnutej štruktúry vyššími stavbami.
- nie je dostatočne jasné, kde je budúce centrum.
- výstavba trochu stereotypná, bez akcentu, nereaguje na okolie a merítko.
- umiestnenie výškových dominánt je navrhnuté citlivo.
- navrhnutá výšková zonácia môže byť popretím princípu budovania centra.

Verejné priestory:

- absentuje jasnejšia diferenciácia verejných priestorov, napr. námestia, vnútorné parky a pod.
- chýba identita miesta

Voda a zeleň:

- Hornád ako inundačné územie je nerealizovateľné, vytvára sa tým väčšia bariéra (dlhšie mosty a lávky) medzi blokmi zástavby (štvrťami)
- prietok rieky územím je navrhnutý preexponovaným prírodným spôsobom, ktorý územie skôr rozdeľuje ako sceľuje.
- nevytvára hodnotné prepojenia parkov a území zelene vo V-Z smere

Uzol železničná stanica:

- väzba na hlavnú železničnú stanicu je podcenená.
- nezhodnocuje jej význam ako katalyzátora pre rast budúcej štvrte

Ekonómia a realizovateľnosť návrhu:

- návrh je efektívny v urbanistickej ekonómii, umiestňuje najviac obyvateľov
- nerealizovateľné úpravy rieky Hornád
- etapizácia predpokladá ako prvé riešenie okolia rieky Hornád, čo sa nejaví ako správny prístup, najprv by bolo dobré riešiť stanicu / dopravu, až potom rieku.

šieste miesto (5 000 €) – Ing. arch. Ivan Matys I.A.M. Projektová a obchodná kancelária

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Širšie vzťahy: 

- sú riešené schématicky, naznačujú iba pešie prepojenie východ-západ

Doprava:

- dopravná sieť sa nejaví ako adekvátna navrhnutému zaťaženiu územia
- formálne nejasné vedenie komunikácie pri železnici,
- absentujú prepojenia medzi novým a starým centrom.
- električku vedie popod ŽST, čím vytvára viacúrovňový dopravný terminál

Štruktúra a kompozícia (invencia):

- základný koncept je inšpirovaný vodnými kanálmi ako v Utrechte - ktoré sa ale javia ako netypické a lokálne nevhodné riešenie
- zaoberá sa množstvom nedôležitých detailov.
- v 1. etape návrh zaujal porotu svojím netradičným riešením, v 2.etape overil, že to nie je správne riešenie
- organické pôdorysné formovanie blokov medzi kanálmi má v niektorých prípadoch za následok ich prílišné priestorové obmedzenie.
- návrh nerozvinul myšlienku z 1. etapy – „mesto na vode“
- expertimentálny, dekonštruktivistický urbanizmus, ktorý nerešpektuje odporúčania poroty z 1. etapy súťaže

Verejné priestory:

- verejné priestory návrh dostatočne neinterpretuje
- za pobytové priestory sú považované mosty a pešie komunikácie pozdĺž kanálov, čo nie je správny prístup

Voda a zeleň:

- pri nízkych vodných stavoch sú nedosiahnuteľné minimálne sanitárne prietoky pri tak rozvetvenom toku.
- dobré je hľadanie prepojenia mestského parku smerom na východ až do kopcov na Dargovských hrdinov.

Uzol - železničná stanica:

- uzol riešený schématicky, nezhodnocuje potenciál tohto uzla pre ďalší rozvoj urbanizácie územia

Ekonómia a realizovateľnosť návrhu:

- neaplikovateľné a technicky ťažko realizovateľné riešenie
- ekonomicky nerealizovateľný návrh