Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Námestie SNP v Martine
09. 10. – 09. 12. 2020 pred 3 rokmi

Námestie SNP v Martine

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 06. 10. 2020 pod číslom KA-628/2020.

Mesto Martin a Útvar hl. architekta mesta Martin vyhlásili v septembri 2020 verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na komplexné riešenie priestorov Námestia SNP, ktoré uzatvára južnú časť pešej zóny v centre mesta vrátane priestoru pred nemocnicou. 

Do súťaže, ktorej cieľom bol výber spracovateľa návrhu prestavby námestia SNP, vrátane jeho následnej realizácie a urbanistickej štúdie riešeného územia, sa zapojilo jedenásť autorských kolektívov.

Okruh účastníkov:

Súťažný návrh mohol predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 9. október 2020
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 9. december 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 18. december 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 31. december 2020

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing. arch. Tomáš Boroš , ArtD.
Ing.arch. Ján Gustiňák
Ing.arch. Martin Pavelek
Ing.arch. Tibor Zelenický
Ing. arch. Zuzana Mendelová  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Kristína Šubjaková  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ceny:

prvá cena: 12 000 €
druhá cena: 7 000 €
tretia cena: 5 000 €
prvá odmena: 2 200 €
Súťažné-podmienky-Nám-SNP-v-Martine

Výsledky súťaže:

prvá cena (12 000 €) – Ing. arch. Peter Nezval

Autori/Autorky:
Ing.arch. Peter Nezval , Ing.arch. Maroš Likavčan , Lucia Likavčanová , Ing. Matej Jasenka , PhD. , Ing. arch. Lenka Likavčanová, Anna Valachová, Ing. Roman Tiso
Komentár poroty:

Klady:

- Najvyrovnanejšie uchopenie problematiky v celej šírke zadania.
- Jednoduchosť, prehľadnosť, čitateľnosť a jasná priestorová organizácia urbanistickéhej štruktúry.
- Modifikovateľný a “najdopracovateľnejší” návrh (schopný reagovať na možné doplnkové požiadavky v ďalších etapách spracovania).
- Podnetné dopravné riešenie. Urbanisticky a priestorotvorne zaujímavá dopravná schéma (aj keď výkonnosť kruhových križovatiek môže zaostávať za priepustnosťou optimalizovaných svetelne riadených dopravných uzlov).
- Adaptabilnosť návrhu. Schopnosť prispôsobovať sa požiadavkám ktoré určite prinesie čas.
- Racionálna základná schéma blokovej zástavby.
- Uvažuje s dotvorením vstupného objektu nemocnice.
- Návrh svojím riešením zlepšuje pobytovú kvalitu priestorov Námestia SNP.
- Námestie vhodne artikuluje na menšie, špecificky definované plochy, vrátane pobytových zón chránených v lete pred slnkom vysokou zeleňou, vodnou plochou zlepšujúcou mikroklímu a ponechaním voľného výhľadu na historickú dominantu - kostol so zvonicou v popredí.
- Mierka námestia pred zvonicou je prijateľná.
- Možnosť aditívneho postupu realizácie ucelených častí priestorov a blokov (skupín objektov).
- Vývojaschopný a modifikovateľný koncept dávajúci jasnú víziu budúceho rozvoja ukončenia južnej časti CMZ.

Odporúčania:

- Zvážiť ešte väčšie uvoľnenie výhľadov na kostol sv. Martina.
- Zvážiť mieru línií zelene v bezprostrednom okolí kostola (najmä vzhľadom na optickú vnímateľnosť tejto historickej dominanty).
- Zvážiť umiestnenie a formovanie vodného prvku, ktorý sa nachádza priamo na diagonálnej pešej komunikačnej línii, vedúcej krížom cez námestie.
- Zvážiť rozdelenie podzemného parkoviska na dve časti (rešpektovanie technických možností územia). 
- V ďalších projektových stupňoch návrh podrobne konfrontovať s limitmi technickej infraštruktúry.
- Zvážiť mieru zastavania formou prezentovaného trojuholníkového bloku pri Smrtnej ulici. Riešenie môže pri nevhodnom architektonickom návrhu narušiť kompozične významné historické priehľady pri prístupe do centra mesta a ku kostolu v dôležitej komunikačnej línii od juhu (smerom od cintorína). Zvážiť, či nezrušiť súčasnú, nevhodne pôsobiacu faru a neumiestniť nové farské centrum na tomto mieste (aj s ďalšími potrebnými doplnkovými funkciami).

druhá cena (7 000 €) – Artefact s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Marína Ťapajnová , Ing. arch. Juraj Stieranka , Ing. arch. Richard Kozoušek, Bc. Tomáš Perďoch
Komentár poroty:

Klady:

- Prehľadný urbanistický zámer (jasne definovaná urbanistická štruktúra).
- Čisto prezentovaná náväznosť verejných priestranstiev.
- Vhodné zapojenie kostola so zvonicou v popredí do námestia.
- Prezentuje možnosti úrovňového prepojenia Kohútovej ulice (výborný nástroj na konfrontáciu všetkých kladov a záporov komunikačne najlepšieho, avšak technicky a ekonomicky otázneho (až prakticky nereálneho) riešenia).

Problematickejšie stránky:

- Mimoúrovňové riešenie Kohútovej ulice je vzhľadom na prítomnú technickú infraštruktúru vo výhľadovej dobe nerealizovateľné (aj prezentovaný návrh rieši zapustenie dopravy iba v čiastočnom profile).
- V južnej časti územia je definovaná možnosť blokovej zástavby, avšak v menej invenčnej, nie veľmi presvedčivej, schematickej, urbanistickej figúre/forme aditívneho radenia objektov... 
- Trojuholníkový objekt nad farou (pri Smrtnej ulici) presahuje prezentovaným objemom a výškou primeranú mieru urbanizácie (najmä vo vzťahu historickej komunikačnej línii a priehľadom na kostol a centrum pri prístupe smerom od cintorína).
 
 
 

tretia cena (5 000 €) – A2 ARCHITEKTI s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Daniela Lukáčová , Ondřej Machač (CZ), Veronika Lietavová, Matej Fojtík, David Zima
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Komentár poroty:

Klady:

- Návrh námestia SNP má zrozumiteľný a jasný koncept usporiadania aj s vodným prvkom a s otvorením prehľadov a vnímania zvonice a kostola.
- Oceňujeme koncepciu a príbeh zakomponovaný do námestia (“kalužiari”).
- Otvorenie priestoru pred vstupom do nemocnice so zeleňou hodnotíme pozitívne, aj keď usporiadanie zelene by bolo vhodné štrukturovať a prezentovať presvedčivejšie (vrátane vzťahu k peším koridorom).
- Návrh je triezvy, realizovateľný.
- Použitie mlatových úprav povrchov v centre mesta je zaujímavým podnetom. Ekologicky prínosné riešenie. V centrálnych polohách mesta však vyžaduje špecifické nároky na údržbu a používanie. 

Problematickejšie stránky:

- Rozmiestnenie stromov a zelene je rozpačité.
- Nevhodne a príliš dominantne pôsobiaca zvolená forma parkovacieho domu v južnej časti územia.
- Južná časť “za cestou" je urbanizovaná formou samostatne stojacich objektov rozmiestnených v území. Je to menej presvedčivé a viac dezurbanizačne pôsobiace usporiadanie, ako kompaktnejšie blokové riešenia pri iných návrhoch.
- Južné vyvrcholenie celej CMZ je rozvoľnené a priestorovo menej efektívne využité.

prvá odmena (2 200 €) – BÁLEK ARCHITEKTI s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Michal Bálek , Ing. arch. Martina Báleková
Komentár poroty: