Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia
12. 5. – 07. 7. 2020 pred 3 rokmi

Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 11. 5. 2020 pod číslom KA-325/2020.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vyhlásila v máji 2020 verejnú projektovú jednokolovú architektonicko-krajinársku súťaž návrhov na riešenie: 

− vyhliadkového bodu na vrchu „Vojšín“ (819 m.n.m.) pri obci Malá Lehota, na hranici k.ú. Malá Lehota a Nová Baňa. 
− pozorovacieho bodu pri národnej prírodnej pamiatke „Andezitové kamenné more“
− návrh orientačných prvkov pre náučny chodník Vojšín, ktoré budú použité v budúcnosti aj na iných turistických destináciách stredného Pohronia.

Porota hodnotila 12 súťažných návrhov. Zvíťazil návrh architektov Petra Miziu, Silvie Miziovej a Tomáša Šišku.

Okruh účastníkov:

Návrh mohol predložiť každý, kto je oprávnený na činnosť podľa §4 alebo §4a Zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, v znení neskorších predpisov, alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Svajčiarskej konfederácie.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 12. máj 2020
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 7. júl 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 14. júl 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 21. júl 2020

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Roman Kerner
Ing. Iveta Niňajová, PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. Peter Farbiak
Mgr. Žofia Buganová

Ceny:

prvá cena: 2 500 €
druhá cena: 1 500 €
tretia cena: 1 000 €
4.- 5. miesto ex aequo: 250 €
4.- 5. miesto ex aequo: 250 €
2020-07-14_Zaverecny-protokol-sutaze 02-SP_vojsin-2020-05-11

Výsledky súťaže:

prvá cena (2 500 €) – Ing. arch. Peter Mizia, Ing. arch. Silvia Miziová, Ing. arch. Tomáš Šiška

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Na prvý pohľad sa ťažšie chápe myšlienka, návrh má veľmi emotívne podanie, vytvára pekný priestor pre posedenie a má atmosféru. Prináša aj nejaký nový kreatívny nápad do priestoru. Spĺňa požiadavky na zriadenie bodu zastavenia sa, nie len ako vyhliadka.

Víťazný návrh má pridanú hodnotu. Návrh je najmenej invazívny, najcitlivejšie je osadenie do krajiny a materiálové riešenie. Je to atraktívny návrh, požiadavku na výšku výhľadu spĺňa primerane. Pôsobí naturálne, má atribúty útulne, komunity… Najlepšie spĺňa požiadavku súťažných podmienok na zriadenie “oddychového miesta”. Pridaná hodnota tkvie aj v umiestnení iného prvku - hviezdnej mapy, veternej píšťaly a pod. Návrh je založený na emóciách, čo je hodnotené zo strany poroty veľmi kladne. Riešenie pri kamennom mori je prijateľné, pôsobí naturálne a prirodzene, zároveň vytvára bod záujmu, upozorňuje na atrakciu, čo bolo cieľom v podmienkach.

K víťaznému návrhu č. 4 porota pre spracovanie projektovej dokumentácie odporúča:

- Otočenie prvku o 120 stupňov západne, aby vyhliadková plošina bola po dĺžke otočená zhruba smerom na Drozdovo.
- Zvážiť aplikáciu navrhnutých mechanických pohybov a LED podsvietenia. Pre dané využitie to nie je vyslovene nevyhnutné, takéto zariadenia riešiť (pripojenie elektriny… a pod.) a postačí statická - možno priestorová “hviezdna mapa”.
- Zvážiť použitie drevoplastu - je nevhodný, tvarovo málo stály - vhodnejšie sa javí prírodné drevo.

druhá cena (1 500 €) – Ing. arch. Peter Seidl, Ing. arch. Dominik Seidl, Ing. arch. Eva Seidlová, Sára Mária Seidlová

Autori/Autorky:
Ing.arch. Peter Seidl , Sára Mária Seidlová, Ing. arch. Dominik Seidl, Ing. arch. Eva Seidlová
Komentár poroty:

Návrh na prvý pohľad zaujal, mierka prezentovanej vizualizácie sa nejaví ako správne, napriek tomu relatívne zaujímavý koncept. Tvar trojuholníka príliš preurčený, prenesený až do grafiky panelov. Dá sa mu rozumieť. Jeden z tých lepších návrhov.

tretia cena (1 000 €) – Ing. arch. Miroslav Michalica, Ing. arch. Tomáš Pozdech

Autori/Autorky:
Ing.arch. Miroslav Michalica , Ing. arch. Tomáš Pozdech
Komentár poroty:

Ťažšie čitateľná grafika, no riešenie veľmi vtipné, dobré, pochopené. Rozdelili vyhliadku na viaceré body, odkiaľ je vidno aj na Tatry, bez toho aby invazívne zasiahli Vojšín nejakou veľkou stavbou. Je zjavné, že autori miesto navštívili a kreatívne hľadali riešenie priateľské k prostrediu. Riešenie sa javí ako univerzálne, širšie použiteľné aj na iných miestach. Zaujímavé jednoduchou konštrukciou, finančne prijateľné riešenie, i keď priložený odhad sa javí finančne poddimenzovaný.

4.- 5. miesto ex aequo (250 €) – Ing. arch. Marína Ťapajnová, Lucia Hostačná, Bc. Tomáš Perďoch

Autori/Autorky:
Ing.arch. Marína Ťapajnová , Bc. Tomáš Perďoch, Lucia Hostačná
Komentár poroty:

Dobre zvládnutá bezbariérovosť, ale konceptu akoby chýbala malebnosť, javí sa príliš monumentálny. Predpoklad je, že odhadovaná suma na realizáciu sa zdá byť podhodnotená. Stavba sa skôr javí vhodná ako mestská veža. Vyzerá to zdiaľky ako lešenie, čo by nebolo zlé, ale v danom prostredí tento koncept pôsobí ako príliš invazívny.

4.- 5. miesto ex aequo (250 €) – Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Mgr, art. Juraj Hubinský

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Objekt pôsobí ako veža. Napriek tomu relatívne zaujímavé. Z hľadiska finančného sa javí ako nerealizovateľné. Škoda, že na vrchol veže sa nevôjde viac ľudí (v prípade špičiek hrozia na rampe kolízie). Zastávka pri kamennom mori je riešená ako “senník” - to je dobrá typológia do tohto prostredia, ale nekomunikuje to s navrhnutou architektúrou vyhliadky na vrchu Vojšín, čo je na škodu. Dizajn by mal byť jednotný, inak sa to javí ako hendikep. Vyhliadka vhodná skôr na “kúpalisko”. Nepôsobí to ľahkosťou.