Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Obnova a rozvoj Kúpeľov Sliač
14. 1. – 19. 4. 2022 pred 2 rokmi

Obnova a rozvoj Kúpeľov Sliač

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 13. 1. 2022 pod číslom KA-20/2022.

Kúpele Sliač vyhlásili v januári 2022 verejnú projektovú dvojkolovú architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov na obnovu Kúpeľov Sliač. 

S cieľom vdýchnuť významnému kúpeľnému miestu na Slovenku nový život, pripravili Kúpele Sliač a.s. v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a spoločnosťou MH Manažment a.s. projekt obnovy a rozvoja Kúpeľov Sliač. Predmetom súťaže bol návrh riešenia obnovy a rozvoja areálu Kúpeľov Sliač v podobe urbanistického rozvojového plánu spodrobnený o návrh prevádzkových vzťahov a vybraných detailov.  

Do prvej etapy súťaže, ktorej cieľom bolo nájsť najvhodnejšie koncepčné riešenie areálu sa zúčastnilo 11 autorských kolektívov. Hodnotiaca komisia z nich následne vybrala 6 ateliérov, ktoré dopracovali návrhy na základe adresovaných odporúčaní.

Zvíťazil ateliér BETWEEN s.r.o. z Bratislavy.

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť iba subjekt - fyzická alebo právnická osoba, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. Požaduje sa spôsobilosť na dodanie nadväzujúcej zákazky, vrátane oprávnenia na vyhotovovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Vyhlasovateľ odporúča účastníkovi, aby v riešiteľskom súťažnom kolektíve disponoval aspoň týmito odborne spôsobilými osobami:
- autorizovaný krajinný architekt v zmysle §4a ZAA alebo ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.
- autorizovaný dopravný inžinier v zmysle §5 ods. 1 písm. 2 ZAA v kategórii 2-1 - dopravné stavby, alebo v podkategórii 4-21 alebo ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 14. január 2022
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 19. apríl 2022, 20. júl 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 8. august 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 12. august 2022

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Iľja Skoček
prof. Ing. arch. Ján Stempel (CZ)
Prof. Mgr. ak. arch. Roman Brychta (CZ)
Ing. arch. Tatiana Buijs-Vitková (NL)
Ing. Mária Šamová, PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Ľudmila Jágerčíková  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Roman Turčan
Ing. arch. Pavol Mikolajčák (IT)
Ing. Mgr. Martin Beňuch  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Marianna Ondrová  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. Eva Wernerová
MUDr. Janka Zálešáková
Ing. Mgr. Irena Galádová
Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.
Eva Behríková

Ceny:

prvá cena: 25 000 €
tretia zvýšená cena: 15 500 €
tretia zvýšená cena: 15 500 €
Súťažné-podmienky-Obnova-a-rozvoj-Kúpeľov-Sliač Súťažné-zadania-Obnova-a-rozvoj-Kúpeľov-Sliač ZÁPISNICA-z-hodnotiaceho-rokovania-poroty-II_Etapa

Výsledky súťaže:

prvá cena (25 000 €) – between s.r.o.

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Natália Marková, Tomáš Danko, Zuzana Mihalová, Ivana Fabianová, Alex Očková
Komentár poroty:

- primerane zaťažuje prostredie NKP Kúpeľného parku, nie je rušivý, mierka hmôt novej zástavby je adekvátna
- zásahy do existujúcej architektúry sú kultivované a nová architektúra vhodne reaguje na kontext
- správne chápe unikátnosť územia, je veľmi racionálny a citlivý, dopĺňa a vyzdvihuje priestor pri prameňoch, implementuje výtvarné prvky v interiéri
- spĺňa hospodárnosť prevádzky a umožňuje realizáciu obnovy kúpeľov v etapách
- presvedčivo rieši dispozičné a prevádzkové usporiadanie objektov v centre kúpeľov
- správne rieši dopravné väzby ako jediný vylúčením dopravy z priestoru medzi kúpeľnými domami a jej nahradením novým prepojením. Toto prepojenie bude potrebné v ďalšom postupe projektovej prípravy dôkladne overiť s ohľadom na morfológiu terénu
- dobre prepája interiér s exteriérom, navrhuje doplnenie verejného priestoru „kúpeľného námestia“ a vytvorením nového komplementárneho intímneho priestoru medzi kúpeľnými domami
- kvalitné krajinárske riešenie, práca s fenoménom vody (vodné prvky, ochladzovacie jazierka, manažment dažďových vôd) rozširuje a obohacuje charakter územia a dopĺňa ho o nové biotopy. Vodnými a sadovníckymi atrakciami rozvíja a zhodnocuje územie a plynulo ho napája na existujúce spoločenské centrum kúpeľného nádvoria
- stavebne nezasahuje do kľudových zón parku
- Navrhované lôžkové kapacity distribuuje v dvoch lokalitách, a to na mieste bývalého LD Coeur a v juhovýchodnej časti riešeného územia. Racionálne rozloženie kapacít medzi oboma lokalitami má potenciál umožniť využitie juhovýchodnej časti územia aj pre širšiu verejnosť
návrh je realizovateľný, pričom jeho ekonomická náročnosť je prijateľná, návrh počtu lôžok je primeraný

tretia zvýšená cena (15 500 €) – Lucký architects s.r.o.

Komentár poroty:

- nezaznamenal zásadný progres oproti návrhu v I. etape súťaže
- systematicky komponuje stavebný rozvoj v predĺžení dominantnej existujúcej osi, hierarchicky ho jasne definuje,
- pozitívne hodnotená je architektúra s jasným názorom – striktnosťou, naväzujúcou na kvality Stockarovho LD Palace,
- pozitívne hodnotené je riešenie rozšírenia balneoterapie, priestorovo ho však neprepája do celku,
- práca so systémom existujúcich stromových alejí a ich obnovou,bola hodnotená pozitívne
- novonavrhovaný park s kvetinovou výsadbou sa javí ako zaujímavý impulz, avšak nie len z pohľadu udržateľnosti a prevádzkových nákladov je v danom prostredí nevhodný,
- problematické je dopravné riešenia areálu, keďže “srdce” kúpeľov pretína intenzívna doprava.
- intenzita novej zástavby v juhovýchodnej časti areálu zostáva vysoká, čo zvyšuje jej záťaž statickou dopravou. V návrhu sa opakuje riziko kolízneho dopravného napojenia prechádzajúceho cez stred kúpeľov,
- ťažiskové krajinárske plochy celého areálu ako aj okolie prameňa Štefánik alebo ochladzovacie jazierka v predpolí LD Bratislava necháva bez pozornosti,
návrh sa javí ako investične náročný a z hľadiska hospodárnosti prevádzky málo efektívny

tretia zvýšená cena (15 500 €) – geome3 s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Martin Gallovský
Komentár poroty:

- oproti prvej etape zaznamenal výrazný kvalitatívny posun,
- do územia sebavedome vkladá novú architektonickú vrstvu balneoterapie, balneolab-u a sférickou kupolou prekrytý biobazén,
- detský LD situuje na mieste bývalého LD Coeur, pričom jeho riešenie výborne reaguje na morfológiu terénu a generuje príjemné átrium,
- navrhované úpravy „kúpeľného námestia“ mu dávajú novú identitu a charakter,
- krajinársky návrh napriek určitým výtvarným kvalitám nepracuje dostatočne so skutočnou morfológiou terénu a tak ostáva v polohe formálnej grafickej schémy. Vzťah navrhovaných krajinárskych úprav k NKP je veľmi problematický.
- dopravné riešenie predstavené v dvoch alternatívach a ponecháva nevhodnú vnútornú dopravu medzi kúpeľnými domami I. a II., dokonca využíva pre dopravu aj pešiu alej pred LD Palace.
- novonavrhované objekty balneoterapie vyznačujúce sa prelínaním interiéru a exteriéru hodnotila porota pozitívne. V tejto snahe o invenčné riešenie však porota identifikovala značné problémy vo funkčnosti dispozícii,
- predpokladaná výška investičných nákladov sa javí ako nerealistická, celkový počet lôžok nebol preukázaný,