Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Bratislava-Južné predmestie a staromestské nábrežie
14. 3. – 30. 5. 2022 pred 1 rokom

Bratislava-Južné predmestie a staromestské nábrežie

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 01. 3. 2022 pod číslom KA-207/2022.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlásila v marci 2022 verejnú anonymnú ideovú jednokolovú súťaž návrhov architektonicko-urbanistického riešenia verejných priestorov Južné predmestie v lokalite Bratislava-Staré Mesto pod názvom „Bratislava - Južné predmestie a staromestské nábrežie“. Riešené územie súťaže je vymedzené z južnej strany korytom rieky Dunaj, zo severnej Hviezdoslavovým námestím a Jesenského ulicou, z východnej strany Starým mostom a zo západnej strany Novým mostom. Južné predmestie je územie s mimoriadnym významom prepájajúce priestor pamiatkovej rezervácie Starého mesta Bratislavy s priestorom nábrežia rieky Dunaj. Návrhy mali v maximálnej miere implementovať závery zrealizovaného participačného procesu. Víťazný návrh bude jedným z podkladov pre  spracovanie územného plánu zóny Južné predmestie.

Do súťaže sa prihlásili 3 návrhy. Zvíťazil návrh Ing. arch. Patrika Domanického.

Okruh účastníkov:

Žiadosť o účasť v súťaži mohol predložiť každý, kto absolvoval 1. stupeň bakalárskeho štúdia v odbore príbuznom architektúre.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 14. marec 2022
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 30. máj 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 30. máj 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 20. jún 2022

Porota:

Riadni členovia:

Ing.arch. Zuzana Aufrichtová  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing.arch. Ľubomír Boháč  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Peter Beňuška
Ing.arch. Ingrid Konrad
Ing.arch. Pavel Paňák
Ing. Eva Wernerová
RNDr. Damas Gruska, PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)
Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (CZ)
Ing. Alena Palková

Náhradníci poroty:

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Ing. arch. Mária Klaučová
Ing. Martina Majorošová, PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Mgr. Boris Zelený

Ceny:

prvá cena: 11 000 €
druhá cena: 7 000 €
tretia cena: 4 000 €
webstránka súťaže: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6554
sutazne_podmienky_2022-03-07 zapisnica_zo_zasadnutia_poroty

Výsledky súťaže:

prvá cena (11 000 €) – Ing. arch. Patrik Domanický

Komentár poroty:

Súťažný návrh najlepšie naplnil zadanie a očakávanie vyhlasovateľa súťaže. Kultivovanou formou predstavuje reálnu budúcu podobu riešeného územia a ponecháva dostatok priestoru pre detailnejšie rozpracovanie jednotlivých fragmentov územia pri zachovaní komplexnosti územia ako funkčného celku. Súťažný návrh bude dobre slúžiť ku správnemu smerovaniu ďalších stupňov územnoplánovacích dokumentácií (územný plán, plán zóny a podobne), ako aj detailnejších častiach územia napríklad umelecko-architektonických súťažiach.

Za skvelé súťažná porota považuje prepojenie Starého Mesta voči línii nábrežia v rozhodujúcich ťahoch obzvlášť vyústenia Štúrovho námestia vo veľkomestský priestor.

Pre ďalšie rozpracovanie tohto súťažného návrhu súťažná porota odporúča nasledovné:

- Detailnejšie riešenie zelene. Dať zeleni väčší priestor v súvislosti s potrebami a nutnosťami súčasného stavu environmentálneho uhla pohľadu,
- Odporúča vybudovanie mobilných (nie stacionárnych) protipovodňových zábran a odkryť tak pohľad z parteru ulice na teleso rieky,
- Odporúča jednotlivé časti riešeného územia detailnejšie rozpracovať a preverovať drobnými súťažami a spoluprácou so školami architektúry a podobne,
- Premyslieť narušenie linearity nábrežia do organizačnej podoby,
- Preveriť plochy pred Slovenskou národnou galériou do miesta s lepšou komunikatívnosťou s veľkolepou architektúrou Slovenskej národnej galérie (lepšie prepojiť verejné priestory),
- Zvážiť viac priečnych prepojení so Starým Mestom,
- Zvážiť redukciu frekventovanosti a štruktúru miestnej lodnej dopravy,
- Preveriť návrhy drobnej architektúry a stavieb s atraktívnou architektúrou.

druhá cena (7 000 €) – nebola udelená

Komentár poroty:

tretia cena (4 000 €) – Ing. arch. Máté Asbóth

Komentár poroty:

Výtvarne ambiciózny návrh koncipuje nábrežie ako súvislý pruh priestranstiev, peších trás a zelene. Jeho výrazovú jednotu v bohatom, až futuristickom dizajne je možné hodnotiť pozitívne iba čiastočne. Svojou formálnou bohatosťou konkuruje obrazu jestvujúcej zástavby nábrežia, ktorá ho vytyčuje.

Kladom riešenia je redukcia dopravných plôch nábrežia, riešenie cyklotrasy a zvýšenie podielu zelene v území. Kľúčovým problémom návrhu je absencia reflexie dôležitých mestských priečnych vyústení na nábrežnú hranu.

Ekologický aspekt je v návrhu výrazne prezentovaný a výtvarne interpretovaný. Vo svojich lokálnych podrobnostiach ponúka bohatý zážitok, pravdepodobne za cenu čiastočnej straty vzťahu na obklopujúci mestský kontext. Kvalitou návrhu je jeho grafická presvedčivosť.