Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Viedenská cesta
02. 5. – 04. 7. 2022 pred 1 rokom

Viedenská cesta

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 26. 4. 2022 pod číslom KA-362/2022.

Spoločnosť YIT Slovakia vyhlásila v máji 2022 vyzvanú projektovú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž pod názvom: "Viedenská cesta".

Podľa vyhlasovateľa bolo víziou v tejto architektonickej súťaži predovšetkým citlivá transformácia územia pri Viedenskej ceste v susedstve dnes už bývalého tzv. „Pečnianskeho ramena“ Dunaja. Regenerácia tohto neudržiavaného prostredia bude vychádzať zo základných princípov ochrany životného prostredia a ekologického bývania a ich vzájomných synergických efektov. 

Developer na základe vybraného návrhu plánuje do územia s rozlohou 3,4 ha umiestniť viac ako 500 bytov, vrátane občianskej vybavenosti​. 

Do súťaže bolo pozvaných 6 kolektívov: slovenské ateliéry PANTOGRAPH a What architects., české ateliéry Chybik + Kristof Associated Architects a Pavel Hnilička Architects+Planners a dva ateliéry zo Škandinávie: dánsky Adept architects a INARO z Fínska. Návrhy vo výsledku odovzdalo a prezentovalo päť tímov. Zvíťazil návrh slovenského ateliéru What architects, ktorý na návrhu spolupracoval so španielskymi kolektívmi Beth Gali BB+GG a LABANC.STUDIO. 

 

 

Okruh účastníkov:

Vyzvaní súťažiaci:


Adept architects (DK)

Chybik Kristof architects (CZ)

Inaro architects (FI)

Pantograph architects (SK)

Pavel Hnilička architects and planners (CZ)

What architects (SK)

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 2. máj 2022
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 4. júl 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 5. august 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 8. september 2022

Porota:

Predseda:

Ing. arch. Radek Pšenička  (závislý od vyhlasovateľa)

Riadni členovia:

Ing.arch. Iľja Skoček
Ing.arch. Juraj Šujan
Ing.arch. Tomáš Baník  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Štefan Hasička

Náhradníci poroty:

Ceny:

prvá cena: 17 500 €
druhá cena: 10 500 €
tretia cena: 7 000 €
režijná odmena: 12 500 €
webstránka súťaže: https://www.yit.sk/sutazviedenska

Výsledky súťaže:

prvá cena (17 500 €) – What architects s.r.o. + Beth Gali BB+GG (ES) + LABANC.STUDIO (ES)

Komentár poroty:

Návrh bol z hľadiska splnenia súťažných kritérií hodnotený ako najlepší. Porota ocenila najmä zohľadnenie zeleného charakteru a jeho rozvoj pre potreby rekreácie a pobytu budúcich obyvateľov zóny. Samotné vnútrobloky zároveň poskytujú poloverejný priestor pre vytvorenie dobrých susedských vzťahov obyvateľov. Ostatné verejné priestory určené aj pre návštevníkov sú vhodne umiestnené v blízkosti obytnej ulice paralelnej s Viedenskou cestou. V jej blízkosti nájdeme aj všetky obchodné prevádzky spolu s parkovacími miestami na teréne. Návrh vytvára potenciál udržania vysokej kvality všetkých prvkov zelene aj počas realizácie bytových blokov a prináša množstvo pozitívnych prvkov aj v mierke celej mestskej časti Petržalka.

druhá cena (10 500 €) – CHYBIK + KRISTOF Associated Architects (CZ)

Komentár poroty:

V tomto návrhu porota ocenila najmä snahu o zachovanie všetkých základných skupín drevín vhodných na zachovanie. Zároveň návrh pracuje výborne s mierkou objektou a svojou nízkou podlažnosťou umožňuje realizovať mnohé stavby formou drevostavieb. Aj napriek niektorým funkčno-prevádzkovým nedostatkom bytových domov je koncept verejných priestorov v tomto návrhu výnimočný a je jedinečným príkladom ako možno postupovať aj v iných obdobných lokalitách nielen v rámci Bratislavy, ale celého Slovenska.

tretia cena (7 000 €) – Pantograph

Komentár poroty:

Návrh veľmi dobre splnil takmer všetky požiadavky vyplývajúce zo zadania, s výnimkou veľkého výrubu existujúcich drevín pôvodne určených na zachovanie. Popri nesporných architektonických kvalitách bytových domov, ostalo spracovanie verejných priestorov veľmi schematické a slabo čitateľné.