Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Stála expozícia Mikuláša Galandu "legenda - la ganda - galanda"
09. 8. – 07. 9. 2022 pred 1 rokom

Stála expozícia Mikuláša Galandu "legenda - la ganda - galanda"

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 03. 8. 2022 pod číslom KA-679/2022.

Turčianska galéria v Martine vyhlásila v auguste 2022 verejnú projektovú dvojetapovú architektonicko-výtvarnú súťaž návrhov na návrh stálej expozície diel Mikuláša Galandu s názvom "legenda - la ganda - galanda".

Námetom na novú stálu expozíciu a novými nárokmi na vizuálnu identitu sa Turčianska galéria v Martine (TG) opäť hlási k odkazu Mikuláša Galandu, legende slovenskej výtvarnej moderny, ktorého dielo tvorí výraznú časť zbierkového fondu TG. 

Z libreta k pripravovanej výstave: 

"la ganda - Pod týmto pseudonymom M. Galanda vystúpil na výtvarnú scénu ako typograf a ilustrátor ľavicového časopisu DAV (1924). Dočasná identita M. Galandu čiastočne odzrkadľuje jeho kozmopolitné myslenie, ktoré sa na začiatku 30. rokov pretavilo do tvorivého experimentu v rámci typografie a knižnej ilustrácie (ocenenej striebornou medailou na Svetovej výstave v Paríži v roku 1937). Výstava si tento pseudonym chce zobrať za svoj a presne po 100 rokoch pod ním začať v Turčianskej galérii nový príbeh, ktorý by sa mohol odohrávať v povedomí stredoeurópskeho priestoru."

V druhom kole súťaže predložili súťažné návrhy 3 autorské kolektívy. Zvíťazil návrh autorov Martina Kubinu a Jakuba Tótha.

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť jedine subjekt, ktorý má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa v odbore architektúra, scénografia, dizajn alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine sídla, podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 9. august 2022
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 7. september 2022, 24. október 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 28. október 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 9. december 2022

Porota:

Riadni členovia:

Akad.arch. Dušan Voštenák
Ing. arch. Peter C. Abonyi
Mgr. Katarína Klučková  (závislý od vyhlasovateľa)
Mgr. Adam Galko  (závislý od vyhlasovateľa)
PhDr. Eva Ľuptáková

Náhradníci poroty:

Eva Mužilová  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Zuzana Mendelová

Ceny:

prvé miesto: 1 600 €
druhé miesto: 1 600 €
tretie miesto: 1 600 €
webstránka súťaže: http://www.turiecgallery.sk/sk/programy/novinky/
Súťažné-podmienky_TG Príloha-č.-3-Libereto-la-galanda

Výsledky súťaže:

prvé miesto (1 600 €) – PingPong s.r.o.

Autori/Autorky:
Mgr. art. Martin Kubina, Jakub Tóth
Komentár poroty:

Porota ocenila návrh pre jeho najkomplexnejšie doriešenie a prepracovanie v detailoch z hľadiska zabezpečenia diel. Výnimočnosť návrhu spočíva v zapracovaní mobiliáru – presklených zásuviek do stien a výklenkov, čím sa minimalizuje počet exponovaných diel v priestore a zároveň vytvára interaktívnu platformu pre návštevníkov. Projekt výstavných panelov umožňuje úplné zatemnenie a eliminovanie denného svetla. Odsadenie od stien a zeme tiež umožňuje cirkuláciu tepla a prístup k oknu. Porota odporúča dopracovať systém predsadených panelov pri oknách tak, aby bol tento prístup čo najflexibilnejší. 

Celkový vzhľad pôsobí minimalisticky a vďaka použitiu čiernej farby dáva vyznieť jednotlivým dielam. Celkový vzhľad expozície je zjednotený. Porota tiež ocenila grafické spracovanie sprievodných textov – polepov na stenách s fragmentami grafík a ilustrácií M. Galandu. Porota oceňuje aj spôsob začlenenia interaktívnych prvkov, zvukových inštalácií do výstavných panelov. Súťažný návrh sa najviac približuje k predstavám verejného obstarávateľa.

druhé miesto (1 600 €) – Ateliér Masár s.r.o.

Autori/Autorky:
Mgr. art. Peter Masár , Mgr. art. Dušan Veverka, Mgr. art. Barbora Krejčová, Ing. arch. Dominika Szabová
Komentár poroty:

Porota ocenila návrh za funkčný zjednocujúci prvok výstavného mobiliáru v podobe dlhého stola, ktorý prechádzal radom miestností. Ten na jednej strane poskytoval chránenú platformu pre vystavenie kresieb a grafík na druhej strane zabezpečoval odstup od steny, resp. zamedzoval priamy prístup návštevníkov k inštalovaným dielam na stene. Porota tiež ocenila interaktívnu priestorovú  inštaláciu čerpajúcu z Galandovho tvaroslovia v priestore vstupu do poslednej miestnosti. V prípade záujmu súťažiacich a po vysporiadaní autorských práv navrhuje túto časť z predloženého návrhu realizovať samostatne v projektovanom priestore. Porota tiež ocenila kreatívny návrh sedenia, ktorého farba a tvarovanie odkazuje na tvorbu M. Galandu. Za problematické porota považuje riešenie závesných panelov. Diskutabilným bol hlavne navrhovaný oblúkový tvar panelov dominantná farebnosť a systém kotvenia zo stropu. V návrhu tiež chýbalo dopracovanie detailu upevnenia inštalačného stola v priestore.  Najsilnejšia stránka návrhu spočívala v minimalistickom vzhľade expozície bez dreveného obloženia prechodových dverí. 

tretie miesto (1 600 €) – Ing. arch. Kristína Tomanová

Autori/Autorky:
Ing. arch. Kristína Tomanová, Ing. arch. Táňa Kuva
Komentár poroty:

Porota ocenila architektonický posun a interpretáciu diela Mikuláša Galandu, ako tvorivý experiment s farebnou atmosférou v miestnostiach. Pre stálu expozíciu však toto riešenie porota neodporučila z dôvodu možného prenosu, odrazu farebných tónov svetla na samotné diela s nežiadúcim efektom posunu vnímanej farebnosti obrazov. V predloženom návrhu vystupuje architektúra výstavy ako individuálne dielo dominujúce vystaveným artefaktom. Predložený návrh tiež otváral novú možnosť smerovania prehliadky, resp. začlenenie chodby do expozície. Toto riešenie porota zamietla z dôvodu vyčlenenia jednotlivých exponátov z hlavného priestoru a ich zasadenie do nevhodných priestorov chodby z hľadiska funkcie priestoru, tvoreného obslužnými miestnosťami pre personál a prístupmi k toaletám. 

Porota zvlášť ocenila navrhnutý sedací nábytok ako priestorový dizajn vychádzajúci z Galandovho tvaroslovia, ktorý by po vzájomnej dohode s autorkami odporučila zapracovať aj do víťazného návrhu.