Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Idea pre Magnu
15. 1. – 12. 3. 2021 pred 3 rokmi

Idea pre Magnu

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 13. 1. 2021 pod číslom KA-30/2021.

Súťaž na nové sídlo spoločnosti Magna Energia prilákala 42 záujemcov, medzi nimi aj mnoho mladých architektov nakoľko účasť v súťaží nebola viazaná na AA.  Spoločnosť Magna Energia vyhlásila začiatkom roka na svoje nové sídlo ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž s názvom Idea pre Magnu. Predmetom súťaže bola revitalizácia dnes opusteného areálu bývalej výrobne elektrických svetiel Heliand (neskôr Zlatokov) na Bratislavskej ulici v Piešťanoch. Zámerom investora bolo budovy modernizovať a transformovať s ohľadom na hodnoty firmy a vytvoriť čo najpríjemnejšie interiérové i exteriérové prostredie pre takmer 40 stálych zamestnancov.

O víťazoch rozhodla odborná porota v zložení: Ing. arch. Michal Vršanský (predseda poroty), Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Peter Jurkovič, Ing. Peter Bohuš a Mgr. Zuzana Moravčíková. Náhradníkmi poroty boli Mgr. art. Michal Staško a Ing. arch. Adam Lukačovič. Do architektonickej súťaže sa zapojilo až 42 autorských kolektívov. Veľká účasť príjemne prekvapila aj odbornú porotu, ktorá spomedzi návrhov mala vybrať ten najlepší: “Potešilo nás, že do súťaže sa zapojilo aj množstvo mladých autorov a čerstvých absolventov,” hovorí predseda poroty Michal Vršanský.

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť každý, kto dosiahol vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa v odbore architektúra alebo v odbore urbanizmus alebo v odbore pozemné stavby.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 15. január 2021
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 12. marec 2021
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 19. marec 2021
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 23. marec 2021

Porota:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Mgr. Michal Staško
Ing. arch. Adam Lukačovič  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvé miesto: 5 000 €
druhé miesto: 3 500 €
tretie miesto: 2 500 €
4. - 5. miesto ex aequo: 1 250 €
4. - 5. miesto ex aequo: 1 250 €
webstránka s výsledkami: https://www.magna-energia.sk/ideapremagnu
01-SÚŤAŽNÉ-PODMIENKY

Výsledky súťaže:

prvé miesto (5 000 €) – Ing. arch. Lukáš Rypák, Bc. Karina Humajová, Ing. arch. Veronika Vaňová, Ing. arch. Karol Volf

Autori/Autorky:
Ing. arch. Lukáš Rypák, Bc. Karina Humajová, Ing. arch. Veronika Vaňová, Ing. arch. Karol Volf
Komentár poroty:

Návrh porotu presvedčil jemným, uhladeným dojmom, príjemnou materialitou, dobrým riešením dispozície objektov a zónovania areálu. Autori vo dvore vytvorili príjemné nádvorie s rozličnými pobytovými možnosťami, ktoré vyžaruje až rodinnou atmosférou. Porota ocenila aj racionálnu organizáciu statickej dopravy a hlavný vstup do objektu, ktorý je orientovaný zo strany dvora. Z Urbánkovej ulice má návrh príjemnú mierku v kontexte riešeného územia. V rámci dispozície sa autori dobre vysporiadali s funkčnou prevádzkou a vhodne umiestnili komunikačné jadrá. Porota tiež ocenila, že autorský kolektív sa sústredil na zachovanie a rekonštrukciu pôvodných objektov, a tak zredukoval potrebu budúceho búrania. Odporúčaním poroty je dopracovať exteriérové riešenie objektu vily a jej predpolie, vrátane premiestnenia parkovania karavanu. Smerom k Bratislavskej ulici pôsobí vstup do areálu nevľúdne, porota odporúča v tejto časti citlivejšie pracovať s oplotením od susedného pozemku a so zeleňou. Vnútorná dispozícia priestorov v časti objektu dielne by mala lepšie reagovať na problematické denné osvetlenie zo severnej strany.

druhé miesto (3 500 €) – Ing. arch. Jakub Vašek

Autori/Autorky:
Ing. arch. Jakub Vašek
Komentár poroty:

Návrh spomedzi ostatných účastníkov najlepšie pracoval s objektom vily, ktorá dostala jednotnú a nadčasovú podobu. Predpolie vily vyzerá dôstojne a príjemne. Architektonický jazyk návrhu porota zhodnotila ako vyzretý a elegantný. Dispozícia interiéru však sebavedomému vonkajšiemu výrazu nezodpovedá a v objekte vily vytvára labyrint dverí a prevažne uzavretých priestorov. Prístavba k objektu dielne je dispozične neprepojená s ostatnými priestormi. Doriešený nie je ani priestor dvora, ktorý pôsobí nehostinne, chýba mu detail a dôraz na využitie. Problematická je orientácia hlavného vstupu do Bratislavskej ulice, ktorá nie je frekventovane využívaná pešími.

tretie miesto (2 500 €) – Ing. arch. Matúš Podskalický

Autori/Autorky:
Ing. arch. Matúš Podskalický
Komentár poroty:

Čisté hmotové riešenie rešpektuje symetriu vily a zaujímavo člení priestor areálu. Výraznou kompozíciou autor zachoval len vilu, čím sa navrhovaná prístavba stala rovnocenným partnerom k súčasnému objektu. Centrálna poloha dostavby zabezpečuje obojstranné osvetlenie interiéru a minimalizuje negatívny vplyv na okolitú zástavbu. Nevhodné je však z pohľadu osvetlenia umiestnenie vonkajšieho spoločenského dvora a pešieho ťahu na severnej strane a statickej dopravy na južnej. Fasáda vilového objektu, vrátane zaujímavej zimnej záhrady, je dobre riešená, industriálne vyznenie okien však vytvára kontrast štýlov, ktoré pravdepodobne neodpovedajú pôvodnému objektu. Sklenenému prepojeniu medzi vilou a novým objektom chýba detail riešenia. Návrh pôsobí veľmi suverénne, no postráda kontext okolia. Množstvom búracích prác sa návrh výrazne odkláňa od predstavy danej zadaním.

4. - 5. miesto ex aequo (1 250 €) – Lenka Kohútová, Nora Naddourová

Autori/Autorky:
Lenka Kohútová, Nora Naddourová
Komentár poroty:

Porota v návrhu ocenila minimalizovanie búracích prác, a tým aj celkového ekologického dopadu výstavby, kedy autor počíta s usporiadaním celej dispozície do existujúcich objektov. Návrhu však chýba zaujímavý detail a prehĺbenie nastaveného konceptu. Tehlová fasády nie je pôvodná a vytvára zbytočne historizujúci dojem.

4. - 5. miesto ex aequo (1 250 €) – Ing. arch. Juraj Izrael, Bc. Simona Fischerová

Autori/Autorky:
Ing. arch. Juraj Izrael, Bc. Simona Fischerová
Komentár poroty:

Návrh porotu zaujal čistým architektonickým riešením, dobrou dispozíciou vo vilovom objekte, presvedčivou hmotou a fasádami dostavby a dielne. Príjemný priestor nádvoria je od ulice racionálne oddelený dostavbou s radikálnym výrazom v kontexte územia. Nevhodným a nákladným riešením je parkovací systém s využitím zakladačov.