Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Architektonicko-urbanisticko-krajinárska súťaž návrhov Turzovské kúpele
06. 3. – 02. 5. 2023 pred 9 mesiacov

Architektonicko-urbanisticko-krajinárska súťaž návrhov Turzovské kúpele

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 14. 2. 2023 pod číslom KA-132/2023.

Košický samosprávny kraj vyhlásil v marci 2023 architektonicko-urbanisticko-krajinársku dvojkolovú súťaž návrhov, ktorej predmetom bol návrh riešenia obnovy a rozvoja areálu Turzovských kúpeľov v podobe urbanisticko-krajinárskeho plánu s návrhom prevádzkových vzťahov a vybraných detailov.

Hlavným cieľom projektu je obnovenie areálu Turzovských kúpeľov a vytvorenie Wellness - Spa Rezortu, primárne ako rekreačného miesta s ponukou služieb na obnovenie fyzických a duševných síl, vybudovanie celoročne využívanej atraktívnej lokality na aktívne, pasívne a ozdravné trávenie voľného času pre domácu a zahraničnú klientelu. Ďalším a nemenej dôležitým cieľom je pozdvihnúť Turzovské kúpele a prinavrátiť im status miesta na stretávanie sa miestnych obyvateľov pri celospoločenských akciách. Pravidelné kultúrne a športové programy a podujatia pomôžu oživiť región, zviditeľniť kultúrno-historické pamiatky a tým dlhodobo rozvíjať cestovný ruch.

Do dvojkolovej medzinárodnej architektonickej súťaže sa v 1. kole zapojilo 10 účastníkov, z ktorých tri postúpili do druhého kola:

- Atelier 111 architekti s.r.o. (CZ)
- Between s.r.o.
- DMArchitekti s.r.o. 

V druhom kole zvíťazil súťažný návrh od ateliéru Between.

 

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť iba subjekt - fyzická alebo právnická osoba, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, alebo mieste inej adresy účastníka. 

Vyhlasovateľ odporúčal účastníkovi, aby v riešiteľskom súťažnom kolektíve disponoval aspoň týmito odborne spôsobilými osobami:
- autorizovaný krajinný architekt v zmysle §4a ZAA alebo ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, alebo mieste inej adresy účastníka.
- autorizovaný dopravný inžinier v zmysle §5 ods. 1 písm. 2 ZAA v kategórii 2-1 - dopravné stavby, alebo v podkategórií 4-21 alebo ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, alebo mieste inej adresy účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 6. marec 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 2. máj 2023, 31. júl 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 26. september 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 7. november 2023

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Branislav Ivan
JUDr. Jarmila Zvarová  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. Rastislav Trnka
JUDr. Boris Bilčak
Ing. arch. Róbert Kiráľ
Ing. Vladimír Sobota
Ing. Dušan Tomaško, MBA

Ceny:

prvá cena: 18 000 €
druhá cena: 13 000 €
tretia cena: 9 000 €
každý neocenený návrh v II. etape: 5 000 €
webstránka súťaže: https://ksk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/274
SUTAZNE_ZADANIE_ASN_TURZOV_022023_overovany_dokument SUTAZNE-PODMIENKY_ASN_TURZOV_032023_overovany-dokument_oprava SUTAZNE-PODMIENKY_ASN_TURZOV_032023_overovany-dokument_oprava zapisnica_zo_zasadnutia_poroty_26_9_2023

Výsledky súťaže:

prvá cena (18 000 €) – BETWEEN s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Zastavovací koncept návrhu je vnímaný ako vyhovujúci, avšak s výhradou voči pomerne tesnému usporiadaniu budov s relatívne malými odstupmi medzi ich hmotami, čo bolo považované za problematické najmä v polohách, kde dochádza ku kontaktu medzi existujúcou zástavbou (kúpeľný dom Pionier) a navrhovaným susediacim objektom ubytovania. Podobne, nový objekt ubytovania v západnej časti územia je v tesnom kontakte voči hotelu Baník. Umiestnenie a orientácia týchto objektov neurčito rozvoľňujú geometrickú osnovu zástavby v riešenom území území. Toto riešenie bolo vnímané ako reakcia na snahu o lokalizáciu objektov dôsledne napĺňajúcich celé požiadavky pomerne veľkého lokalitného programu v rámci plochy riešeného územia s jeho priestorovými a inými limitmi.

Návrh v 2. kole zaznamenal výrazný posun v koncepte návrhu a miery jeho dopracovania oproti verzii, ktorá bola predložená v 1. kole najmä v oblastiach urbanistického riešenia objektov (prezentovaného na výkrese masterplan), dopravného riešenia a krajinárskeho riešenia.

Oproti riešeniu v prvom kole bola znížená dominantnosť nástupu do hlavného objektu, z vnútornej plochy kúpeľného areálu boli vyňaté stojiská pre automobily, celková plocha spevnených plôch bola redukovaná, čo bolo vítané. Časť areálu s exteriérovými bazénmi bola vhodne zjednodušená, aj keď pri diskusii poroty o potrebe vonkajšieho bazéna bolo aj aktuálne riešenie vnímané rôzne a odporúča sa podrobnejšie preverenie a zváženie formy a vôbec prítomnosti vonkajšieho bazéna - vo vzťahu voči tajchu a existencii ďalších bazénov (aj keď iného typu) v objektoch Pionier a Praha.
Objekt Praha je navrhnutý nielen ako prostá replika, jeho architektonický výraz primerane načrtáva možnosti implementácie súčasných výrazových architektonických prostriedkov, čo prevažná časť poroty považovala za vítané. Za otázne bolo považované predsadené exteriérové plató smerujúce k tajchu. Časť poroty považovala za otázne aj vonkajšie hmotové pôsobenie vysunutej časti spodného podlažia s prevádzkou wellnessu smerujúcu do doliny.

Podrobnejšie hmotovo-tvarové riešenie a architektonický výraz nových objektov nie sú nijako prezentované, čo je považované za problém.


Krajinná architektúra:

Koncept súťažného návrhu pre kúpeľný areál zhmotňuje vhodné funkčné aspekty ale i prístup k riešeniu vegetačnej zložky. Zrozumiteľná typológia jednotlivých vegetačných prvkov ukazuje, že bola venovaná pozornosť ich rozmanitosti a umiestneniu v rámci areálu. V aktuálnom stupni návrhu je typológia vegetačných prvkov zrejmá, avšak v ďalších fázach projektovej dokumentácie bude potrebné podrobnejšie špecifikovať charakteristiku biotopov, druhovú skladbu i ďalšie aspekty krajinno-architektonickej tvorby. Snaha o riešenie koncepcie jednotlivých priestorov je viditeľná a súťažný návrh sa dobre začleňuje do existujúcej typológie krajiny. Vhodne navrhnuté funkcie návrhu vykazujú jasné a zrozumiteľné priestorové riešenie. Pobytové priestory sú prístupné pre rôzne aktivity a zážitky zodpovedajúce náplni a charakteru lokality. Návrhu však chýba celková myšlienka. Hoci sa zaoberá detailmi a funkčnosťou jednotlivých častí areálu, zdá sa, že chýba silný koncept, ktorý by integroval všetky tieto aspekty do jedného súvisiaceho príbehu. Je dôležité, aby sa tvorcovia projektu zamysleli nad tým, akú pridanú hodnotu chcú preniesť do tohto areálu, čo môže byť jeho jedinečným znakom a čím sa bude vymykať z radu podobných miest. Týmto spôsobom bude koncept projektu nielen funkčný, ale aj inšpiratívny a návštevníci si ho budú pamätať ako miesto so špeciálnym významom. 

druhá cena (13 000 €) – Atelier 111 architekti s.r.o. (CZ)

Komentár poroty:

Voľný zastavovací koncept s budovami umiestnenými vo vzájomne primeraných vzdialenostiach bol považovaný za hlavné pozitívum návrhu. Odstupy nového ubytovacieho objektu s trojramenným pôdorysom a objektu "Baník" od existujúcich objektov ponechávajú ich vyznenie bez narušenia. Nové budovy vytvárajú druhú vrstvu, ktorá pôdorysne funguje v novom druhom pláne, čo ju ale v kombinácii s osadením vyššie vo svahu nijako nedegraduje a napriek jej určitému odstupu kompaktne dotvára areál. Objekt wellness je dokonca umiestnený ešte o rád ďalej vyššie vo svahu pri koryte potoka, ktorý preteká nad ním v žľabe a vytvára umelý vodopád. Napriek tomu, že toto riešenie vytvára už väčšiu komunikačnú vzdialenosť, nepôsobí negatívne, skôr naopak - rozširuje areál kúpeľov spôsobom zaujímania nových pozícií v krajine formou voľnej pavilónovej zástavby rozmanitými originálnymi formami.

Klady, ktoré prináša táto koncepcia, sú však dosiahnuté za cenu umiestnenia stavieb mimo riešeného územia, ktoré bolo určené v súťažnom zadaní. Vo viacerých odpovediach vyhlasovateľa na viaceré žiadosti o vysvetlenie bolo uvedené, že síce je možné stavať aj mimo plochu riešeného územia, je však potrebné vnímať zvýšenú časovú, procesnú a ekonomickú komplikovanosť realizácie takéhoto riešenia, vzhľadom na jeho povahu. Keďže v návrhu boli mimo plochu riešeného územia umiestnené časti prevádzky, ktoré sú považované za kľúčové, bez ich prípadnej realizácie by nebol naplnený požadovaný lokalitný program a pri ich prípadnom presunutí do riešeného územia by sa už jednalo o odlišný zastavovací koncept s inými kvalitami, než boli pozitívne hodnotené na aktuálnom návrhu. Tieto okolnosti a možnosti konania verejného vyhlasovateľa spôsobili, že nebolo možné s dostatočnou istotou zaručiť, že návrh bude realizovateľný v predloženej konfigurácii, resp. že tak bude možné urobiť ekonomickým, procesne a časovo akceptovateľným spôsobom. Toto ohrozenie bolo zohľadnené pri hodnotení v rámci stanovených kritérií.

Prezentáciu architektonického riešenia považuje porota za podanú striedmo, avšak z prezentovaných výstupov bolo homotovo-priestorové a výrazové riešenie považované za kultivované a zvolené vhodne vzhľadom k prírodnému aj vystavanému prostrediu.

Prinavrátenie pôvodného tvaru terasy hlavného objektu bolo považované za správne.

 Pri návrhu budovy wellness bol štandard z prezentovaných výstupov považovaný za veľmi vysoký, investične a prevádzkovo náročný, s čím bolo spojené polemické vnímanie ekonomickej udržateľnosti pri výstavbe a prevádzke.

Detail v podobe návrhu rozhľadne Budapešť citujúcej verandu už neexistujúcej vily Budapešť bol prijatý kladne.

Riešenie stojísk pre automobily bolo považované za reálne na severnej strane od cestnej komunikácie, avšak pri stojiskách na južnej strane za otázne vzhľadom na výrazne svažitú morfológiu terénu a z toho prameniacu technickú komplikovanosť riešenia predloženého v situačnom výkrese.


Krajinná architektúra:

Koncept navrhovaného areálu zaujímavo zvládol aspekt vegetačnej zložky návrhu. Autori sa venovali výberu a umiestneniu rôznych druhov biotopov, čím vytvoril predpoklad pre esteticky príjemné a zároveň ekologicky prospešné prostredie. Je jasné, že tieto prvky sú dôležité pre celkový vizuálny dojem a udržateľnosť kúpeľného areálu. Navrhované delenie je však vyznačené v návrhu až príliš formálne.

Za nedopovedané považujeme samotné riešenie konceptu verejných priestorov. Koncept by mal byť konkrétnejší, čo sa týka funkčných častí a ich potenciálnych využití. Chýba jasnejší obraz o tom, ako sa budú tieto verejné priestory používať. Mala by existovať podrobnejšia analýza obsahovej náplne a funkcií, ktoré budú k dispozícii v rôznych častiach areálu. Najslabším miestom návrhu je však nedostatok celkovej hlbšej myšlienky. Koncept by mohol byť viac prepojený s okolitým prostredím alebo kultúrnou identitou miesta. Chýba mu výraznejšie vodítko alebo filozofia, ktorá by ho zdôvodňovala a dávala mu autentický charakter. Hlbšia myšlienka by mohla slúžiť ako katalyzátor pre tvorbu príbehov a zážitkov, ktoré by prepojili návštevníkov s areálom.

tretia cena (9 000 €) – DMArchitekti s.r.o.

Komentár poroty:

Pri návrhu E porota ocenila mieru zachovania pôvodného usporiadania areálu a komorný vstup do predmetného územia z hľadiska množstva novej výstavby. Vhodným lokalizovaním nového stavebného objektu, či statickej dopravy, sa autorom podarilo dôsledne priestorovo odčleniť nové stavebné zásahy od tajchu a architektonických pamiatok a zachovať atmosféru kúpeľného parku s "roztratenými" budovami.

Za vhodné porota považuje aj riešenie statickej dopravy mimo areálu kúpeľného parku, bez prílišného vizuálneho zaťaženia veľkým počtom parkovacích miest, s využitím hromadnej dopravy.
Etapizácia, sústredenie novej výstavby do jedného - hmotovo jednoduchého objektu, ako aj zachovanie časti hlavnej budovy bolo pozitívne hodnotené aj z hľadiska ekonomickej realizovateľnosti návrhu. V rozpore s tým sa však javí natočenie nového objektu mimo vrstevníc pôvodného terénu, ktoré by si vyžiadalo väčšie terénne úpravy a tým oslabilo vyššie uvedené kvality.

Aj napriek odporúčaniu poroty po prvom kole bola pri osadení tohto objektu uprednostnená rovnobežná orientácia so susediacimi objektmi pred využitím konfigurácie existujúceho terénu. Toto umiestnenie si vzhľadom na svah vyžiada väčšie terénne úpravy - umelo pôsobiaci zásah s rizikom vzniku bariér. Takýto zásah narúša koncept budov rozvolnených v existujúcom prírodnom parku, ako aj minimalizáciu a ekonomiku zásahov, ktoré si porota na návrhu cenila.

Menej pozitívne bola tiež hodnotená kreativita pri architektonickom stvárnení nového objektu, ktorá bola v prvom kole tolerovaná, no k zlepšeniu tejto sránky neprišlo ani v druhom kole. Architektonický výraz novo navrhovaného objektu Baníka pôsobí veľmi všeobecne, nereflektuje na okolitý historický, ani architektonický kontext.

V druhom kole návrh preukázal solídne dispozičné riešenia jednotlivých objektov, ktoré spĺňajú kvantitatívne a priestorové požiadavky zadania. Autorom sa v druhom kole tiež podarilo integrovať balneo/ wellnes funkcie do objektu Pionier. Vzhľadom na ostatné postupujúce riešenia však vykazuje celkovo malé plochy určené pre wellnes a kúpeľné funkcie. Taktiež v menšej miere využíva potenciál parteru objektu Praha - napríklad pre služby neubytovaným návštevníkom tajchu.

Negatívne bolo vnímané predimenzované použitie spevnených plôch a niektorých zásahov v okolí tajchu - prosím o hodnotenie z hľadiska krajinnej architektúry.


Krajinná architektúra návrh E:

Súťažný návrh usiluje o praktické využitie a obsahovú náplň, ktorá by zabezpečila bohatú využiteľnosť miesta. Táto snaha je čitateľná, avšak je jasné, že niektoré ďalšie aspekty súťažného návrhu neboli adekvátne vyriešené. Pobytové plochy v návrhu sú riešené funkčne či až priam technicky. Navrhovaný rozsah spevnených plôch nezodpovedá typológii tohto priestoru a pôsobí celkovo urbánne. Koncept krajinnej architektúry, ktorý by spojil jednotlivé časti nie je z návrhu čitateľný. Vegetačné prvky sú riešené skôr záhradnícky než krajinársky. Do návrhu by bolo vhodné integrovať hlbšiu myšlienku, ktorá bude presahovať jednoduché technické a funkčné riešenia. Chýba jasne definovaná myšlienka, ktorá by propagovala jedinečný charakter miesta a poskytovala inšpiráciu pre jeho vývoj v budúcnosti.