Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Trenčín- revitalizácia pešej zóny
14. 6. – 23. 9. 2019 pred 4 rokmi

Trenčín- revitalizácia pešej zóny

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 11. 6. 2019 pod číslom KA-370/2019.

Mesto Trenčín vyhlásilo v júni 2019 verejnú projektovú dvojkolovú kombinovanú súťaž na návrh revitalizácie pešej zóny v Trenčíne.

Predmetom zákazky je vypracovanie a predloženie urbanisticko-architektonicko-krajinárske návrhy s výrazným a kreatívnym vstupom do prostredia, primerané jednotlivým častiam pešej zóny, ktoré majú rôzne charaktery a atmosféru.

V prvom kole dvojkolovej súťaže bolo hodnotených 8 návrhov. Porota z nich vybrala štvoricu, ktorá ukázala najväčší potenciál pre dopracovanie v druhom kole. 

Zvíťazil súťažný návrh č. 6 od ateliéru- ATELIER ART, s.r.o.

Okruh účastníkov:

Súťaže návrhov sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktorých sídlo alebo miesto podnikania sa nachádza na území SR alebo niektorých štátov EÚ, a ktoré spĺňajú podmienky účasti podľa týchto súťažných podmienok. Súťažný návrh môže predložiť každý, kto spĺňa požiadavku na odbornú 
spôsobilosť, a to autorizáciu SKA v súlade s § 4 alebo § 4a, resp. autorizáciu Slovenskej komory stavebných inžinierov podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a predpisov alebo oprávnenie podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v členských štátoch EÚ. V prípade účasti riešiteľského tímu- kolektívu, musí túto podmienku odbornej spôsobilosti spĺňať aspoň jeden člen, ktorý bude splnomocnený ostatnými členmi riešiteľského kolektívu na predkladanie a nakladanie s návrhom v plnom rozsahu. Ostatní členovia riešiteľského kolektívu si vzájomné vzťahy s touto osobou –účastníkom zmluvne vyporiadajú tak, aby účastník bol plne oprávnený s návrhom -dielom nakladať v intenciách týchto súťažných podmienok a v zmysle Licenčnej zmluvy(príloha č. 4 k týmto súťažným podmienkam), a následne v prípade ak by bol tento návrh vyhodnotený ako úspešný aj uzavrieť zmluvu s vyhlasovateľom ako verejným obstarávateľom v postupe podľa § 81 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 14. jún 2019
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 23. september 2019, 2. december 2019
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 5. december 2019
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 12. december 2019

Porota:

Riadni členovia:

Ing.arch. Štefan Moravčík
Ing.arch. Martin Baloga , PhD.
Ing. arch. Petr Lešek
Ing. arch. Aleš Burian
Ing. arch. Dušan Šimun  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Drahan Petrovič
Ing. arch. Martin Beďatš  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

1. miesto: 20 000 €
2. miesto- neudelené: 0 €
3. miesto: 6 000 €
3. miesto: 6 000 €
zápisnica-z-2.-kola-súťaže-návrhov-_final súťažné-podmienky-Trenčín-Hviezdoslavova_14_06_2019

Výsledky súťaže:

1. miesto (20 000 €) – návrh č. 6, ATELIER ART, s.r.o.

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Bc. Natália Marková, Bc. Tomáš Danko, Ing. arch. Peter Bučo, Ing. arch. Jakub Kypus
Komentár poroty:

Porota v návrhu ocenila najlepšiu a poctivú analýzu zadania a následne aj riešeného územia, polyfunkčnosť a diverzifikáciu jednotlivých urbanistických mikropriestorov vo vzťahu k funkčnosti jednotlivých celkov - pri dodržaní jednotnej ucelenej koncepcie celého riešeného územia, primeranú formu i podiel zelene a proporcie spevnených a nespevnených plôch, atraktívne zapojenie lesoparku do pešej zóny prírodným prechodom s najprijateľnejším prepojením Breziny. Samotné prepojenie parčíka s pešou zónou však porota odporúča riešiť ešte prírodnejšími povrchmi formou trávnikov, záhonov a podobne - na úkor navrhnutých povrchov pod šmykľavkami. Návrh je jednoznačne najpresvedčivejší vo všetkých aspektoch a jedná sa o najlepšie ucelené komplexné riešenie. Porota oceňuje zrozumiteľnú artikuláciu veľkej plochy na jednotlivé mikropriestory, ktoré majú silné vlastné charaktery, architektonický (a aj grafický) prejav je veľmi kultivovaný, návrh vynikajúco pracuje s primerane malou mierkou vhodnou do jednotlivých prostredí územia a perfektne vytvára vhodnú atmosféru v každej časti. Zároveň návrh dosahuje zaujímavú (a potrebnú) variabilitu priestoru pred Posádkovým klubom vo vzťahu k využiteľnosti územia, pričom tento priestor je primerane oddelený od samotnej Hviezdoslavovej ulice. Porota odporúča zvážiť diferenciáciu jednotlivých mikropriestorov aj formou úpravy jednotlivých povrchov, ďalej odporúča zvážiť priamu dominantnú líniu verejného osvetlenia, zvážiť formu rampy k okresnému úradu a doladenie urbanistických detailov. Ako problematické zatiaľ porota vníma prevádzku a údržbu niektorých nespevnených častí - napr. trávnik pred Posádkovým klubom vo vzťahu k príležitostným trhom alebo koncertom a použitie štrku v ostrovčekoch.

2. miesto- neudelené (0 €) –

Komentár poroty:

3. miesto (6 000 €) – návrh č. 3, KOPA s.r.o.

Komentár poroty:

Návrh nenaplnil očakávania poroty o dopovedaní sľubného konceptu z 1. kola, naplno nevyužil možnosť 2. kola - generický raster gridu 3 x 3m vychádzajúci z archeologického nálezu pred Posádkovým klubom síce racionálne zjednocuje celý priestor vrátane snahy o štruktúrovanie jednotlivých častí, avšak pôsobí nepresvedčivo, podľa poroty aj nevhodnou mierkou k jednotlivým priestorom, do ktorých je vkladaný. Štruktúra rastra je pomerne výrazná, príliš pútajúca pozornosť. Návrh rieši umiestnenie viacerých prístreškov, ktoré sa však javia príliš formálne umiestnené. Návrh v 2. kole menej presvedčil svojou úžitkovosťou - napr. priestor pred okresným úradom má horšie využitie a menej zelene. Bariéra parčíka, ktorá má byť odstránená premiestnením pamätníka Ľ. Štúra, však v návrhu zostala aj naďalej ako bariéra, aj keď iná ako v súčasnosti - určite príjemnejšia aj funkčnejšia, ale so slabším zaintegrovaním parčíka a prepojenia Breziny do samotnej pešej zóny. Pred Posádkovým klubom síce vzniklo príjemné parkové prostredie, ale návrhu chýba väčšia flexibilita a multifunkčnosť tohto priestoru, ktorý je riešený aj s pomerne málo výrazným nástupom do Posádkového klubu.

3. miesto (6 000 €) – návrh č. 4, Ô-architektonické studiô s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Martin Kvitkovský , Mgr. art. Martin Varga , Bc. Bohdan Hollý, Bc. Jakub Hruška
Komentár poroty:

Rovnako ani tento návrh nenaplnil očakávania poroty o dopovedaní sľubného konceptu z 1. kola a naplno nevyužil možnosť 2. kola na rozpracovanie návrhu, v ktorom bola jasná snaha o celkové a výrazné scelenie priestoru. Zaujímavý silný raster však nepriniesol v 2. kole prijateľné riešenie v menšej mierke, ani vo vzťahu k proporciám, štruktúre a materiálovému prevedeniu rastra. Celé územie zostalo riešené v silnej makromierke s výrazným pocitom schématickosti. V návrhu absentujú mäkké prírodné povrchy a harmonickejší urbanistický detail s príjemnejšími prechodmi medzi jednotlivými časťami. Návrh zostal riešený ako veľké plochy výrazných tvrdých povrchov s príliš monofunkčným priestorom pred Posádkovým klubom, ktorý by určite nedokázal naplniť potenciál, ktorý užívatelia od tohto miesta očakávajú. Porota oceňuje zaujímavé riešenie vjazdu do podzemných garáží z Vajanského ulice – v súvislosti s prepojením priestoru pred Posádkovým klubom.