Slovenská komora architektov

Zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je Slovenská komora architektov, zriadená v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“), so sídlom Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 30 778 981. Slovenská komora architektov (ďalej aj ako „SKA“ alebo „prevádzkovateľ“) si vás v tomto dokumente dovoľuje informovať o spracúvaní osobných údajov, ktoré vykonáva.

Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: komarch@komarch.sk. Na vaše otázky a žiadosti odpovieme do tridsiatich dní.

Spracúvanie osobných údajov osôb, s ktorými spolupracujeme

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ pri napĺňaní svojej funkcie musí zabezpečovať funkčnosť a bežnú prevádzku svojho úradu. S týmto účelom vstupuje do rôznych právnych vzťahov. Na to, aby mohol vstupovať do týchto právnych vzťahov a efektívne vykonávať práva a povinnosti, ktoré mu z nich vyplývajú, nevyhnutne potrebuje, aby mu druhá strana poskytla niektoré údaje o svojej osobe za účelom jej riadnej identifikácie, komunikácie s ňou a na realizovanie úkonov s touto osobou.

O fyzických osobách – nepodnikateľoch, s ktorými spolupracuje pri zabezpečovaní svojej prevádzky iným ako pracovnoprávnym spôsobom, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu rodné meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, DIČ, telefónne číslo, e-mailová adresa, IBAN bankového účtu.

O fyzických osobách – podnikateľoch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu obchodné meno, miesto podnikania, IČO, názov a číslo registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, e-mailová adresa, IBAN bankového účtu.

V prípade právnických osôb prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o štatutárnom orgáne právnickej osoby v rozsahu rodné meno a priezvisko.

Ak by dotknuté osoby prevádzkovateľovi tieto údaje neposkytli, prevádzkovateľ by s nimi nemohol uzatvárať zmluvy resp. nadväzovať spoluprácu, ktorá vyžaduje nejaký druh formálneho vzťahu.

Prevádzkovateľ takto spracúva osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov z 27.4.2016 (ďalej „GDPR”).

Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je potrebné na účely, aby bola zmluva platná a účinná a na plnenie svojich zmluvných povinností.

Spracúvanie osobných údajov ako stavovská organizácia

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ pri napĺňaní svojej funkcie ako stavovskej organizácie, ktorej obsah a rozsah sú upravené v ZAA, spracúva osobné údaje o osobách, o ktorých vedie záznamy v

i)              zozname autorizovaných architektov,

ii)             zozname autorizovaných krajinných architektov,

iii)            registri hosťujúcich architektov,

iv)            registri hosťujúcich krajinných architektov,

v)             zozname dobrovoľných členov komory,

vi)            zozname vyčiarknutých a zosnulých členov komory,

vii)           zozname spracovateľov súťažných podmienok,

viii)          zozname overovateľov súťažných podmienok,

ix)            zozname porotcov,

x)             registri architektonických diel.

 

O osobách vedených v zozname autorizovaných architektov a v zozname autorizovaných krajinných architektov prevádzkovateľ spracúva údaje: registračné číslo, rodné meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, adresa stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie, dátum zapísania do zoznamu, dátum vykonania autorizačnej skúšky, dátum zloženia sľubu, IČO, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa webstránky.

O osobách vedených v registri hosťujúcich architektov a v registri hosťujúcich krajinných architektov prevádzkovateľ spracúva údaje: registračné číslo, rodné meno, priezvisko, akademické tituly, dátum narodenia, adresa pobytu v domovskom členskom štáte, adresa pobytu na území SR, údaje o vzdelaní a odbornej praxi, dátum zapísania do registra.

O osobách vedených v zozname dobrovoľných členov komory prevádzkovateľ spracúva údaje: registračné číslo, rodné meno, priezvisko, trvalý pobyt, miesto pôsobenia, telefónne číslo, e-mailová adresa.

O osobách vedených v zozname vyčiarknutých a zosnulých členov komory prevádzkovateľ spracúva údaje: registračné číslo, rodné meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum úmrtia alebo vyčiarknutia, posledná adresa pobytu, posledná adresa stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie, dátum zapísania do zoznamu, dátum vykonania autorizačnej skúšky, dátum zloženia sľubu, IČO, posledné prevádzkovateľovi známe telefónne číslo, posledná prevádzkovateľovi známa e-mailová adresa.

O osobách vedených v zozname spracovateľov súťažných podmienok, v zozname overovateľov súťažných podmienok a v zozname porotcov prevádzkovateľ spracúva údaje: registračné číslo, rodné meno, priezvisko, obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, druh a číslo registra, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa webstránky.

O osobách vedených ako autori v registri architektonických diel prevádzkovateľ spracúva údaje: rodné meno, priezvisko.

O osobách, ktoré sú uvedené v tejto časti, a tiež o osobách, ktoré sa uchádzajú o zapísanie do niektorého zo zoznamov alebo registrov, ktoré vedie prevádzkovateľ, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje: rodné meno, priezvisko, e-mailová adresa. Uvedené údaje prevádzkovateľ spracúva na účel umožnenia prístupu týmto osobám do súkromnej zóny webovej stránky prevádzkovateľa: www.komarch.sk, resp. do niektorej z jej podstránok (ďalej „webová stránka prevádzkovateľa“).

Prevádzkovateľ takto spracúva osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR.

Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, na ktorú mu to ukladajú osobitné právne predpisy SR.

Spracúvanie osobných údajov osôb, ktoré sú členmi orgánov prevádzkovateľa

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu registračné číslo, rodné meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo a e-mailová adresa o osobách, ktoré sú členmi jeho orgánov. Uvedené osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, lebo je to nevyhnutné na napĺňanie jeho funkcie ako stavovskej organizácie, ktorej obsah a rozsah sú upravené v ZAA.

Prevádzkovateľ spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR.

Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, na ktorú mu to ukladajú osobitné právne predpisy SR.

Spracúvanie osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu rodné meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa, IBAN bankového účtu, číslo občianskeho preukazu, údaje o manželovi (manželke) a o maloletých deťoch (v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu) a o poskytovateľovi verejného zdravotného poistenia o osobách, s ktorými ako zamestnávateľ vstupuje do pracovnoprávnych vzťahov. Uvedené údaje prevádzkovateľ spracúva, lebo je to nevyhnutné na vznik pracovnoprávnych vzťahov s dotknutými osobami a na plnenie svojich zákonných povinností ako zamestnávateľ voči dotknutým osobám, orgánom verejnej správy a iným subjektom.

Prevádzkovateľ spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože dôvodom spracúvania je povinnosť prevádzkovateľa plniť si záväzky podľa osobitných predpisov. Keby prevádzkovateľ týmito údajmi nemohol disponovať, nemohol by vstupovať do pracovnoprávnych vzťahov a plniť si ako zamestnávateľ svoje zákonné povinnosti.

Doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je potrebné na plnenie si svojich povinností podľa právneho predpisu, na základe ktorého sú spracúvané.

Spracúvanie osobných údajov členov pracovného kolektívu prevádzkovateľa

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobný údaj – fotografiu (portrét) člena svojho pracovného kolektívu, ktorý môže byť s prevádzkovateľom v pracovnoprávnom alebo obdobnom, alebo dodávateľskom vzťahu, a ktorý sa podieľa na zabezpečovaní činností prevádzkovateľa a/alebo komunikuje vôľu prevádzkovateľa voči tretím osobám v zmysle príslušných ustanovení organizačného a/alebo obdobného poriadku prevádzkovateľa. Fotografiu uvedenej osoby môže prevádzkovateľ umiestniť na svoju webovú stránku za účelom zjednodušenia komunikácie s tretími osobami resp. verejnosťou.

Tento údaj prevádzkovateľ spracúva na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Spracúvanie sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby na uvedený účel. Nikto nie je povinný dať súhlas na takéto spracúvanie údajov. Ak osoba nedá súhlas na takéto spracúvanie údajov, prevádzkovateľ ich takýmto spôsobom nebude spracúvať. Neudelenie súhlasu nemá na uzavretie alebo trvanie pracovného alebo iného pomeru osoby s prevádzkovateľom nijaký vplyv.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu rodné meno, priezvisko, služobné telefónne číslo a služobná e-mailová adresa člena svojho pracovného kolektívu, ktorý môže byť s prevádzkovateľom v pracovnoprávnom alebo obdobnom, alebo dodávateľskom vzťahu, a ktorý sa podieľa na zabezpečovaní činností prevádzkovateľa a/alebo komunikuje vôľu prevádzkovateľa voči tretím osobám v zmysle príslušných ustanovení organizačného a/alebo obdobného poriadku prevádzkovateľa. Uvedené údaje môže prevádzkovateľ umiestniť na svoju webovú stránku za účelom zjednodušenia komunikácie s tretími osobami resp. verejnosťou.

Prevádzkovateľ spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, pričom nad takýmito záujmami neprevažujú záujmy ani základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zverejniť priame kontakty všetkých členov kolektívu úradu SKA, aby sa s nimi mohli tretie osoby skontaktovať a efektívne komunikovať.

Doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je nevyhnutné na účely svojich oprávnených záujmov, najdlhšie však do skončenia pracovnoprávneho alebo obdobného resp. dodávateľského vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, ktorý svojou náplňou uvedené spracúvanie opodstatňuje.

Spracúvanie osobných údajov na informačné účely

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje – fotografie a videá osôb, ktoré sa zúčastnili na podujatiach, ktoré usporiadal v priestoroch, ktoré sú viditeľne označené ako priestory, v ktorých dotknuté osoby môžu byť na tieto účely fotografované a snímané.

Osoby vyjadria súhlas so zhotovením ich fotografie alebo videa prevádzkovateľom a ich následným použitím na informovanie verejnosti o činnosti prevádzkovateľa tak, že sa zdržujú vo vyhradených priestoroch, ktoré sú označené ako priestory, v ktorých prevádzkovateľ zhotovuje tieto druhy záznamov na uvedené účely. Dotknuté osoby týmto spôsobom zároveň vyjadrujú súhlas so zhotovením a použitím ich podobizne na uvedené účely aj v zmysle práva na ochranu osobnosti a práva na ochranu prejavov osobnej povahy podľa § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v zn. n. p.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že fotografie a videá vytvorí a použije s úctou ku všetkým osobám, ktoré sú na nich zobrazené, pričom za žiadnych okolností nepoužije a nezverejní nijaký záznam, ktorý by mohol uviesť vyobrazené osoby do nepríjemnej alebo kompromitujúcej situácie, alebo by mohol poškodiť dobré meno, ľudskú dôstojnosť, alebo vážnosť týchto osôb alebo im inak spôsobiť nepohodlie. Prevádzkovateľ apeluje na ľudí, ktorí sa nájdu na fotografii alebo videu vytvorenom prevádzkovateľom na tento účel, aby v prípade, ak sa cítia takýmto postupom prevádzkovateľa poškodení, kontaktovali prevádzkovateľa, aby mohol urobiť nápravu.

Tieto údaje prevádzkovateľ spracúva na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Spracúvanie sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby na uvedený účel. Nikto nie je povinný dať súhlas na takéto spracúvanie údajov. Ak osoba nedá súhlas na takéto spracúvanie údajov, prevádzkovateľ ich takýmto spôsobom nebude spracúvať. Na možnosti spolupráce a iných vzťahov s prevádzkovateľom neudelenie súhlasu nebude mať vplyv.

Vekové obmedzenie dotknutých osôb

Prevádzkovateľ môže takto spracúvať osobné údaje aj osôb mladších ako osemnásť rokov. V týchto prípadoch sa za súhlas zákonného zástupcu s takýmto spracúvaním osobných údajov osoby mladšej ako osemnásť rokov považuje umožnenie zákonným zástupcom osobe mladšej ako osemnásť rokov, aby sa zdržiavala v označených priestoroch.

Doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ takto spracúva údaje dotknutej osoby, až dokým dotknutá osoba súhlas neodvolá.

Možný príjemca osobných údajov

Fotografie a videá, na ktorých sú zobrazené dotknuté osoby a ktoré prevádzkovateľ vytvára, ako je uvedené vyššie v tejto časti, prevádzkovateľ môže odovzdať ďalej spoločnostiam, ktoré prevádzkujú sociálne siete a ktoré majú sídlo mimo EÚ; v prípade, ak má taká spoločnosť sídlo mimo EÚ, ochrana osobných údajov musí byť zabezpečená spôsobom uvedeným v časti „Spoločné podmienky“.

Spracúvanie osobných údajov na účely pomoci pri hľadaní práce ľuďom postihnutým dôsledkami ruskej invázie na Ukrajinu

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ sa v reakcii na vojnové udalosti na Ukrajine, spôsobené napadnutím Ruskou federáciou z 24.02.2022, rozhodol ponúknuť pomoc ľuďom, ktorí sú postihnutí uvedenými udalosťami. Jedná sa o pomoc so sprostredkovaním zamestnania alebo príležitostných zákaziek pre architektov z Ukrajiny v slovenských architektonických ateliéroch. Sprostredkovanie prebieha tak, že prevádzkovateľ na svojej webovej stránke zverejňuje (1) zoznam architektov z Ukrajiny, ktorí prevádzkovateľa vyplnením príslušného formulára požiadali o zverejnenie svojich údajov a informácií o spôsobe spolupráce (ďalej „adresáti pomoci“) v zozname a (2) zoznam architektonických ateliérov na Slovensku, ktoré sú ochotné zamestnať alebo inak zadávať zákazky adresátom pomoci (ďalej „poskytovatelia pomoci“), pričom vyplnením príslušného formulára požiadali o zverejnenie svojich údajov a informácií o spôsobe spolupráce v zozname. Aby mohol prevádzkovateľ naplniť účel spracúvania osobných údajov – a to prepojiť adresátov pomoci s poskytovateľmi pomoci -, je nevyhnutné, aby spracúval niektoré osobné údaje adresátov pomoci a poskytovateľov pomoci ako dotknutých osôb.

Po zadaní osobných údajov adresátom pomoci alebo poskytovateľom pomoci do príslušného formulára ich prevádzkovateľ ukladá do svojej internej databázy a zároveň uverejňuje v príslušnom zozname na svojej webovej stránke.

O adresátovi pomoci prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu rodné meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, webová stránka, adresa profilu na sociálnej sieti, terajšie miesto pobytu, profesijné zameranie.

O poskytovateľovi pomoci prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu názov ateliéru, rodné meno z priezvisko kontaktnej osoby, miesto kde sa ateliér nachádza, telefónne číslo, e-mailová adresa, webstránka.

Ak by dotknuté osoby prevádzkovateľovi tieto údaje neposkytli, prevádzkovateľ by s nimi nemohol spolupracovať na plnení účelu spolupráce, ktorý je uvedený vyššie.

Prevádzkovateľ takto spracúva osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým trvá záujem adresáta pomoci alebo poskytovateľa pomoci o pomoc. Adresát pomoci a poskytovateľ pomoci môžu kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o ukončenie pomoci, čo bude mať za následok zmazanie všetkých poskytnutých  údajov zo zoznamu aj zo všetkých databáz prevádzkovateľa.

Používanie cookies

Všeobecná časť

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje pomocou súborov cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka ukladá do počítača, mobilu alebo iného zariadenia, na ktorom si ju jej návštevníci prehliadajú. Niektoré z cookies, ktoré môžu byť na stránke používané, umožňujú tretej osobe rozpoznať užívateľa stránky. Prostredníctvom cookies môže stránka zaznamenať taktiež nastavenia používaného internetového prehliadača, jazyku, ktorý je uprednostňovaný a pod. Budúca návšteva stránky tak môže byť vďaka cookies rýchlejšia a komfortnejšia. Bez súborov cookies by prehliadanie stránky bolo komplikovanejšie a jej funkčnosť by nemusela byť bezchybná. Cookies pomáhajú prevádzkovateľovi skvalitňovať ponuku a nastavenia svojich služieb a prispôsobovať ich preferenciám jej návštevníkov. Na základe cookies možno analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb na stránke a následne vylepšovať jej obsah, funkčnosť a dizajn, ako aj efektívnejšie a relevantnejšie cieliť marketingovú komunikáciu, ak sa realizuje.

Nie všetky cookies, ktoré stránka používa, umožňujú spracúvanie osobných údajov. Cookies, ktoré spracúvanie osobných údajov neumožňujú, ukladá stránka do zariadenia jej návštevníkov bez toho, aby na to vyžadovala ich súhlas. (Samozrejme, i používanie týchto cookies môže byť návštevníkom vypnuté v nastaveniach internetového prehliadača a aj tieto cookies môžu byť návštevníkom zmazané v nastaveniach internetového prehliadača, ako platí pri každom cookie bez ohľadu na to, či nejaké osobné údaje spracúva, alebo nie.)

Keďže každý z druhov cookies, ktoré spracúvajú osobné údaje návštevníkov stránky, predstavuje samostatný účel spracúvania samostatného druhu osobných údajov, návštevník stránky vyjadrí súhlas s každým účelom spracúvania zvlášť, zaškrtnutím checkboxu daného účelu spracúvania (OPT IN princíp) v paneli na správu cookies.

Tento súhlas môže návštevník kedykoľvek pre ktorýkoľvek jednotlivý účel spracúvania odvolať tak, že vo svojom zariadení (v prehliadači, ktorý používa na prezeranie stránky) príslušné cookies zmaže. Žiaľ, technicky nie je možné, aby návštevník iba odvolal súhlas (obdobným spôsobom, ako ho udelil t. j. odškrtnutím príslušného checkboxu – OPT OUT princíp) čo by malo za následok, že stránka by prestala cookies, ktoré už v zariadení návštevníka sú, využívať. Prevádzkovateľ stránky nedokáže cookie zo zariadenia návštevníka odstrániť; uvedené môže vykonať jedine samotný návštevník vykonaním príslušných operácií v nastaveniach svojho prehliadača.

Niektoré cookies môžu spôsobovať prenos osobných údajov tretím osobám, ktorými sú sprostredkovatelia spracúvania osobných údajov a iné osoby.

Cookies prvej strany ALWAYS ON

Cookies, ktoré nezhromažďujú osobné údaje a na ich používanie sa nevyžaduje súhlas návštevníka stránky (ALWAYS ON), pričom ide o cookies prvej strany, teda prevádzkovateľa, sú tieto:

...

Bez týchto cookies by nemohla stránka fungovať. Tieto cookies neidentifikujú návštevníka, ale návštevu stránky ako takú. Identifikátory sa nikde neskladujú, nepriraďujú sa ku kontu a majú krátku životnosť.

Cookies tretej strany OPT IN

Cookies, ktoré zhromažďujú osobné údaje a na ich používanie sa vyžaduje súhlas návštevníka stránky (OPT IN princíp), pričom ide o cookies tretej strany, teda inej ako prevádzkovateľ, sú tieto:

...

Pomocou týchto cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, teda spracúvanie osobných údajov na uvedený účel je podmienené súhlasom dotknutej osoby. V prípade, ak dotknutá osoba udelí súhlas na takéto spracúvanie osobných údajov, tretia osoba spracuje a použije osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely.

Tieto cookies nie sú potrebné na to, aby mohla stránka fungovať. Plnia iba analytické, marketingové a iné účely pre tretie strany. V prípade, ak nedáte súhlas s používaním týchto cookies, stránka by mala fungovať štandardne.

Svoj súhlas s používaním týchto cookies môžete odvolať ich zmazaním vo vašom prehliadači.

Cookies prvej strany v prípade prihlásených návštevníkov

V prípade prihlásených návštevníkov stránky používa stránka nižšie vymenované cookies. Na ich používanie sa nevyžaduje súhlas návštevníka (ALWAYS ON). Ide o cookies prvej strany, teda prevádzkovateľa.

...

Spoločné podmienky

Prenos do tretích krajín

Prevádzkovateľ smie umožniť prenos osobných údajov, ktoré spracúva, iba do tretej krajiny,

i)              o ktorej Komisia EÚ rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené sektory v danej tretej krajine zaručujú primeranú úroveň ochrany, alebo

ii)             ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, ktorému sa údaje prenášajú, poskytol primerané záruky, a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

Možný príjemca osobných údajov

Osobné údaje môže prevádzkovateľ odovzdať orgánom verejnej správy SR, v prípade ak mu to ukladá osobitný predpis.

Vekové obmedzenie dotknutých osôb

Ak nie je vyššie v texte týchto zásad uvedené inak, prevádzkovateľ spracúva jedine osobné údaje osôb, ktoré dovŕšili osemnásť rokov veku. Osoby mladšie ako osemnásť rokov nesmú prevádzkovateľovi posielať nijaké údaje a prevádzkovateľ nebude údaje takýchto osôb spracúvať. V prípade, ak sa prevádzkovateľ dozvie, že sa do jeho sféry kontroly dostali osobné údaje osoby mladšej ako osemnásť rokov, bez zbytočného odkladu takéto osobné údaje zmaže.

Ďalší sprostredkovatelia spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ môže všetky osobné údaje spracúvať i prostredníctvom subjektov v pozícii sprostredkovateľa, ktoré mu poskytujú právne, účtovné a obdobné služby.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípadoch, kedy sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Súhlas možno tiež odvolať odoslaním písomnej žiadosti na e-mail prevádzkovateľa uvedený vyššie.

Čiastočnú výnimku predstavuje vytváranie a šírenie fotografií a videí dotknutých osôb na informačné účely. Prevádzkovateľ prestane spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po tom, ako dotknutá osoba odvolá súhlas. Avšak prevádzkovateľ nedokáže zabezpečiť, aby po odvolaní súhlasu nedochádzalo k spracúvaniu osobných údajov sociálnymi sieťami a inými používateľmi sociálnych sietí, na ktoré fotografie a videá umiestnil.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ na spracúvanie,

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu,

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo SR,

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ bránil, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve,

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Automatizované spracúvanie a profilovanie

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované spracúvanie ani profilovanie osobných údajov.

Právo na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania,

b) kategórie dotknutých osobných údajov,

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,

d) predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie,

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,

h) existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,

i) ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu,

j) kópia osobných údajov, ktoré sa spracúvajú; za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, ak dotknutá osoba nadobudne podozrenie, že prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov porušuje povinnosti v zmysle zákonnej úpravy, môže na prevádzkovateľa podať sťažnosť na: Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. číslo: +421 2 3231 3214, e-mailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Oznámenie o právach duševného vlastníctva

Obsah tejto webovej stránky (najmä všetky fotografie, grafiky, zdrojový kód, texty) je predmetom autorských práv Slovenskej komory architektov. Jeho použitie alebo použitie ktorejkoľvek jeho súčasti bez súhlasu Slovenskej komory architektov môže mať za následok vyvodenie občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti.