5. uznesenie (z 24. novembra 2011)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

X. volebné obdobie

5

UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

z 24. novembra 2011

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa ospravedlnili Akad. arch. Antalová, PhD. a  Ing. arch. Drahovský;
 2. úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené;

B. berie na vedomie

 1. informáciu Ing. arch. J. Šujana

a)      o záveroch seminára SKA o autorskom práve,

b)      o plánovanej návšteve predsedu ATL, Asociácie architektonických kancelárií Fínska Vesa Juolu;

C. vyhlasuje

nový ročník CE•ZA•AR 2012;

D. súhlasí

 1. s udelením záštity na festival „Dni architektúry a dizajnu 2012“;
 2. s predĺžením zmluvy o spolupráci s Design Factory na realizáciu nového ročníka CE•ZA•AR 2012;
 3. s úpravou a uzatvorením pracovnej zmluvy s riaditeľkou úradu JUDr. V. Hanulákovou na dobu neurčitú;
 4. so zaradením prihláseného diela do registra architektonických diel (príloha);
 5. s preplatením nákladov 210,94 € za účasť Ing. arch. M. Drahovského a prof. Ing. arch. P. Pásztora, PhD. na pohrebe Imre Makovcza v Budapešti 8. 10. 2011;
 6. s preplatením cestovných nákladov 768,53 € Ing. O. Mihálikovej vyslanej na pracovné rokovanie ENACA v Bruseli 26. – 27. 10. 2011;
 7. s preplatením cestovných nákladov 1 543,81 € JUDr. V. Hanulákovej a Ing. O. Mihálikovej vyslaných na Konferenciu EK novelizácii smernice o odborných kvalifikáciách v Bruseli   6. – 7. 11. 2011;

E. menuje

Ing. arch. Jána Komrsku, CSc. za člena odbornej poroty súťaže „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“;

F. ukladá

 1. Ing. arch. P. Paňákovi

zorganizovať stretnutie predsedov skúšobných senátov;

 1. JUDr.V.Hanulákovej

pripraviť alternatívne návrhy testov v rámci písomnej časti autorizačnej skúšky.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 15. decembra 2011 o 12.30 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

Príloha: 1

Ing. arch. Juraj Šujan                                         JUDr. Viera Hanuláková

predseda                                                             riaditeľka úradu