Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Parčík a verejný priestor pri synagóge v Trnave
05. 7. – 31. 7. 2019 pred 4 rokmi

Parčík a verejný priestor pri synagóge v Trnave

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 01. 7. 2019 pod číslom KA-496/2019.

Mesto Trnava vyhlásilo v júli 2019 verejnú projektovú dvojkolovú kombinovanú súťaž na návrh parčíka a verejného priestoru pri synagóge v Trnave.

Cieľom súťaže je nájsť najvhodnejšie riešenie revitalizácie priestoru v centre mesta, ktorý dnes tvoria väčšinou verejnosti neprístupné o oddelené pozemky s rôznymi vlastníkmi (Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj, Rímskokatolícka cirkev - Trnavská arcidiecéza). V území má vzniknúť verejný priestor, prepájajúci jednotlivé pozemky, prístupný vo vyhradenom čase s parkovou úpravou s vysokou pobytovou, estetickou a mikroklimatickou hodnotou územia.

V prvom kole bolo zostavené poradie uchádzačov na základe kvality predložených referencií. Do druhého kola boli pozvaní traja uchádzači, ktorí vypracovali koncepčné štúdie a 23. septembra ich osobne odprezentovali pred porotou a prizvanými expertmi. Zvíťazil súťažný návrh od kolektívu autorov: Katarína Fejo, Martin Berežný, Daniel Šubín/BAAR, spolupráca: Eva Wernerová / záhradný architekt, Eva Fabová.

Okruh účastníkov:

Uchádzačom môže byť každý, kto je oprávnený na činnosť podľa § 4 a § 4a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej „ZAA“), alebo je oprávnený na totožnú činnosť podľa právnych predpisov iného štátu. To znamená, že uchádzač je buď (i) autorizovaným architektom (§ 4 ZAA) alebo (ii) autorizovaným krajinným architektom (§ 4a ZAA).

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 5. júl 2019
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 31. júl 2019, 23. september 2019
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 23. september 2019
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. september 2019

Porota:

Riadni členovia:

Ing. arch. Peter Lényi
Ing.arch. Peter Purdeš  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Jakub Kopec (CZ)
Ing. Klára Záhradníčková, M.A. (CZ)
Ing. Jarmila Garaiová  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Experti:

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Ing. Zuzana Zemanová
Ing. arch. Aneta Zedníková
Štefan Zvončan
PhDr. Vladimír Beskid

Ceny:

1. miesto: 1 500 €
2. miesto: 1 500 €
3. miesto: 1 500 €
428979357-Protokol-2-Kolo-Final Súťažné-podmienky_vyzva_Parčík-pri-Synagóge

Výsledky súťaže:

1. miesto (1 500 €) – Daniel Šubín / Ateliér BAAR s.r.o.

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Ing. Eva Wernerová , Eva Fabová
Komentár poroty:

Návrh vhodne pracuje s celkovým kompozičným usporiadaním parku ako celku. Vytvoril si princíp pomocnej mriežky, ktorý sa naplnil cez diferenciáciu jednotlivých priestorov, vytvoril rôzne typy povrchov a funkčných plôch využiteľných vo vzťahu k jednotlivým inštitúciám využívajúcim tento verejný priestor. Návrh najvhodnejšie pracoval s odstránením oplotenia a najlepšie uchopil prepojenie Haulíkovej ulice a ulice M.S. Trnavského.

Porota odporúča v ďalšom dopracovaní uvoľniť riešenie z prehnanej uniformity a využiť vo väčšej miere potenciál zvoleného priestorového usporiadania v mriežke (napr. nepracovať iba s usporiadaním v jasne ohraničených obdĺžnikoch). Pravdepodobne vďaka chýbajúcemu zapojeniu krajinného architekta počas koncepčnej fázy nebol potenciál rastru úplne naplnený. Druhová rigidnosť v rámci celkového riešenia je tiež otázna. Krajinársky detail je pomerne sterilný a monotematický. Pri dopracovaní návrhu je odporúčané zapojenie  krajinného architekta vo väčšej miere. Názov bol vnímaný ako problematický, filozofické vysvetlenie konceptu ako prehnané. Ako najpodstatnejšia pripomienka bola vyhodnotená ekonomická realizovateľnosť celkového riešenia v predloženom rozsahu. Budúci prevádzkovatelia (experti) aj porota odporúča redukciu množstva spevnených plôch vo východnej časti riešeného územia. Dôležité je dopracovať technicko-krajinárske riešenie (retencia dažďových vôd, voľba trávnika pre konanie sa hromadných akcií je technicky otázna). Riešenie je príliš definované, so slabou mierou voľnosti a variabilnosti, čo nastoľuje príliš formálnu atmosféru.

2. miesto (1 500 €) – Totalstudios.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Silná celková koncepcia bola využitá iba pre hlavný priestor, ktorý má napriek svojej monumentalite iba obmedzené možnosti využitia. Pozitívne bola v diskusii oceňovaná snaha o jednoduché autorské riešenie mobiliáru. Potenciál konceptu sa javí ako najlepší, ale schematickosť riešenia nepresvedčila porotu o schopnosti autora reagovať na jemnosti kontextu a návrh dopracovať s potrebnou citlivosťou. Jednoznačné riešenie dopravy bolo vyhodnotené ako vhodné. Ako problematické bolo hodnotené krajinárske riešenie hospodárenia s dažďovou vodou a najmä zo strany KPÚ chýbajúce priehľady z vnútra riešeného priestoru na kostolné veže. Negatívne bol hodnotený kolízny bod v styku rôznych materiálov vo východnej časti riešeného územia - za synagógou. Porota vnímala určitú rezignáciu na dôsledné riešenie „zbytkových“ priestorov, teda tých mimo monumentálny hlavný priestor. Krajinársky detail je taktiež pomerne sterilný a monotematický.

3. miesto (1 500 €) – Land05 s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. Martina Forejtová , Martina Havlová
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Eliška Kusbachová, Julie Horáčková
Komentár poroty:

Porota hodnotila samotnú prezentáciu návrhu ako najlepšiu. Krajinné riešenie je najviac prepracované - riešenie hospodárenia s dažďovou vodou sa javí ako prínosné a kombinácia mnohých krajinárskych prvkov je pestrá, ale v konečnom dôsledku až príliš. Variabilná mlatová časť v strede riešeného územia bola hodnotená veľmi kladne - ako vhodne umiestnená a príjemná svojou mierkou. Dvorček k osvetovému stredisku pôsobí najintímnejšie. Za problematickú bola považovaná absencia súdobého architektonického riešenia a tiež snaha o historizujúce barokové riešenie časti priľahlej k Halenárskej ulici. Bylinkovú záhradu porota vnímala ako zaujímavý motív, avšak chýbala celková architektonická previazanosť jednotlivých tém do jedného celku. Návrhu ublížila ekonomická pragmatickosť vedúca k absencii riešenia osvetlenia. Porota vyhodnotila celkové riešenie ako príliš intímne vzhľadom na atraktívnosť celého priestoru, čo súvisí aj s ponechaním oplotenia medzi synagógou a parčíkom.