Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Architektonický návrh slovenskej expozície na Svetovej  výstave Expo 2020 Dubaj
05. 10. – 14. 11. 2018 pred 5 rokov

Architektonický návrh slovenskej expozície na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 04. 10. 2018 pod číslom KA-550/2018.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo v októbri 2018 verejnú projektovú jednokolovú architektonickú súťaž na architektonický návrh slovenskej expozície na Svetovej  výstave Expo 2020 v Dubaji.

Predmetom súťaže návrhov je architektonický návrh oficiálnej expozície Slovenskej republiky na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj, ktorá sa bude konať od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021 v Dubaji.

Porota hodnotila 17 návrhov. Zvíťazil súťažný návrh od A B.K.P.Š..

Okruh účastníkov:

 Účastník, ktorý predkladá návrh, musí spĺňať požiadavky odbornej kvalifikácie v zmysle § 4 (autorizovaný architekt) alebo § 5 ods. 1 písm. a) (autorizovaný stavebný inžinier) alebo podľa § 14b (hosťujúci autorizovaný architekt a hosťujúci stavebný inžinier) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 5. október 2018
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 14. november 2018
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 21. november 2018
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 15. december 2018

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Vladimír Rak  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Simona Čerešníková  (závislý od vyhlasovateľa)
prof. Ing. arch. Ján Stempel (CZ)
doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka (CZ)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Iľja Skoček
Ing. Miroslava Valovičová  (závislý od vyhlasovateľa)
doc. Ing. arch. Antonín Novák (CZ)

Experti:

prof. Ing. Boris Bielek, PhD.

Ceny:

1. miesto: 17 000 €
2. miesto: 10 000 €
3. miesto: 7 000 €
Zapisnica_Expo_dubaj_zapisnica_vyhodnotenie MH_EXPO_DUBAJ_2020_Sutazne_podmienky_2018-10-05_Final

Výsledky súťaže:

1. miesto (17 000 €) – A B.K.P.Š. (Bratislava)

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh prerozprával tému mobility viac výtvarným podaním, než exaktným architektonickým počinom. Mobilitu zastúpil motív skulptúry trojdimenzionálnej mapy Slovenskej republiky, zložený z množiny kamienkov - malých artefaktov, poznačených umeleckým zásahom. Tie sa v režime „kus Slovenska na pamiatku“ ocitajú vo všetkých kútoch sveta podľa destinácií, z ktorých a do ktorých - migrujú návštevníci výstavy aj s kamienkom - suvenírom. Obraz tejto mobility - migrácie sa aktuálne premieta na digitálnej mape sveta na jednej zo stien pavilónu, na základe aktívnej spoluúčasti návštevníka, prístupného k  jednoduchej hre. Pavilón rešpektuje požiadavku na povinnú priestorovú výbavu expozície, kancelárskych a obslužných priestorov, jeho základným príspevkom je však hravý výtvarný motív mobility slovenskej identity v obraze sveta.

2. miesto (10 000 €) – Architektonické štúdio Atrium (Košice)

Komentár poroty:

Racionálny objem architektúry s estetickým zovňajškom a  výrazom žiadanej striedmosti v sebe uzatvára druhý plán zážitkového oblaku myšlienok a nápadov, reprezentovaný sústavou závojov. V jej výstrihoch, kavernách a jaskynkách je odprezentované, čo odprezentované má byť. Jednoznačnosť vonkajšieho obalu kontrastuje s organicky mäkkým výrazom vnútorného oblaku. Potenciál tohto súladu najmä vo vzťahu k pevnej osnove vnútornej dispozície nie je stopercentne presvedčivý, rovnako ako v dispozíciách nie je vierohodne prítomná odvolávka na módnu kontajnerovú skladobnosť vnútornej stavby.

3. miesto (7 000 €) – ATELIER ART (Bratislava)

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Bc. Ivan Kanich, Bc. Diana Szekerová, Bc. Eduard Krištof, Bc. Patrik Krásny, Máté Asbóth
Komentár poroty:

Takmer brilantné architektonické riešenie objektu s racionálnou dispozíciou a éterickým semipermeabilným obalom - oblakom, ako prerozprávaním témy mobility myšlienok a kreativity. V jeho útrobách levitujú individuálne schránky lokalitného programu a evokujú dojem zážitkovej architektúry v racionálnych karteziánskych líniách. Škoda, že viac než dojmom fluidného myšlienkového oblaku architektúra sprostredkúva zážitok z lobby objektu trvalého diplomatického zastúpenia a napriek harmonickému zovňajšku postráda vyšší ideový potenciál.