Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Obnova Štefánikovej ulice v Trnave
09. 7. – 08. 10. 2021 pred 2 rokmi

Obnova Štefánikovej ulice v Trnave

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 07. 7. 2021 pod číslom KA-468/2021.

V júli 2021 mesto Trnava vyhlásilo súťaž na komplexnú obnovu Štefánikovej ulice, v rámci ktorej sa uvažovalo s výmenou potrebných inžinierskych sietí, výmenou povrchov, novými vegetačnými úpravami, prezentáciou zaniknutej tzv. Hornej brány s predbránim (prípadne s barbakanom, ak jeho existenciu potvrdí archeologický výskum a dovolí návrh dopravného riešenia) a priľahlým úsekom mestského opevnenia, osadením nového mobiliáru a verejného osvetlenia. Obnovou Štefánikovej ulice by mesto chcelo nadviazať na už dávnejšie zrealizovanú obnovu Hlavnej ulice ako pešej zóny a rozšíriť tak peší pobytový charakter hlavnej severno – južnej osi historického jadra.

Do verejnej anonymnej súťaže "Obnova Štefánikovej ulice" sa prihlásili 4 autorské kolektívy. Nakoľko žiaden z predložených návrhov porota neodporúčala prijať bez pripomienok, ktoré bude nevyhnutné zapracovať pre realizovateľnosť návrhu, rozhodla o neudelení prvej ceny.

Okruh účastníkov:

Súťažný návrh mohol predložiť subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 ZAA alebo podľa §4a ZAA alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 9. júl 2021
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 8. október 2021
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 29. október 2021
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 11. november 2021

Porota:

Riadni členovia:

Ing.arch. Peter Purdeš  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing.arch. Ondrej Horváth  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Roman Žitňanský
Ing. Ivana Štigová Kučírková , MSc.
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.,

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Rastislav Bocán
Ing. Jarmila Garaiová  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Marcel Krajčo
Ing. Peter Trnka

Ceny:

druhá cena: 4 800 €
tretia cena: 3 200 €
odmena: 1 500 €
odmena: 1 000 €
webstránka súťaže: https://www.trnava.sk/sk/aktualita/vyhlasujeme-verejnu-anonymnu-architektonicku-sutaz-navrhov-na-obnovu-stefanikovej-ulice
Zápisnica-SN-Stefanikova-DEF

Výsledky súťaže:

druhá cena (4 800 €) – Atelier Duma - Living Gardens

Autori/Autorky:
Ing. Magdaléna Horňáková , Oliver Hacaj, Marek Malček, Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD.
Komentár poroty:

Návrh je komplexný a realizovateľný, rešpektuje pôvodné usporiadanie v uličnom priestore v päťpruhu. Z hľadiska dopravného riešenia je návrh vhodný a akceptovateľný. Návrh správne pracuje s akcentmi ulice pred významnejšími objektmi. Práca so zeleňou taktiež správne reflektuje na priestorové a klimatické možnosti územia. Diskutabilný je výber dlažby v strednej časti ulice, takisto nie príliš vhodná je fragmentácia priestoru v kontexte zvýraznenia vjazdov do jednotlivých objektov. Z hľadiska princípov pamiatkovej ochrany je návrh prijateľný. Návrh rešpektuje stanovené požiadavky, ktoré primerane kreatívne rozvíja a vytvára potenciál pre dotvorenie. 

Odporučenie poroty po vyhodnotení poradia návrhov pre prípad spracovania návrhu č.2 do ďalších stupňov projektovej dokumentácie: 

V zmysle odporučenia expertov zo strany Krajského pamiatkového úradu, stredná časť priestoru v časti pešej zóny, kde je náznak pôvodnej komunikácie, by mala byť realizovaná vejárovou kamennou dlažbou po celej dĺžke a vhodne naviazaná na riešený otoč. Tá by mala byť v rámci pešej zóny tvorená zo žulových kociek s rezaným povrchom z dôvodu lepšej pochôdznosti pre peších a pojazdnosti pre bicykle. Komisia požaduje prehodnotiť fragmentáciu ulice vjazdami do objektov. Je potrebné dopracovať napojenie Štefánikovej ulice na Trojičné námestie v časti od Kostola Najsvätejšej Trojice smerom k námestiu zmiernením kontrastu medzi obidvomi priestormi a väčším uvoľnením pre peších  priestore pri mestskej veži. Výsledné riešenie prezentácie Hornej brány pri napojení  z Rybníkovej ulice bude musieť zohľadniť výsledky archeologického výskumu a požiadavky Krajského pamiatkového úradu v Trnave.

tretia cena (3 200 €) – 2M ateliér architektúry

Autori/Autorky:
Ing.arch. Miroslav Michalica , Ing. arch. Tomáš Pozdech, Ing. arch. Filip Hečko
Komentár poroty:

Návrh je komplexný a realizovateľný, je vyhovujúci z hľadiska navrhnutých materiálov povrchov, druhového návrhu vegetácie, aj celkového dopravného riešenia. Vyznačuje sa vhodným usporiadaním v uličnom priestore v päťpruhu. Návrh je schopný ďalšieho vývoja, možno až príliš nekompromisne sa vyznačuje prísnou geometriou výsadby stromov oproti sebe po stranách ulice, čím sa zhoršuje vjazd do dvorov niektorých objektov a niekde stromoradie koliduje s historicky cennými objektmi. Z hľadiska princípov pamiatkovej ochrany je návrh prijateľný. Návrh sa striktne drží stanovených požiadaviek, no je až príliš konzervatívny, s menšou dávkou kreativity.

odmena (1 500 €) – BETWEEN

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Ing. arch. Zuzana Mihalová, Ing. arch. Natália Marková, Ing. arch. Tomáš Danko, Ing. arch. Patrik Domanický
Komentár poroty:

Súťažný návrh rešpektuje čiastočne členenie priestoru na päťpruh, náznak komunikácie je riešený v rámci pešej zóny excentricky, viacej pri západných fasádach objektov meštianskych domov. Rozsiahlejšie pásy zelene na východnej strane ulice sú riešené tak, že nerešpektujú vjazdy do dvorov jednotlivých objektov na východnej strane z naznačenej komunikácie. Vzniká tak riziko kolízie medzi pešími, zásobovaním a cyklistami. V návrhu je evidentná snaha rozvíjať prácu so zeleňou avšak navrhované pobytové parterové trávniky nie sú v danom prostredí vhodným a dlhodobo udržateľným riešením. Excentrické umiestnenie vozovky pri vstupe na Štefánikovu od Rybníkovej sa javí ako vhodné riešenie, umožňujúce dôstojnú prezentáciu brány, avšak prezentácia rozsiahlej vodnej plochy v rámci prezentácie je veľmi otázna. Návrh čiastočne reflektuje stanovené požiadavky vyhlasovateľa a snaží sa rozvíjať najmä prácu so zeleňou.

odmena (1 000 €) – Houzzin

Autori/Autorky:
Ing. arch. Martin Karšňák , Ing. arch. Anna Juhásová, Ing. Mária Petríková, Ing. Michal Loffler
Komentár poroty:

Návrh rozdelením peších, cyklistov, zásobovacej dopravy a vjazdu rezidentov do objektov v 2 pruhoch popri objektoch zvyšuje riziko kolízie medzi nimi. Veľkoformátová dlažba v stredovom priestore je v rozpore s požiadavkami a regulatívmi územného plánu CMZ. Excentrické umiestnenie vozovky pri vstupe na Štefánikovu od Rybníkovej sa javí ako vhodné riešenie, umožňujúce dôstojnú prezentáciu brány. Taktiež je možné vyzdvihnúť uvoľnenejšie riešenie pri objekte mestskej veže s možnosťou väčšieho rozptylu peších v napojení na Trojičné námestie. Súťažný návrh overuje iné usporiadanie v uličnom priestore, odkláňa sa od viacerých stanovených požiadaviek zadania vyhlasovateľa, výsledné riešenie však v realizácii prináša viacero konfliktných momentov.