Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Návštevnícke centrum Národného parku Slovenský kras
20. 4. – 15. 5. 2023 pred 1 rokom

Návštevnícke centrum Národného parku Slovenský kras

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 20. 4. 2023 pod číslom KA-324/2023.

Správa národného parku Slovenský kras vyhlásila v apríli 2023 verejnú projektovú dvojetapovú architektonickú súťaž, ktorej cieľom bolo získať návrh pre vybudovanie nástupného pavilónu do areálu Národného parku Slovenský Kras, ktorý sa stane prvým kontaktným miestom pre potenciálnych návštevníkov parku. Jedná sa o park s príjemnou atmosférou nepresiaknutou komerciou. Bolo potrebné to v návrhu rešpektovať.

Súťaž bola dvojkolová. V prvom kole súťaže odborná porota  posudzovala kvalitu predloženého portfólia a libreta 19 ateliérov. Na základe bodového zisku postúpili do druhej etapy tri autorské kolektívy:

N/A s.r.o. 
grau architects s.r.o. 
Totalstudio, s.r.o. 

Zvíťazil návrh od N/A s.r.o.

 

Okruh účastníkov:

Návrh mohol predložiť každý, kto: 
› je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta (podľa § 4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka, ďalej len „ZAA“) alebo
› je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera podľa § 5, ods. (1), písm. a) ZAA (t.z. len s označením osvedčenia A1 na pečiatke), ktorý je oprávnený na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva podľa ZAA resp. ekvivalentnej právnej úpravy účinnej v mieste sídla, podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia SR.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 20. apríl 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 15. máj 2023, 10. júl 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 18. september 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 25. september 2023

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing. arch. Tomáš Boroš , ArtD.
Ing. arch. Peter Lényi
Ing. Milan Olekšák  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Bartolomej Angyal  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Ing. Július Vass
Ing. Roman Burčák  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvé miesto: 7 000 €
druhé miesto: 7 000 €
tretie miesto: 7 000 €
webstránka súťaže: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/465863
00_Súťažné-podmienky_NP-Slovenský-kras 01_ZADANIE zapisnica03_Zapisnica-2K

Výsledky súťaže:

prvé miesto (7 000 €) – N/A s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Prezentované uvažovanie nad riešením zadania bolo porotou vnímané ako veľmi široké a komplexné. Začínalo pri tom, aké dôsledky na návrh má alebo môže mať jeho poloha v Silickej Jablonici ležiacej mimo hlavné dopravné ťahy, v čom pramenilo rozhodnutie navrhnúť budovu tak, aby bola sama o sebe bola výrazná a bola destináciou, lákadlom pre návštevu miesta.

Jej expresívna odvážna forma, ktorá je však zároveň lokálne ukotvená v prírodnom aj technicky nanesenom tvarosloví krasu, môže byť prínosom pre zvýraznenie celej oblasti a nadviazanie na iné objekty, ktoré dnes s veľkým časovým odstupom od ich zhotovenia hodnotí porota ako výraznú a kvalitnú architektúru. Výsledná forma vychádza zo snahy o vnesenie určitej jemnosti / náhodnosti / prírodnosti do témy budovy návštevníckeho centra.

Účastník v návrhu predstavuje sekvenciu krokov, v ktorej vzniká konečný tvar: v prvom kroku vytvára budúcu dutinu hlavného priestoru hlineným násypom-pozitívom, tvarovaným podľa uvažovanej priestorovej obálky lokalitného programu, uvažovaným priebehom statických síl v budúcej klenbe a podľa určitej želanej výtvarnej náhodilosti.

Urbanistická stránka riešenia je jasne a logicky navrhnutá. Zakladá rozvoj do budúcnosti na jednej línii vedúcej najdlhšou osou pozemku, na ktorej sú umiestnené postupne voľné parkovisko, vstupné priestory, expozícia. Dispozičné riešenie je vnímané ako logické a funkčné.

Po technicko-konštrukčnej stránke sa predpokladá, že realizácia návrhu si bude vyžadovať atypické detaily, ktoré budú výzvou, avšak sú považované za realizovateľné. Pri diskusii poroty sa veľa priestoru venovalo technickým aspektom realizácie v slovenskom stavebnom kontexte. Forma klenutého interiéru predstavuje výzvu k podrobnejšiemu dopracovaniu, kedy bude potrebné preveriť podchodnosť priestorov v blízkosti “stien”, svetlé výšky a možný dojem stiesnenosti a svetelných pomerov. Napriek týmto momentom, považuje porota koncept za silný a ambiciózny, a aj pri možných čiastočných úpravách návrhu za udržateľný a realizovateľný bez straty pôvodnej sily.

druhé miesto (7 000 €) – grau architects s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Andrej Olah , Ing. arch. Filip Marčák
Komentár poroty:

Urbanistické rozvrhnutie základných hmôt pavilónu a expozície je považované za kvalitné. Pozitívom návrhu je tiež, že okrem zodpovedania základných urbanistických vzťahov, je v ňom prezentované aj relatívne podrobne rozpracované zmýšľanie nad komplexným využitím celej parcely a jej budúceho možného rozvoja so zreteľom na atraktívnosť pre budúcich návštevníkov.

Architektonické riešenie predstavuje levitujúci výsek krajiny, ktorý prikrýva vzdušný pavilón, ktorého hmota je jemne ponorená do terénu. Dispozícia je považovaná za jasnú a prehľadnú. Kvalita detailu a materiálového riešenia je na vysokej úrovni.

Porota považuje za koncept oslabujúce rozhodnutie pridať vertikálu vyhliadkovej veže, ktorú vníma v kompozičnom aj materiálovom rozpore s konceptom horizontálneho riešenia hlavnej hmoty. Zapustenie budovy pod úroveň terénu bolo tiež hodnotené ako otázne, vytvárajúce komplikácie pri prevádzke, bez ďalšieho prínosu, ktorý by toto rozhodnutie dostatočne odôvodňoval.

tretie miesto (7 000 €) – Totalstudio s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Zvolená forma je na jednej strane vnímaná ako jasná, čistá a sebavedomá. Zároveň je však považovaná za problematickú svojou mierkou, najmä z južnej strany pôsobí mohutne. Z prístupovej severnej strany je tento dojem o niečo zjemnený veľkou plochou zelenej strechy navrhovanej za účelom splynutia s okolím, pozadím lesa.

Návrh je v miere detailu riešenia schematický. Dôležitý pohľad na vstupnú časť objektu vo fáze po ukončení prvej etapy nie je prezentovaný, pričom bolo považované za podstatné, aby už po dokončení prvej etapy budova a územie pôsobili celistvo. Predpokladaná podoba vstupnej časti objektu v prvej etape je považovaná za diskutabilnú. Vstup do budovy je zároveň nástupnou bránou na jednu z miestnych turistických trás, zdominantňovanie tejto trasy tým, že tvorí jeden z mála kompozičných zásahov do hmoty budovy pôsobí ako prehnané voči jej reálnej dôležitosti v rámci miestneho kontextu.

Je predpoklad, že vnútorné prostredie, najmä svetelné podmienky priestorov budovaných v druhej etape by boli priaznivé.