Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Miklušova väznica –  súťaž návrhov na novú expozíciu
30. 6. – 06. 10. 2023 pred 4 mesiacmi

Miklušova väznica – súťaž návrhov na novú expozíciu

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 30. 6. 2023 pod číslom KA-601/2023.

Východoslovenské múzeum v Košiciach vyhlásilo v júni 2023 verejnú projektovú jednoetapovú architektonickú súťaž na návrh expozície Miklušovej väznice.

Účelom súťaže bolo nájsť návrh, ktorý najlepšie rieši expozíciu Miklušovej väznice v zmysle zadania a nájsť partnera, s ktorým bude vyhlasovateľ spolupracovať na projekte.

V súťaži bolo hodnotených 8 návrhov. Zvíťazil návrh od Ing. arch. Juraja Izraela a Studia BRUT.

 

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť jedine subjekt odborne spôsobilý, ktorý má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa v odbore architektúra, scénografia, dizajn alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine sídla, podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 30. jún 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 6. október 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 13. október 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 3. november 2023

Porota:

Predseda:

Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD.

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ing. Mgr. art. Radoslav Jankovič
Mgr. Martin Jarinkovič, PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

PhDr. Ing. Dominik Béreš, MBA, LL.M

Ceny:

prvá cena: 2 400 €
druhá cena: 1 800 €
tretia cena: 1 400 €
webstránka súťaže: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/473841
06.07.2023---Súťažné-podmienky-SKA-Final zadanie_asn-_miklusova_vaznica Zápisnica-zo-zasadnutia-komisie-dňa-13.10.2023

Výsledky súťaže:

prvá cena (2 400 €) – Ing. arch. Juraj Izrael + Studio BRUT

Autori/Autorky:
Ing. arch. Juraj Izrael, Ing. arch. Simona Fischerová, Ing. arch. Ivona Chmelová
Komentár poroty:

Návrh bol najviac prepracovaný a porota ocenila reverzibilnosť a flexibilitu návrhu. Návrh používa jednoznačný autorský zjednocujúci rukopis celej expozície, svojím systémovým umiestnením informačných panelov, rozložením informácií textových a prezentáciou zbierkových predmetov, aj svojou farebnosťou. Riešenie hlavných priestorov - mučiareň nedelí na “divácku” a “výkonnú” zónu, čím sa divák dostáva priamo do deja. Konkrétny výber predmetov a ich doplnenie je potrebné riešiť s kustódom múzea. Pozitívum návrhu je jeho vyváženosť. Minimalistická popisnosť je jasne situovaná - jej doplnenie bude predmetom ďalšej spolupráce. Grafické riešenie – je presvedčivé, zásah neinvazívny - rozsah prvkov primeraný a schopný dopracovania v spolupráci s kustódom múzea. 

Odporúčanie hodnotiacej poroty:

Pre osvetlenie priestorov je potrebné zosúladenie s návrhom RP. V kuchyni na 1. NP je potrebné zosúladenie technického riešenia z RP s výtvarným návrhom expozície. Zároveň kuchyňu odporúčame prepracovať tak, aby v čo najväčšej miere reflektovala bývalý stav a vedeli si ju predstaviť rôznorodé cieľové skupiny návštevníkov. Pri realizácii bude potrebná redukcia architektonických prvkov v mučiarni tak, aby bola čo najviac zachovaná autenticita daného priestoru. 

druhá cena (1 800 €) – Ing. arch. Lukáš Valenčin

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh rieši veľmi podrobne a do hĺbky expozíciu, trasovanie návštevníkov a v pôdorysnej schéme i prvky zariadenia. Ide o architektonicky citlivé a čisté riešenie, čerpajúce maximum z pocitov a nálad, ktoré poskytuje stavba samotná. Pútavými vizualizáciami navodzuje atmosféru riešených priestorov, ale prináša málo inovatívneho a invenčného. Rušivo pôsobí použitá grafika navádzacích prvkov, množstvo informačných panelov v mučiarni, ako aj navrhnutý spôsob osvetlenia priestorov.

tretia cena (1 400 €) – Jakub Tóth

Autori/Autorky:
Jakub Tóth
Komentár poroty:

Návrh bol najviac prepracovaný a porota ocenila reverzibilnosť a flexibilitu návrhu. Návrh používa jednoznačný autorský zjednocujúci rukopis celej expozície, svojím systémovým umiestnením informačných panelov, rozložením informácií textových a prezentáciou zbierkových predmetov, aj svojou farebnosťou. Riešenie hlavných priestorov - mučiareň nedelí na “divácku” a “výkonnú” zónu, čím sa divák dostáva priamo do deja. Konkrétny výber predmetov a ich doplnenie je potrebné riešiť s kustódom múzea. Pozitívum návrhu je jeho vyváženosť. Minimalistická popisnosť je jasne situovaná - jej doplnenie bude predmetom ďalšej spolupráce. Grafické riešenie - je presvedčivé, zásah neinvazívny - rozsah prvkov primeraný a schopný dopracovania v spolupráci s kustódom múzea.