Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Modernizácia oddelenia náučnej literatúry v Turčianskej knižnici v Martine
18. 7. – 18. 8. 2023 pred 9 mesiacov

Modernizácia oddelenia náučnej literatúry v Turčianskej knižnici v Martine

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 11. 7. 2023 pod číslom KA-604/2023.

Turčianska knižnica v Martine vyhlásila v júli 2023 verejnú projektovú dvojetapovú architektonickú súťaž na návrh interiéru oddelenia náučnej literatúry, ktorý by spĺňal nároky na vzdelávanie ako verejnosti, tak aj knihovníkov.

Súťaž prebiehala v dvoch etapách. Do prvej etapy predložilo zloženie riešiteľského tímu a portfólio (tri referenčné projekty) 12 autorských kolektívov. Na základe posúdenia kritéria kvality referenčných projektov zostavila hodnotiaca komisia poradie účastníkov. Vyhlasovateľ následne vyzval na účasť v druhej etape ateliéry, ktoré sa umiestnili ex aequo na prvých troch miestach:

Hubinsky atelier s.r.o.
ATOMstudio s.r.o.
BO s.r.o.

V druhom kole zvíťazil návrh od Hubinsky atelier s.r.o.

 

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť jedine hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) a § 40 ods. 6 písm. f), čo znamená, že:
a) je oprávnená poskytovať služby, ktoré sú osobitnými predpismi vyžadované na výkon činností, ku ktorým sa má účastník zaviazať pri zadaní zákazky a ktorých obsah bude závisieť od charakteru riešenia, ktoré účastník vo svojom návrhu ponúkne. Napríklad, ak má navrhované riešenie spĺňať charakteristiku:
      ○ stavby, ktorá nie je jednoduchou ani drobnou stavbou, musí účastník disponovať autorizáciou v zmysle § 4 alebo § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p., aby sa mohol zaviazať a riadne vykonať projektovú činnosť v zodpovedajúcom rozsahu;
      ○ jednoduchej alebo drobnej stavby, musí mať účastník oprávnenie na výkon živnosti „vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb“;
b) má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore v oblasti architektúry, dizajnu, alebo stavebného inžinierstva; v prípade ak účastníkom je právnická osoba, túto požiadavku musí spĺňať jej štatutárny orgán.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 18. júl 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 18. august 2023, 20. október 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 13. november 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 15. december 2023

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Vladimír Hladký
Mgr. Jana Pavlišová  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

1. cena za návrh v 2. etape: 1 200 €
2. cena za návrh v 2. etape: 1 200 €
3. cena za návrh v 2. etape: 1 200 €
webstránka súťaže: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-dokumentov/detail/3319357?cHash=02ac3581c2e7f50dc5cc3b3b3bd8a195
turcianska_kniznica_sutazne_podmienky turcianska_kniznica_sutazne_zadanie

Výsledky súťaže:

1. cena za návrh v 2. etape (1 200 €) – Hubinsky atelier s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský , Ing. arch. Alexandra Kotrusová, PhD., Ing. arch. Kornélia Lincéniová
Komentár poroty:

Zámer návrhu by mohol byť charakterizovaný ako prepájanie a kontinuita. Nielen priestorová, ale najmä myšlienková a koncepčná. Hľadanie a zastieranie optických bariér si dáva za cieľ minimalizovať dvojakosť oddelenia knižnice na jednom podlaží. Priestor je dnes delený na dva stavebné celky, ktoré pretína komunikačné jadro - bariéra. Návrh multifunkčnej nábytkovej zostavy, vo farbe oddelenia náučnej literatúry, priebežne prechádza oboma časťami podlažia a je hravým stvárnením novej funkcionality priestoru. Nejedná sa však o bežnú knižnú zostavu, ale súbor pracovných miest, neformálnych sedení, skriniek či iných úložných priestorov. Skrýva tak v sebe obslužné prvky, a umiestňuje ich na miestach na to potrebných. Línia multifunkčnej zostavy taktiež pomáha zónovať priestor knižnice podľa funkčnej náplne. Pritom však zachováva svojimi perforáciami a výškou prehľad o nadväzujúcich zónach. Porota vnímala tento novotvar ako zásadný a jasne čitateľný benefit návrhu.

Dispozícia podlažia vychádza z potrieb zadania a elegantne umiestňuje hlučnejšie funkcie do pravej časti, ktorá je aj vstupom s novým preskleným vchodom s logickým umiestnením výpožičného pultu v zóne prvého kontaktu v nadväznosti na existujúci nákladný výťah, a tichšie funkcie do ľavej časti. Pragmatické orientovanie knižničného fondu kolmo na okná zaručuje ich dobré presvetlenie a v prípade potreby ponúka aj dostatočnú variabilitu iného využitia priestoru. Návrh nezabudol myslieť aj na detaily ako výstavné plochy, zakladače na hudobniny, akustická kabínka či nový infosystém, alebo miesto pre zeleň. Jediné zásadnejšie negatívum je nedostatočné riešenie akustiky v priestore spoločného vzdelávania. Priestor je síce uzatvárateľný dverami, avšak nie na celú výšku, čím môže dochádzať k rušeniu ostatnej časti knižnice. Taktiež bude potrebné prehodnotiť ekonomizáciu návrhu resp. jeho etapizovateľnosť.

Návrh porotu presvedčil najmä svojou jednoznačnosťou, naplnením potrieb zadania, citom pre materialitu a farebnosť a taktiež zmyslom pre detail. Z hľadiska budúceho smerovania knižnice a zámeru vytvorenia modernej inštitúcie, je víťazný návrh pravým stelesnením nastavenej vízie.  

2. cena za návrh v 2. etape (1 200 €) – ATOMstudio s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Martin Hudec , PhD. , Ing. arch. Katarína Bergerová
Komentár poroty:

Dominantným prvkom návrhu je výrazná modrá línia, element, ktorý pretína priestor knižnice naprieč celým pôdorysom. Tento výrazný akcent je konceptom a atraktorom zároveň. Púta svojou dominanciou v materiálovej striedmosti ostatných nábytkov a povrchov. Zároveň je to skôr deliaci ako spájací prvok, ktorý člení priestor na ďalšie zóny. Týmto delením priznáva súčasné dve časti knižnice a vytvára z nich až štyri sekcie. Takéto riešenie má jeden výrazný benefit, a to je akustika priestoru, ktorá vďaka menším uzavretým plochám dokáže lepšie odhlučniť neželané ruchy rôznych funkcií. Otázny zostáva potom dôvod vymeniť takmer polovicu nášlapnej vrstvy, ktorej prínos pravdepodobne nebude prevyšovať vstupnú investíciu v napätom rozpočte. Porota napriek výhodám navrhovaného elementu a jeho jednoznačnému konceptu, vnímala aj súvisiace negatíva. Vzhľadom na tendenciu znižovania vystaveného knižného fondu, sa javí množstvo úložných metrov políc v návrhu ako nadbytočné. Návrh taktiež opomenul orientačný infosystém, ktorý mohol vniesť do silného konceptu, ešte ďalšiu vrstvu. Z hľadiska pôdorysného usporiadania je návrh veľmi funkčný, pričom drobné prevádzkové nezrovnalosti sú riešiteľné preusporiadaním solitérnych prvkov.  

3. cena za návrh v 2. etape (1 200 €) – BO s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh si dáva za cieľ priestor sprehľadniť a spríjemniť. Nehľadá za každú cenu ústredné koncepčné prvky, avšak veľmi dobre sa orientuje vo vytváraní nových nálad a charakterov. Nepopierateľný a dobre čitateľný je zmysel pre detail a hravosť v celom návrhu. Autori pragmaticky nazerali na požadované potreby knižnice a hľadali im správne miesto. Pravá časť pôdorysu je využitá primárne ako knižný fond a ľavá časť na aktívne nové funkcie. Kvalita návrhu sa potom ukrýva v stvárnení jednotlivých zón, ktoré navodzujú rozličné atmosféry a trávenia času v knižnici. Zvolená farebnosť pravdepodobne reflektuje väčšinových užívateľov - mládež. Návrh vo svojom celku avšak zakrýva isté prevádzkové pochybnosti. Chýba členenie zón z hľadiska ich hlučnosti, ktoré by si vyžadovalo radikálnu úpravu. Taktiež je obmedzená variabilita a orientácia v priestore z hľadiska navrhovaného líniového radenia knižných regálov. Otázne je tiež priznávanie nosných stĺpov v tesnej blízkosti nábytkov, čím je sťažený prístup k nim. Pozitívom je na druhú stranu etapizovateľnost a reálnosť investičných nákladov s ohľadom na riešenie vybavenia a použitia prevažne typizovaných prvkov.