Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Kratiny 2+
28. 6. – 30. 10. 2017 pred 6 rokov

Kratiny 2+

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 27. 6. 2017 pod číslom KA-359/2017.

VI GROUP spol s r.o.  vyhlásila v júni 2017 projektovú verejnú dvojkolovú architektonickú súťaž na návrh návrh dvoch rodinných domov a seniorskej  bunky v kontexte s komplexným návrhom využitia pozemku pre tri generácie.

Cieľom je čo  najoptimálnejšie usporiadanie objektov v snahe získať priestorovo a funkčne bezkolízne prepojenie  spoločných zón a zároveň zachovať istú mieru súkromia jednotlivých rodín. Hlavnou úlohou je navrhnúť  symbiotické bývanie dvoch mnohopočetných rodín ako aj seniorskej bunky. Zámerom je vytvoriť dva  samostatné rodinné domy so zdieľanými pridruženými funkciami a záhradný domček.

Okruh účastníkov:

Členom autorského kolektívu, ktorý sa zúčastní súťaže, musí byť aspoň jedna osoba oprávnená  projektovať v SR podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. § 4 alebo s obdobným oprávnením v  domovskom štáte v rámci európskeho hospodárskeho priestoru.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 28. jún 2017
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 30. október 2017
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 6. november 2017
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 27. november 2017

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. René Baranyai
Ing.arch. Juraj Duška  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing.arch. Richard Duška  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Adrian Mórocz
Ing. arch. Alexander Hollý -
Ing. arch. Barbora Obertová ArtD.  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Dušan Dinaj
Ing. arch. Matej Borovička

Ceny:

1. cena: 9 000 €
2. cena: 5 000 €
3. cena: 3 000 €
Odmena: 1 000 €
Odmena: 1 000 €
Odmena: 1 000 €
SUTAZNE-PODMIENKY-KRATINY2+-FINALNE-ZNENIE- ZAPISNICA-1KOLO ZAPISNICA-2KOLO

Výsledky súťaže:

1. cena (9 000 €) – MUUR architektonické a interiérové štúdio

Autori/Autorky:
Ing.arch. Vladimír Netík , Ing.arch. Radovan Volmut , Mgr. art. Marianna Markusková, Ing. arch. Jakub Števanka
Komentár poroty:

Porota vyzdvihuje zreteľnosť, jasnosť a čistotu celého návrhu ako v koncepte tak i v detaile. Obzvlášť pozitívne vníma a oceňuje vodný prvok v prednej časti pozemku. Jediný návrh, ktorý ponúka domyslený suterén s využitím obojstranného parkovania. Prevádzkovým vzťahom ako i architektúre nie je takmer čo vytknúť. Porota celkovo hodnotí dielo ako veľmi vydarené a nadčasové.

2. cena (5 000 €) –

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Urbanistický čistý a ľahký koncept vytvárajúci formu spoločného vnútrobloku. Pekné prepojenie jednotlivých funkčných celkov s prehľadnými vzájomnými vzťahmi v kombinácii so sviežou architektúrou vytvára celkový veľmi príjemný dojem. Otázkou ostáva orientácia seniorskej bunky vo vzťahu k hlavnej komunikačnej osi ako i miera skutočnej realizovateľnosti niekoľkých stavebných detailov.

3. cena (3 000 €) –

Autori/Autorky:
Ing. arch. Petronela Čapská, Ing. arch. Petra Tretiníková, Ing. arch. Adéla Poubová
Komentár poroty:

Kreatívna urbanistická koncepcia spolu s architektúrou vytvára veľmi sympatický celkový dojem. Zásadným problémom je však nosná časť návrhu v podobe centrálnej urbanistickej osi, ktorá sa negatívne prejavuje hlavne v prevádzkových vzťahoch.

Odmena (1 000 €) –

Autori/Autorky:
Ing.arch. Branislav Hantabal , Ing. arch. Peter Kokinda, ng. arch. Adam Janis
Komentár poroty:

Porota veľmi ocenila prácu s terénom. Je to jediný z návrhov, ktorý s touto myšlienkou pracuje. Návrh podľa názoru poroty však nevyužíva potenciál tohto ambiciózneho svahovania. Zapustené terasy spolu s opornými múrmi vytvárajú zbytočné a komplikované bariéry vo vzájomnom prepojení interiér-exteriér. Z pohľadu poroty nevhodné napojenie a orientácia denných častí objektov s exteriérom.

 
 
 

Odmena (1 000 €) – AKJančina s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Juraj Jančina , Ing. arch. Jozef Bátor , PhD. , Dang The Anh, Ing. arch. Jozef Karlubík, Ing. arch. Jozef Kijonka, Danko Tomáš
Komentár poroty:

Jasný a prehľadný koncept. V návrhu však chýba isté špecifikum respektíve osobitosť. Architektúra objektu vykazuje zväčša známky administratívnej ako obytnej funkcie.

Odmena (1 000 €) –

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh prezentuje relatívne jasný urbanistický koncept, prevádzkovo a dispozične však ponúka komplikované a nečisté riešenia. Architektúra samotná rovnako neposúva návrh ďalej. Použité výrazové prostriedky až príliš striktne odčleňujú jednotlivé prevádzkové celky. Z pohľadu poroty sa jedná skôr o rozpracovaný respektíve nie veľmi úspešne dotiahnutý návrh.