Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Nemocnica budúcnosti Martin
20. 12. – 03. 5. 2017 pred 6 rokov

Nemocnica budúcnosti Martin

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 12. 1. 2017 pod číslom KA-10/2017.

Univerzita Komenského v Bratislave vyhlásila v januári 2017 projektovú verejnú jednokolovú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž na návrh Nemocnice budúcnosti v Martine.

Zámerom súťaže je vybrať najkvalitnejší a pre vyhlasovateľa optimálne vypracovaný súťažný návrh NBM na úrovni  urbanistického a architektonického riešenia v rámci komplexného areálu JLF UK v Martine vo vymedzenom území  na disponibilných pozemkoch a s doriešením jej optimálneho dopravného napojenia na mesto Martin (vrátane mestskej hromadnej dopravy). 

Okruh účastníkov:

Účastníkom súťaže je každý, kto má záujem zúčastniť sa súťaže návrhov (v súlade s §119, odst.4 ZVO). 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 20. december 2017
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 3. máj 2017
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 12. máj 2017
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 19. máj 2017

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Martin Drahovský
Mgr. art. Róbert Dúbravec
Ing.arch. Imrich Pleidel
Ing.arch. Štefan Polakovič
Ing.arch. Jozef Sobčák
Ing.arch. Ľubomír Závodný
Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA  (závislý od vyhlasovateľa)
doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Ľubomír Pepucha, PhD.
Ing. arch. Jaroslav Wertig

Náhradníci poroty:

Ceny:

1. cena: 18 000 €
2. cena: 10 800 €
3. cena: 7 200 €
Sutazne-podmienky-final-16012017 zapisnica_z_hodnotenia_navrhov---11.-12.5.2017

Výsledky súťaže:

1. cena (18 000 €) – Pantograph, Brezno

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Ing.arch. Martin Šimon , Ing. arch. Miloš Diežka , Ing. Lukáš Zachar , Mgr. art. Peter Hudač, Ing. arch. Pavlína Kolcunová, Bc. Natália Vajdečková
Komentár poroty:

Porota většinou hlasů dospěla k rozhodnutí že návrh č. 4 nejlépe vystihl motto soutěže nemocnice budoucnosti. Představil architektonickou vizi nemocnice laskavé k člověku a jeho vnímaní. Z perspektivy urbanistického kontextu vyzýváním architektonických archetypů důstojně doplňuje martinskou akropoli. Z perspektivy vnímaní architektury se snaží vyhnout institucionální pompě a nabubřelosti zachováním civilního měřítka. Stejnou kvalitou jakou se staví k centru města se staví k jeho rozvojovým částem i k rekreačnímu krajinnému prvku „Údolí lásky“. Návrh je přívětiví ke všem příchozím, přijímá je ve svém středu ať už přicházejí z jakékoliv strany. Koncept je silný také díky jasné, srozumitelné formě čtverce s kruhovým vnitřním mikrosvětem. Příjemné je že se tak neděje na úkor funkčnosti, provozovatelnosti a udržitelnosti. Naopak kruhové uspořádaní chodeb lůžkových pater bylo ceněno jako rafinované, inovativní vypořádaní se s kafkovskou anonymitou nekonečných chodeb. Díky tomuto uspořádaní se také jednotlivá specializovaná oddělení neseparují ale naopak se spojují do faktického i pomyslného kruhu synergické péče. Velmi sympatickou na návrhu byla také práce s materiály, barevností, světelnými atmosférami a vizuálním propojením. Přes výhrady k řešení separovaného parkingu, nepropojení vnitro areálově různých směrů dopravy, potřeby posílení provozního zázemí lůžkových pater a otázek možností dalšího rozvoje a růstu, porota vidí návrh jako perspektivní pro další rozpracování. Takováto nemocnice budoucnosti bude adekvátním a důstojným sídlem pro medicínu v jejímž středu zájmu stojí člověk.

2. cena (10 800 €) – Marcoop, Martin

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh vhodným spôsobom nadväzuje na mestskú urbanistickú štruktúru a zkomponováva ju do vlastnej hmotovo-priestorovej architektonickej koncepcie. Zároveň citlivým spôsobom reaguje na prírodné prostredie. Táto previazanosť mestského a prírodného rámca je silným atribútom návrhu. Priestory a jednotlivé funkčné celky sú komponované logicky a dimenzované veľkoryso. Kvalita vnútorného prostredia je v rovnováhe s exteriérovým poňatím komplexu. Prevádzka nemocnice je navrhnutá prehľadne a účelne v súlade s požiadavkami na „nemocnicu budúcnosti“. Z hľadiska objemových a plošných kapacít ide o jeden z najnáročnejších návrhov. Modulárne riešenie konceptu umožňuje flexibilitu vnútorného usporiadania ako aj prípadnú redukciu alebo rozšírenie v budúcnosti bez zníženia kvality celkového riešenia.

3. cena (7 200 €) – FAAB Architektura, Varšava

Autori/Autorky:
Arch. Adam Bialobrzeski, Arch. Adam Figurski, Arch. Maria Mesina
Komentár poroty:

Silná a ikonická stavba. Skulpturálne formovaná hmota je akcentom, pútačom a orientačným bodom. Hmota je atraktívna skôr v diaľkových pohľadoch. Zbližšia a v bezprostrednom kontakte s chodcom je architektúra trochu brutalistická, nehostinná, aj napriek peknej potešiteľnej práci so zeleňou na strechách. Objekt má skôr charakter ľúbivého internacionálneho gesta ako humánnej nemocnice XXI. storočia, reagujúcej na kontext miesta. Dobre a prehľadne riešená dispozícia a medicínska prevádzka. Riešenie prezentuje úsporný plošný a priestorový koncept, minimum jalových a nevyužitých priestorov. Na druhej strane dlhé a úzke komunikačné línie mimo ústrednej vstupnej haly, vytvárajú odosobnené komunikačné priestory nie veľmi prívetivé pre návštevníkov. Budova má skôr charakter stroja, ako vľúdnej, humánnnej nemocnice. Pri JIS chýba KAIM. Dopravné väzby na okolie a obsluha projektu sú vhodne navrhnuté. Na druhej strane veľké a tvrdé povrchové parkovacie a komunikačné plochy dookola celého objektu ho oddeľujú od priľahlého prírodného prostredia. Je zrejmé, že predložené riešenie je kvalitným návrhom tímu, ktorý má skúsenosti s podobným typologickým druhom zariadení. Ovláda problematiku a je schopný poskytnúť vyhlasovateľovi profesionálny servis. Zameral sa však skôr na technológiu a zaujímavú expresivitu výrazu, menej na prívetivosť k pacientom.