Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Wellness hotel Zuberec
25. 10. – 17. 1. 2022 pred 2 rokmi

Wellness hotel Zuberec

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 15. 10. 2021 pod číslom KA-786/2021.

VI GROUP, spol. s r. o. vyhlásila v októbri 2021 verejnú anonymnú dvojetapovú projektovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov s názvom "Wellness hotel Zuberec" na návrh nového wellness hotelového objektu v obci Zuberec.

Architektonickú podobu nového hotela pre 160 hostí v extraviláne nad obcou Zuberec sa slovenská spoločnosť ViGroup rozhodla nájsť formou dvojkolovej architektonickej súťaže. Zámerom súťaže, overenej Slovenskou komorou architektov, bolo získať príklad kvalitnej udržateľnej architektúry v horskom prostredí. 

Spomedzi 22 návrhov vybrala porota do druhej etapy sedem návrhov. Tie mali svoju ideu dopracovať a osobne ju i odprezentovať. Na prvom mieste, ocenenom sumou 20 000 eur, sa napokon umiestnil návrh slovenských architektov pôsobiacich vo Francúzsku Martina Gallovského, Márie Derevencovej a Petra Derevenca z ateliéru Geome3. Návrh pracuje s ustupujúcou hmotou a inšpiruje sa v tradičnej architektúre dreveníc. Porota ocenila najmä rozmanité objemové členenie interiéru.

Na druhom mieste skončil návrh českého ateliéru MS architekti s odmenou 12 000 eur. Tretie miesto s odmenou 8 000 eur obsadil návrh slovenského ateliéru Sadovsky Architects. Ostatné štyri návrhy, ktoré sa dostali do druhého kola, boli odmenené po 4 000 eur. 

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §5 ods. (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. 

Odporúča sa, aby účastníci, mali v riešiteľskom kolektíve krajinného architekta, pre možnosť komplexného krajinného riešenia územia.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 25. október 2021
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 17. január 2022, 28. marec 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 10. apríl 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 26. apríl 2022

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Andrea Ambrovičová
Ing.arch. Richard Duška  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing.arch. Juraj Duška  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Antonín Novák (CZ)
Ing. arch. Michal Krištof (CZ)
Ing. Vladimír Šiška

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Andrej Olah
Ing. arch. Mgr. art. Jana Benková
Ing. arch. Barbora Vargová ArtD.  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ceny:

prvá cena: 20 000 €
druhá cena: 12 000 €
tretia cena: 8 000 €
odmena: 4 000 €
odmena: 4 000 €
odmena: 4 000 €
odmena: 4 000 €
odmena: 4 000 €
webstránka súťaže: https://www.vigroup.sk/zuberecsutaz/
02-SÚŤAŽNÉ-ZADANIE 03_SUTAZNE-POMOCKY 01-SÚŤAŽNÉ-PODMIENKY ZÁPISNICA-Z-HODNOTIACEHO-ZASADNUTIA-POROTY-2.ETAPY ZÁPISNICA-Z-HODNOTIACEHO-ZASADNUTIA-POROTY-1.ETAPY

Výsledky súťaže:

prvá cena (20 000 €) – Geome3 s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Peter Derevenec , Ing. arch. Martin Gallovský, Ing. arch. Mária Derevencová
Komentár poroty:

Gradácia a modularita sú centrálnym motívom návrhu, ktorý experimentuje s formou hotelového objektu. Hlavnými prednosťami sú veľkorysý a jednoznačný, jasne čitateľný koncept a odkazy na tradičnú zrubovú architektúru v okolí Zuberca. Líniový monoblokový objekt sa pozdĺž riešeného územia vo svojom objeme po vertikále smerom nahor vejárovito zmenšuje, čím je stupňovaný výraz fasády a za ňou umiestnených priestorov. Výhodou zvoleného riešenia je orientácia všetkých hotelových izieb v smere výhľadu na Roháče, čo predstavuje kľúčový benefit riešeného územia. Západná fasáda je kontrastne plochá s akcentom vystupujúcich technických a komunikačných priestorov. Pôdorysné usporiadanie je jednoduché a využíva obdobný princíp ako hotelové izby, teda orientáciu v smere výhľadu na východ kde je situovaný aj hlavný nástup do objektu. Návrh v interiéri pracuje v parteri s vertikálnym členením priestorov, čo odráža celkový koncept hmoty objektu. Zodpovedá typu hotela ako objektu zapamäteľnej ikony, podčiarkuje jeho výnimočnosť. Otázne je striktné využívanie pohľadového materiálu, tepelne upraveného čierneho dreva, na väčšine interiérových plôch, čo má za následok veľmi tmavý výraz interiéru. Z riešenia návrhu nie je úplne zrejmé použitie daného materiálu v rámci nosných konštrukcií a s tým súvisiacich detailov. Koncept exteriérových plôch postráda jednoznačnosť a čitateľnosť, ktorú prezentuje návrh objektu. Chýba dôraz na pohyb peších, aj s ohľadom na situovanie časti parkovania na menšom južnom pozemku. Dopravné riešenie návrhu si vyžaduje korekcie. 

druhá cena (12 000 €) – MS architekti s.r.o. (CZ)

Autori/Autorky:
prof. Ing. arch. Michal Šourek (CZ), Akad. arch. Pavel Hřebecký (CZ), Mgr. Ing. arch. Elžbieta Hřebecká (CZ), Ing. arch. Jakub Mazur, Ing. arch. Jan Novotný
Komentár poroty:

Návrh kompaktného objemu hotela stvárňuje jednoduché a ekonomické riešenie s cieľom optimalizácie interiérového riešenia priestorov. Tvarovanie a zalomenie hmoty je vo výraze trocha univerzálne a bez hlbšieho ideového konceptu. Rovnako tak pôsobí strešná rovina, ktorá je len formálne modelovaná do plytkých šikmín. Fasáda objektu jasne predeľuje parter od ubytovacej časti. Veľké plochy presklenia do parteru pomáhajú opticky odľahčiť vizuálne ťažkú drevenú hmotu nad ním. Nárožné umiestnenie hlavného vstupu pútavo pracuje s pohybom návštevníkov po miestnej komunikácii. V parteri je kladený veľký dôraz na prevádzkové riešenie so zameraním sa na spoločné priestory, pričom najatraktívnejšie je umiestnenie bazénu s dominantnou polohou. Dispozície hotelových izieb sú racionálne a ich orientácia zohľadňuje atraktívne výhľady skôr čiastočne. Nejasné je riešenie terasy nad zázemím kuchyne kde je orientovaná časť izieb. Celkovo funkčné a dispozičné riešenie zrozumiteľne reflektuje požiadavky zadania bez zásadnejších kompromisov. V exteriéri pracuje návrh s potokom, pričom ostatné plochy sú skôr definované skromnejšie. Malý pozemok na južnej časti je obohatený o multifunkčné detské ihrisko, čo prináša benefit aj okoloidúcim turistom.

tretia cena (8 000 €) – Sadovsky & Architects s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Oliver Sadovský , Ing. arch. Juraj Izrael, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Matej Uhlík, Ing. arch. The Anh Dang
Komentár poroty:

Vizuálne atraktívne riešenie hotela, ktorému dominuje konkávna monobloková hmota so sedlovou strechou. Architektonický výraz domu dobre vystihuje funkciu horského hotela aj charakter prostredia, do ktorého vstupuje. Štítové nárožie z južnej strany pracuje so zalomením v snahe zmenšiť veľkú plochu. Modulové členenie fasády tomu napomáha a tak vytvára pútavé riešenie drevenej fasády na betónovej podnože parteru. Hlavný vstup objektu pôsobí uniformne a zvýrazňuje horizontalitu objektu. Hotelové izby využívajú orientáciu na východ a západ, teda nie primárne na najatraktívnejší výhľad. Zvolená chodbová dispozícia v časti ubytovania má svoje limity aj napriek zaobleniu chodby, ktorým má dochádzať k optickému skráteniu monotónneho priestoru. Aj napriek snahe priestor maximálne presvetliť cez štíty a schodiskové priestory, je takéto usporiadania hotelových izieb jednotvárne a stiesňujúce. Naproti tomu je riešenie parteru priestranné a veľkorysé aj vďaka vystupujúcim objemom sály a bazénu. Otázne zostáva využitie veľkej plochy strechy nad rozšíreným objemom parteru, do ktorej je orientovaná veľká časť izieb s pohľadom na západ. Malá južná parcela je vhodne doplnená multifunkčným priestorom s variantným využitím. Exteriérové plochy pracujú kultivovane so zeleňou a zasadením objektu do jej lokálneho charakteru, aj keď z prezentácie nie je úplne čitateľný jej vizuálny rozsah.

odmena (4 000 €) – young.s architekti, s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Jozef Bátor , PhD. , Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, Lucia Višváderová
Komentár poroty:

Rozdrobená zástavba do menších líniových objemov je hlavným konceptom návrhu. Riešenie vychádza z pravidelného rastru, v ktorom sú podľa priestorových požiadaviek vytvorené jednotlivé hmoty objektu. Odlišujú sa vzájomne veľkosťou a tvarom, pričom vychádzajú zo spoločnej základne parteru. Vizuálne navodzuje návrhu útulný pocit malej dedinky, s celkovo príjemným merítkom. Takto koncipovaný návrh je vnímaný pozitívne, avšak s obavou o celkové investičné náklady, keďže zastavaná plocha tvorí veľkú časť riešeného územia. Miestami pôsobí zástavba až príliš nahustená. Orientácia hotelových izieb v troch vyšších hmotách je primárne na východ s výhľadom na Roháče. V rámci exteriéru chýba práca s južnými štítmi objemov, ktoré zostali ako veľké plné plochy. Dispozičné riešenie má jasne stanovený zámer a funkčne delí priestory medzi jednotlivé hmoty. Jednopodlažné objemy využívajú prevýšený priestor sedlových striech a zvyšujú tým vizuálnu kvalitu spoločných interiérových priestorov. S ohľadom na požadovaný štvorhviezdičkový štandard, je ale materiálové riešenie vnútorných plôch podlahy diskutabilné.  Vizuálne navodzuje návrhu útulný pocit malej dedinky. Vzhľadom na fakt, že návrh vypĺňa väčšinu riešeného územia, tak sú mnohé z exteriérových plôch neprístupné, resp. postrádajú lepšiu dostupnosť. Vytvorenie súboru malých apartmánových chatiek na menšej južnej parcele koncepčne dopĺňa myšlienku hlavného hotelového objektu. Z dopravného hľadiska sú v návrhu kolízne body medzi jednotlivými typmi dopravy.

odmena (4 000 €) – Lennox architekti s.r.o. (CZ)

Autori/Autorky:
Ing. arch. Markéta Smrčková (CZ), Tomáš Starý (CZ), Petra Pekarová (CZ), Ema Hrníčková (CZ)
Komentár poroty:

Jednoduchý a zrozumiteľný koncept usporiadania troch hmôt-krídiel na spoločnej platforme je ústrednou ideou návrhu. Pozitívne je vnímaná práca s tvarovaním podľa hraníc riešeného územia a celková vzdušnosť navrhovaného objemového konceptu. Väčšina izieb je orientovaná v smere výhľadu na Roháče, čo bolo aj preferované riešenie. Exteriér objektu pôsobí trocha rozpačito, aj s ohľadom na úplnú zmenu vizuálu v 2. etape. Exteriérové plochy v priamej nadväznosti na vstupnú zónu hotela sú príliš fádne, s pomerne veľkým podielom spevnených plôch. Priečelia objektu orientované ku hlavnej príjazdovej komunikácii nie sú dostatočne artikulované a atraktívne stvárnené. Základné priestorovo-modulové delenie hotelových izieb a čitateľné konštrukčné riešenie, ktoré prechádza aj do fasády s terasami a chodbami, je doplnené o veľkorozmerné textilné rolety, ktoré nie sú vhodným riešením do lokálnych poveternostných podmienok. Otázne je aj stvárnenie plytkej sedlovej plechovej strechy, ktorá je akoby položená na streche bez kontextu objektu, a postráda konkrétny zámer. V rámci dispozičného riešenia je pozitívne vnímaná práca s terasami v existujúcej topografii terénu. Nevhodné sa javí umiestnenie bazénu do suterénu objektu bez výhľadu, pričom sa jedná o jeden z kľúčových prvkov hotelového vybavenia. Riešenie hotelových izieb a apartmánov je veľmi funkčné a elegantné. Atraktívne je vnímaná aj práca so širším prírodným okolím vrátane potoka. Ostatné plochy zelene ale zostávajú nedoriešené. Doplnkový objekt na južnej parcele s polozapusteným parkovaním a terasou vytvára príjemné prostredie.

odmena (4 000 €) – Lucký architects s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Motív trojuholníku je hlavným konceptom a charakteristickou črtou návrhu. Vychádzajúc z tvaru riešeného územia a motívu zjednodušenia blokovej vidieckej zástavby, tvorí návrh kompaktný  a lapidárny objem s centrálnym átriom. Trojuholníková forma je v exteriéri členená pri nárožiach, v ktorých prichádza zeleň priamo do styku s objektom a opticky delí veľký objem hmoty. Blokové delenie trojuholníkového pôdorysu do trocha traktov ale zostáva z exteriéru ťažko čitateľné. Nevýhodou striktného trojuholníkového konceptu je výrazné podriadenie dispozície, ktorým trpia najmä atypické riešenia spoločných priestorov v parteri objektu. Modulový trakt, ktorý vychádza z usporiadania hotelových izieb je dostatočný pre samotné izby, ale v priestoroch ako je wellness, bazén či sála vytvára negatívne priestorové kompromisy, ktoré sa snaží zjemniť ich vizuálne atraktívnym prevedením. Átrium nad sálou je skôr formálnym priestorom bez praktického využitia. Menšia južná parcela je riešená ideovo a chýba jej konkrétne priestorovo-hmotové usporiadanie. Atraktívne je vnímaná zážitková trasa v prírode okolo hotelového objektu. 

odmena (4 000 €) – Ing. arch. Márius Žitňanský, Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Adam Macko, Alexandra Knezovičová

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh pracuje s výhľadom izieb na Roháče ako najdôležitejšou témou. Všetky hotelové izby sú tak orientované na juho-západnú stranu, čím riešenie predchádza kompromisom s atraktívnymi výhľadmi na opačné smery. Výraz exteriéru objektu avšak predstavuje viac formalistické, ako funkčné riešenie. Pravouhlé dispozičné usporiadanie je zvlnené vo fásade veľkými priebežnými terasami, ktoré sú lokálne delené medzi jednotlivé hotelové izby ale ich prevažnú časť pokrýva extenzívna zelená strecha. Samotné tvarovanie terás je inšpirované prírodnými prvkami potoku a terénu, no chýba jeho hlbšie prepracovanie aj do funkčnej stránky objektu. V navrhovanej podobe zostáva skôr naznačením idei bez ďalších súvislostí. Stvárnenie západnej fasády je odlišné, čo vôbec neprekáža a pôsobí azda atraktívnejšie. Absentuje riešenie exteriérových plôch, ktoré sú asi ponechané vo svojej pôvodnej podobe.