Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Stará Turá zóna Mierová
26. 7. – 18. 10. 2021 pred 2 rokmi

Stará Turá zóna Mierová

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 26. 7. 2021 pod číslom KA-566/2021.

Zámerom urbanisticko-architektonicko-krajinárskej súťaže návrhov, ktorú v auguste 2021 vyhlásilo mesto Stará Turá, bolo vytvoriť v zóne Mierová aktívny a atraktívny priestor s výrazným zastúpením zelene s ohľadom na kvalitu verejného priestoru, klimatické opatrenia, prítomnosť vodného toku, kontext obytnej a pešej zóny, dopyt po doplnkových funkciách a službách a priestorové napojenie na okolie. Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov. Súťažné zadanie sa opieralo aj o výsledky dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi. Do súťaže bolo zaslaných 11 návrhov.

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo §4a alebo §5 odsek (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 26. júl 2021
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 18. október 2021
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 27. október 2021
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 10. november 2021

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Martin Jančok
Ing. Eva Wernerová
Ing. Magdaléna Horňáková
Ing. arch. Katarína Robeková  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Peter Jurkovič
PharmDr. Leopold Barszcz  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvé miesto: 9 000 €
druhé miesto: 5 500 €
tretie miesto: 3 500 €
ZÁPIS-Z-HODNOTIACEHO-ZASADNUTIA-POROTY

Výsledky súťaže:

prvé miesto (9 000 €) – Mag. arch. Peter Stec, ArtD., Ing. akad. Arch. Ján Studený (spolupráca Alena Tundérová, Júlia Kolláthová)

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Alena Tundérová, Júlia Kolláthová
Komentár poroty:

Prednosťou návrhu je dobré zohľadnenie okolitého kontextu zóny Mierová a využitie konceptu priestorového členenia, ktorý odkazuje na historickú parceláciu územia. Rozhodnutie autorov návrhu plochu fragmentovať do ľahko udržiavateľných zelených blokov, vytvára štruktúru intenzívne využiteľných pobytových plôch a atraktívnych priestorov pre aktivity rozličného charakteru. Pozitívne je vnímané aj zapojenie zadných vchodov bytového domu do pokojnej časti upravených plôch. V rámci spevnených plôch chýba jasné vymedzenie (nie je uvedená) zhormažďovacej plochy pre spoločenské podujatia. Navrhovaný multifunkčný objekt sleduje pôvodnú uličnú čiaru a vytvára zázemie pre živé prevádzky. Nedostatkom objektu je výrazná orientácia do dvora, uzatváranie priestoru zo severo-západnej strany, blokovanie prepojenia verejného priestoru s vodným tokom a nedostatočné otvorenie budovy smerom k promenáde. Vzhľadom na odhadované celkové investičné náklady je otázna aj veľkosť a štandard prevedenia navrhovaného objektu.

druhé miesto (5 500 €) – Atrium s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Tomáš Boroš , ArtD. , Ing. arch. Ondrej Jurčo, Ing. arch. Maroš Mitro, Bc. Pavel Bakajsa, Jasmín Al-Husseinová
Komentár poroty:

Porota ocenila výrazný koncept návrhu, ktorý vyzdvihuje priestorovú veľkorysosť ako hlavnú kvalitu, zohľadňuje vzťah priestoru s vodným tokom, rieši
rozdrobenosť a nejednoznačnosť zóny Mierová. Umne narába s mierkou elementov návrhu, ktoré korešpondujú s veľkosťou dominantného bytového domu. Kruhový motív centrálnej plochy nedefinuje aktivity, ktoré by sa v ňom alebo mimo neho mali odohrávať, ale otvára využitie verejného priestoru našej predstavivosti. Pozícia objektu vytvára v priestore novú fasádu a jasne uzatvára pôvodnú zástavbu. Zároveň z pohľadu neskoršej etapizácie jeho výstavby nemá takéto umiestnenie negatívny vplyv na využívanie hlavného priestoru. Návrhu chýba lepšie zadefinovanie zelene, dažďového manažmentu, mobiliáru pozdĺž promenády, lávok cez vodný tok, nadväznosti k parteru bytového domu a celkovo lepšie prepojenie centrálneho kruhu s okolitým priestorom pre všetky vekové skupiny. Návrh pôsobí schematicky s výrazným zameraním na formu.

tretie miesto (3 500 €) – Kuklica Smerek s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh pracuje s konceptom vytvorenia organického parku, ktorý ponúka rozličné aktivity v rámci plôch vymedzených pešími ťahmi. Pozdĺž promenády je park
ohraničený solitérnymi objektmi, ktoré zachovávajú priehľady v rámci riešeného územia. Porota ocenila aj prácu s nábrežím vodného toku a návrh novej lávky. Negatívne je vnímané prílišné preddefinovanie urbanistickej schémy (pavilónové objekty,organický charakter parku), ktorá obmedzuje variabilitu využitia územia. Zvolená forma objektov, sa aj napriek inšpirácií v historickej zástavbe, v danom prostredí javí cudzia.