Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana, Trnava
22. 6. – 24. 9. 2020 pred 3 rokmi

Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana, Trnava

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 22. 5. 2020 pod číslom KA-340/2020.

Mesto Trnava vyhlásilo v júni 2020 verejnú projektovú jednokolovú  architektonicko-krajinársku súťaž návrhov na novú podobu a využitie vnútroblokov vrámci sídliska Generála Goliana

Predmetom súťaže bola revitalizácia sídliskových dvorov zo sedemdesiatych rokov. Napriek tomu, že podobných sídlisk sú na Slovensku desiatky, ide o prvú súťaž s obdobným rozsahom pre ucelené územie tohto typu. Zanedbané vnútrobloky, v rámci jedenásťtisícovej Linčianskej, by mali ožiť novými voľnočasovými aktivitami. Architekti riešili okrem dvorov medzi bytovými domami aj centrálne verejné priestranstvo, kde sa nachádzajú viaceré budovy s občianskou vybavenosťou.

Porota hodnotila 8 súťažných návrhov. V súťaži zvíťazil návrh ateliéru Plural.

Okruh účastníkov:

Návrh mohol predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta alebo autorizovaného krajinného architekta podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 22. jún 2020
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 24. september 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 13. október 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 21. október 2020

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing. Ivana Pasečná , PhD.
Ing. Michal Marcinov
Ing.arch. Ondrej Horváth  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Jarmila Garaiová  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Peter Purdeš  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Matúš Antolík

Experti:

Mgr. Tatiana Vavrová

Ceny:

prvá cena: 9 000 €
druhá cena: 5 000 €
tretia cena: 3 000 €
2020-06-12_Súťažné-podmienky-Trnava Zapisnica

Výsledky súťaže:

prvá cena (9 000 €) – Plural s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Martin Jančok , Arch. Michal Janák , Zuzana Kovaľová, Ing. arch. Maroš Kostelanský, Ing. Ján Augustín
Komentár poroty:

Jednoznačný víťaz, no porota naberala odvahu do poslednej chvíle vysloviť verdikt. Jasne viditeľné rozdiely v prepracovanosti ôsmich odovzdaných návrhov vyvolávali neistotu. Výnimočnosť návrhu tkvie v ľahkosti, odvahe nájsť a sústrediť sa na najpodstatnejšie body územia. Zvyšku neuberá potenciál. Prílišná prepracovanosť bez hierarchizácie priestoru bola pre ostatné návrhy slabinou. Budú funkčné ak sa nepodaria zrealizovať bez kompromisov?

Na prvý pohľad neriešené časti víťazmi porota počas diskusie vyhodnotila ako všeobecne problematické (napr. predzáhradky pri vstupoch, veľké zásahy do dopravy a pod.), čo by mohlo ohroziť realizáciu. Autori presne identifikovali kľúčové body, ktoré zaručia zmenu kvality prostredia. Dvory vytvárajú rôzne atmosféry, jemné rozdiely sú premysleným plánom. Cítiť vedomú prácu na komunikácii priestorov dvorov s obyvateľmi za oknami rečou architekta: mierka, výška, hustota, prázdno, odstup, blízkosť. Použitie bežeckého okruhu je častým klišé, ktoré odhaľuje nedostatok invencie autorov. Tu sa to nestalo. Dráha ako pojivo medzi rôznorodými dvormi, minimum konfliktov s dopravou, dĺžka schopná nasýtiť bežcov. Bežecký okruh na sídlisku si možno vyžiada viac pruhov a dĺžky.

Porota pri ďalšom dopracovaní návrhu odporúča zvážiť/prehĺbiť úroveň detailu riešenia v niekoľkých oblastiach, najmä: 

- rozsah kolonády
- spôsob riešenia zelených plôch priľahlých k obytným domom
- rozsah vodných prvkov
- zvážiť pripomienky, ktoré vzídu z diskusie s obyvateľmi lokality a ich zástupcami.

druhá cena (5 000 €) – Kuklica Smerek architekti, s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh znázornil jasný koncept - lineárnu os - centrálnu ,,urbánnu'' promenádu na ktorú nadväzujú ,,rurálne háje'', pričom v prvej etape sa zameriavajú na realizáciu tohto kľúčového priestoru. Prostredníctvom funkčných schém je zrejmé o čom návrh pojednáva. Plusom návrhu č. 4 okrem iného je, že predstavil hierarchizáciu verejných priestorov. Načrtnuté riešenia, čo sa týka detailov (napr. grafika v asfalte) napovedajú o autoroch návrhu, že nám dokážu ponúknuť nápaditú súčasnú hru, ktorá sofistikovane, krok za krokom pretvára charakter monotónneho sídliska. Plynulo riešia líniu promenády cez námestie skrz využitím kontinuity zelenej infraštruktúry. Diverzita územia je podporená použitím terénnych modelácií. Venujú sa tiež udržateľnosti, ekonómii i ekológii projektu prostredníctvom realistického manažmentu dažďových vôd, či samotnej porealizačnej údržbe - manažmentu verejných priestorov zelene v rámci obytného súboru.

Návrh je vyzretý, systematický a koncepčný, sľubuje určitú mieru čitateľnej zmeny. Náplň jednotlivých dvorov je takmer totožná, každý chce obsiahnuť plnú škálu aktivít - trochu málo invencie pre sídlisko ako celok.

tretia cena (3 000 €) – Atelier Duma - Living Gardens

Autori/Autorky:
Ing. Magdaléna Horňáková , Ing. Juraj Horňák , Gabriela Lapšanská, Ing. Lenka Ficeková, Ing. Ivana Šebeňová, Oliver Hacaj
Komentár poroty:

Návrh prevyšuje ostatné svojou prepracovanosťou koncepcie zelene. Každému dvoru je venovaná mimoriadna pozornosť. Autori sa venujú i okrajovým častiam, ktoré ostatní súťažiaci zanedbali. Navrhované plochy sú moderované konkrétnymi aktivitami. Obmena povrchov multifunkčných ihrísk je náznakom rôznosti dvorov. Každý z dvorov má veľmi podobnú paletu náplní, sú svojbytné, nezávislé na celku. Atmosféra ma všade rovnaké kvality. K pohybu po sídlisku núti iba príjemné centrum, ktorého potenciál autori využili. Energia vložená do dvorov, detailov a naplnení potrieb všetkých obyvateľov je enormná. Práve snaha o dokonalý kokteil v každom dvore porota vyhodnotila ako slabinu návrhu. Všetci majú celú paletu vo svojom dvore, rovnosť, nikam netreba chodiť, žiaden nie je špecifický. Vytráca sa napätie, prichádza pochybnosť, či ide o reálny svet. Priestory nenabádajú k obľúbenosti určitej skupiny. Obraz ako v jednom dvore hrá hlučná skupina futbal, okolo kočíky s najmenšími, na workoute piati nadšenci a k tomu sa prizerajúci dôchodcovia… rovnaký obraz niekoľkokrát posádzaný medzi domy. Celok postráda nadhľad, smerovanie sídliska, výnimočnosť, ktorá nabáda ku vzťahu so svojím okolím. Pojivo sídliska sa vytratilo v detaile. Návrh dvora je správne riešenie avšak pre menšiu komunitu.