Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Polyfunkčný dom Nitra, Štúrová
25. 5. – 09. 9. 2020 pred 3 rokmi

Polyfunkčný dom Nitra, Štúrová

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 22. 5. 2020 pod číslom KA-313/2020.

Belevis, s.r.o. pod záštitou Útvaru hlavného architekta mesta Nitra vyhlásili v máji 2020 verejnú projektovú jednokolovú architektonickú súťaž na vytvorenie reprezentatívnej stavby v centre mesta Nitra. 

Do súťaže bolo prihlásených 19 súťažných návrhov. Jeden z návrhov nesplnil podmienky účasti. Porota hodnotila 18 súťažných návrhov. Víťazom súťaže sa stal návrh Sadovsky & Architects.

Okruh účastníkov:

Účastníkom súťaže môže byť jednotlivý účastník alebo tím - kolektív zložený z architekta, resp. kolektívu architektov, ktorí

- ku dňu vypísania súťaže spĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť - autorizáciu podľa §4 písm. c) Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zároveň,
- majú zrealizované aspoň jedno dielo s investičnými nákladmi vyššími ako 1 mil. € s DPH, ktorého sú autormi za obdobie posledných 10 rokov od vyhlásenia tejto súťaže, t.j. 05/2020

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 25. máj 2020
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 9. september 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 15. október 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 27. október 2020

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Martin Kusý
Ing.arch. Michal Bogár
Ing.arch. Štefan Polakovič
Ing.arch. Milan Csanda  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Peter Mezei  (závislý od vyhlasovateľa)
Mgr. Martin Repík  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Marek Harčarík
Ing. Lucia Bérešová  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvá cena: 11 000 €
druhá cena: 7 000 €
tretia cena: 5 000 €
webstránka súťaže: www.belevis.sk/sutaz
webstránka s výsledkami: www.belevis.sk/sutaz
00_SUTAZNE-PODMIENKY_POLYFUNKCNY-DOM-STUROVA-ULICA-NITRA 01_ZADANIE_POLYFUNKCNY-DOM-STUROVA-ULICA-NITRA

Výsledky súťaže:

prvá cena (11 000 €) – Sadovsky & Architects, s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Oliver Sadovský , Mgr.art. Marián Stanislav, Ing.arch. Juraj Izrael, Ing.arch. Marek Trebuľa, Ing. arch. Matej Uhlik, Bc. The Anh Dang
Komentár poroty:

Predmetný návrh polyfunkčného domu firmy Belevis na Štúrovej ulici v Nitre je od architektov Sadovský Architects - podľa rozhodnutia poroty - originálnym, suverénnym, komplexným dielom. Rozhodovaniu o jeho víťazstve predchádzala dlhá rozprava, vyhodnocujúca všetky pre a proti, ktorá v závere vysoko ocenila skvelý celkový, architektonicko – urbanistický výsledok.

Vo veľmi zložitom mestskom prostredí sa víťaznému návrhu najlepšie podarilo zvládnuť nástrahy veľmi komplikovaného zadania, v tesnom susedstve zavedených, architektonických ikon mesta. Team architektov sa rafinovaným spôsobom pripojil k susednému objektu obchodného zariadenia od architekta Ivana Matušíka, s rešpektom tak, aby si stále dokázal zachovať vlastnú architektonickú identitu a premietol smerom von a dnu všetky logické náväznosti k prostrediu tak, aby nestrácal, ale profitoval z nich. Jasný, súčasný architektonický jazyk, mimoriadne kvalitné dispozičné riešenia jednotlivých podlaží /s až demonštratívnou snahou o pohľad na flexibilitu usporiadania budúceho používania budovy/ sa od začiatku hodnotenia stali najsilnejšími atribútmi riešenia.

Dostatočne naplnené predstavy o mestskosti riešeného objemu boli podtrhnuté zvolením správneho prístupu k riešeniu predstavy o dopravnom napojení a možných kapacitách parkovania pre posudzovaný typologický druh budovy vo svojom umiestnení.

Práve odvaha, bravúra prístupu k zadanému problému, ľahkosť pôsobenia finálneho výstupu v tak zložitom architektonickom prostredí viedli porotu ku konečnému verdiktu a udeleniu víťazstva v silne obsadenej súťaži.

Porota odporúčala investorovi a architektom/riešiteľom spätný pohľad a zamyslenie sa nad stratou istej časti objemu na Štúrovej ulici tak, aby boli /stále v mene architektúry/ maximálne možné kapacity povoleného objemu. Práve toto by mohlo byť záberom, doplnením riešenia v kole dopracovania, ku ktorému viedla porota investora zápisom.

Návrh a následná realizácia /v prípade finálneho zadania investorom/ budú zložitou cestou hľadania, nachádzania, kombinovania toho najlepšieho možného tak, aby sa výsledok stal opodstatnenou a naplnenou snahou všetkých zúčastnených /porotu nevynímajúc/.

druhá cena (7 000 €) – JRKVC s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Peter Jurkovič , Bc. Markéta Nikerle, Bc. Rudolf Nikerle, MSc. Jana Pajchlová
Komentár poroty:

Autori prinášajú vo svojom návrhu koncept monolitu, ktorý je vložený do územia s rešpektom k okolitému prostrediu. Tento monolit je sebavedomý partner jestvujúceho obchodného domu, je legitímne ďalšou silnou figúrou na jestvujúcej modernistickej mestskej osi. Celkovou výškou domu a hranami vystúpenej hmoty autori reflektujú výškové hladiny architektúry susedného obchodného domu. Administratívny objekt má čitateľnú tektoniku a jeho silueta vytvára zapamätateľný skulpturálny znak v mestskej krajine, čo dodáva tomuto súťažnému návrhu prínosnú dimenziu. Objekt je v prvom nadzemnom podlaží otvorený do uličného priestoru, severná fasáda je však viac uzavretá a poskytuje len čiastočný kontakt s pešou úrovňou v priestore medzi obchodným domom a novým objektom. Pôdorysy objektu sú navrhnuté prehľadne, bolo by však potrebné v určitých momentoch dispozície upraviť. Zo strany Štúrovej ulice autori ponúkajú v predpolí objektu rozmernú krytú plochu, vybavenú miestami na sedenie, čím vytvárajú kultivované prostredie zastávky MHD. Celé toto územie je chápané slovami autorov ako zdieľaný priestor, čo je sympatickým prvkom návrhu.

tretia cena (5 000 €) – Studio Perspektiv s.r.o. (CZ)

Autori/Autorky:
Ing. arch. Martin Stára (CZ), Ing.arch. Ján Antal, Ing.arch. Sebastian Sticzay, Ing.arch. Tereza Houdková (CZ), Ing.arch. Silvia Snopková (CZ), Ing.arch. Petra Malovaná (CZ), Ing.arch. Yana Stepankova (CZ), Ing.arch. Ján Martin Púčik, Studio Monolot
Komentár poroty:

Porota na návrhu v prvom rade ocenila, že reflektuje stavbu Prioru (Matušík), dokonca dotvára jej charakteristické črty, t.j. spôsob akým sa napája na široké schodisko a rozširuje jeho využitie, presne v zmysle „zásady dobrého mestského suseda“. S tým súvisí aj návrh parteru na poschodí, ktoré ústi do existujúceho schodiska a terasy – navrhované dva živé partery a oživenie okolia sú jedným zo silných pozitív návrhu. Pozitívnym je aj spôsob akým autori reagovali na historickú „hmotovú parceláciu“, ktorá často komplikuje snahu o súčasný výzor architektúry. Budova svojim výzorom jasne deklaruje svoju polyfunkčnú funkciu. Z dispozičného hľadiska porota ocenila logicky organizované pôdorysy s veľkou variabilitou riešení, čo je vždy užitočné pre budúceho užívateľa, ako aj veľký počet áut v garáži (46) vďaka použitému zakladaču.

K slabším stránkam návrhu prispel fakt, že príliš počítal s budúcim rozšírením pešej zóny a následnej reorganizácie dopravných pruhov. Ak by k nej nedošlo, čo investor nevie garantovať, tak by nastala nevyhnutná kolízia cyklotrasy a parteru. Taktiež by návrhu prospelo priečne prepojenie riešeným objektom silnej zástavky MHD voči terase Prioru za ním.