Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Revitalizácia verejných priestorov obce Valaská - Námestie 1. mája
31. 3. – 02. 7. 2020 pred 3 rokmi

Revitalizácia verejných priestorov obce Valaská - Námestie 1. mája

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 23. 3. 2020 pod číslom KA-82/2020.

Obec Valaská vyhlásila v marci 2020 verejnú projektovú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na revitalizáciu Námestia 1. mája. Cieľom súťaže bol výber spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie obnovy námestia a vstupných priestorov pred obecným úradom. Lokalita niekoľkokrát do roka poskytne priestor spoločenským a kultúrnym podujatiam s maximálnou kapacitou dvetisíc ľudí. Požiadavkou obce je vyriešiť a realizovať priestor pred obecným úradom jednotne a reprezentatívne, s parametrami pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Súťaže sa zúčastnilo 13 autorských kolektívov. Po vylúčení jedného návrhu, ktorý nesplnil súťažné podmienky hodnotila porota zvyšných 12 uchádzačov. Zvíťazil návrh od tímu Kuklica Smerek architekti.

Okruh účastníkov:

Súťaže sa mohli zúčastniť fyzické a právnické osoby alebo tím – kolektív zložený z architekta, resp. z kolektívu architektov a navrhovateľov, z ktorých minimálne jeden člen riešiteľského kolektívu musí spĺňať požiadavku na odbornú spôsobilosť –autorizáciu SKA v súlade s § 4 (architekt), resp. § 4a (krajinný architekt), zákonač.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a predpisov, v súlade s účelom súťaže a v súlade § 34 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskej únie a má svoje sídlo v Slovenskej republike alebo v niektorom z členských štátov Európskej únie. 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 31. marec 2020
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 2. júl 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 8. júl 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 13. júl 2020

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ceny:

prvá cena: 4 000 €
druhá cena: 3 500 €
tretia cena: 1 500 €
Súťažné-podmienky_Valaská Zápisnica-z-hodnotiacieho-rokovania-poroty-Valaská

Výsledky súťaže:

prvá cena (4 000 €) – Kuklica Smerek architekti, s.r.o.

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Ing. arch. Katarína Siváková
Komentár poroty:

- Veľmi dobrá práca s terénom.
- Dobré prepojenie hlavnej plochy námestia so zvýšenou niveletou priestorov pred Obecným úradom (materskou školou a gastro zariadením Perla).
- Pobytové schody a rampa sú veľmi dobre integrované. Využívajú prirodzenú konfiguráciu terénu. Odstraňujú bariéry pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V kombinácii so zeleňou sú kvalitným a obohacujúcim riešením priestoru námestia.
- Zjednotenie (prepojenie) nástupov do budovy OcÚ, MŠ a gastro Perla - zariadenia, vzájomným prepojením cez nástupné plató s „odľahčenou“ (transparentnou) výplňou zábradlia.
- Podružné / doplnkové funkcie sú vhodne rozmiestnené po obvode centrálneho multifunkčného priestoru námestia. Vodný prvok má tiež primeranú podobu.
- Citlivo náznakovo a pocitovo (polo)uzatvorená spodná časť námestia s viacúčelovou pergolou. Jej stvárnenie a umiestnenie vhodným spôsobom podporuje a dopĺňa existujúcu blokovú zástavbu námestia. 
- Kultivované stvárnenie nových vložených architektonických prvkov.
- Vhodné je tiež situovanie zelene po obvode námestia doplnené podružnými aktivitami pre trávenie voľného času.
- Pri spracovaní realizačnej PD odporúčame venovať zvýšenú pozornosť výberu typu dlažby, hlavne povrchovej úprave, aby jej štruktúra nepôsobila pre užívateľov námestia diskomfortne (nájsť prijateľný kompromis medzi rustikálnosťou a pochôdznosťou).
- Aby si subtílna konštrukcia kovovej pergoly zachovala svoju eleganciu bude v realizačnej fáze potrebný precízny konštrukčný návrh i nemenej precízna realizácia. (Kompromisy môžu znehodnotiť výsledný dojem. Je to však uskutočniteľné).
- V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie bude potrebné venovať dendrologickému výberu použitých drevín zvýšenú pozornosť s akcentom na “prirodzenú pestrosť” a lokálne (zdomácnené) dreviny. (Umiestnenie je kompozične vhodné). 

druhá cena (3 500 €) – Zuzana Nádaská + Pavol Pilař + Filip Bránický + Martin Poliak + Michal Kázik

Autori/Autorky:
Ing.arch. Zuzana Nádaská , CSc. , Ing. Mgr. art. Pavol Pilař , ArtD. , Ing. Filip Bránický, Ing. Martin Poliak, Ing. Michal Kázik
Komentár poroty:

- Návrh výborne rešpektuje terénne danosti.
- Napriek (alebo vďaka?) striedmej grafike presvedčivá interpretácia tvorivého návrhu.
- Podobne ako v návrhu č. 6 aj tu autori veľmi dobre vyriešili „svah“ (prevýšenie) v hornej časti námestia formou pobytových schodov v kombinácii s kultivovanou zeleňou a rampou pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
- Výborná artikulácia veľkej plochy námestia na menšie časti so špecifickým charakterom, bez toho aby sa narušila jednota celku.   
- Príjemná možnosť sedenia v zeleni pri záhonoch kvetov.
- Zásobovanie prevádzok v parteri budov lemujúcich námestie je umožnené pojazdným zokruhovaným chodníkom.
- Vodný prvok - „potok“ premyslene rozdeľuje námestie na dve časti – južnú s väčším množstvom konkrétne definovaných funkcií, komorne oddelených kultivovanou zeleňou a severnú - multifunkčnú časť námestia v čele s variabilne využiteľným pódiom.
- Napriek dosť striktnému rozdeleniu funkcií na námestí, celok pôsobí kompaktne a umožňuje aj pri väčších kultúrnospoločenských akciách spojiť obidve časti námestia.
- Spodná - južná strana námestia je od ulice Duklianskych hrdinov oddelená (uzatvorená) výškovým odsadením, čo na jednej strane čiastočne vymedzuje priestor námestia, na druhej strane však tvorí obmedzujúcu bariéru takmer po celej južnej strane námestia.
- Dobrý a kultivovaný návrh, realizáciou ktorého by vo Valaskej mohlo vzniknúť námestie s príjemnou atmosférou.
- Z návrhu nebolo možné identifikovať  nasvetlenie námestia “z vrchu”. Vzhľadom na jeho veľkú plochu (a skutočnosť, že v domoch lemujúcich námestie sú v horných podlažiach byty) iba “spodné” osvetlenie situované v dlažbe je pre celkové nasvetlenie námestia nepostačujúce (a pri jeho zintenzívnení môže dochádzať k „oslneniu“ návštevníkov i obyvateľov pri pohľade z priľahlých bytov).
- Segregovanie vstupov do OcÚ, MŠ a gastro Perla má za následok, že vstup na OcÚ nie je bezbariérový a krajné prevádzky musia mať každá samostatnú rampu.
- Stromy na parkovisku pred bytovkou sú síce vítaným zeleným prvkom. V takej podobe, ako sú osadené, by však dlho “neprežili” (kolízna poloha pri vjazde na parkovacie miesto).

tretia cena (1 500 €) – Martin Hudec + Katarína Bergerová

Autori/Autorky:
Ing. arch. Martin Hudec , PhD. , Ing. arch. Katarína Bergerová
Komentár poroty:

- Návrh posilňuje pomer zelene oproti existujúcemu stavu, čím vytvára komornejší priestor námestia a viac ho orientuje na dominantný objekt s OcÚ.
- Zeleňou opticky zmenšená plocha námestia poskytuje dostatočne veľký variabilný priestor pre konanie spoločenských podujatí obce. 
- Zaujímavý dialóg medzi organicky pôsobiacou zeleňou a strohým rádom urbánnych prvkov.
- Dobrá práca s povrchmi a podpora vodozádržných opatrení.
- Takáto úprava námestia má reverzibilný charakter a v prípade nárastu počtu obyvateľov a prípadnej potreby rozšírenia spevnených plôch je možné tieto úpravy realizovať bez väčších stavebných úprav.
- Z pohľadu účastníka dopravy na ulici Duklianskych hrdinov námestie posilnením pásu zelene v jeho spodnej časti je (možno) príliš uzavreté a neumožňuje atraktívnymi priehľadmi „vtiahnuť“ návštevníka do diania na námestí.
- Segregácia vstupov do prevádzok OcÚ, MŠ a gastro Perla - zariadenia nie je najvhodnejším riešením.
- Zníženie nivelety námestia do roviny pod existuju úroveň spôsobuje konflikt s koreňovým systémom jestvujúcich stromov.