Slovenská komora architektov
Administratívna budova Úradu vlády Slovenskej republiky
20. 2. – 28. 4. 2023 pred mesiacom

Administratívna budova Úradu vlády Slovenskej republiky

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 14. 11. 2022 pod číslom KA-911/2022.

Úrad vlády Slovenskej Republiky vyhlasuje verejnú projektovú dvojetapovú architektonickú súťaž návrhov, ktorej predmetom je spracovanie architektonického návrhu novej administratívnej budovy v areáli Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave. 

Cieľom súťaže je získať čo najlepšie možné riešenie stavby a záujmového územia. Vyhlasovateľ po ukončenı́ súťaže vstúpi s autorom víťazného návrhu do priameho rokovania, na poskytnutie komplexných služieb architekta pre všetky výkonové fázy projektov s cieľom realizácie návrhu. Súťažný návrh by mal priniesť funkčný a atraktívny priestor, ktorý bude rešpektovať pamiatkové hodnoty celého areálu Letného arcibiskupského paláca a komunikovať s verejným priestorom v okolí. Dôležitým aspektom je nájdenie optimálnej väzby medzi novodobými technickými a priestorovými požiadavkami na modernú administratívnu budovu, vo svojom architektonickom výraze pri racionálnej ekonomickej náročnosti. Pri koncipovanı́ návrhu je potrebné mať na zreteli, že ide o mimoriadne exponované územie, v bezprostrednej väzbe na centrálnu mestskú zónu, pamiatkovo chránené objekty a krajinné danosti.

Okruh účastníkov:

Učastníkom môže byť jedine hospodársky subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo § 5 odsek (1) pıś meno a) zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znenı́ neskorších predpisov alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 20. február 2023
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 28. apríl 2023, 25. august 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 15. september 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 13. október 2023

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Juraj Benko
Peter Ochodničan  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvá cena: 50 000 €
druhá cena: 30 000 €
tretia cena: 20 000 €
suma vyhradená na odmeny: 30 000 €
webstránka súťaže: https://vlada.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/72
SUTAZNE+PODMIENKY SUTAZNE+ZADANIE