Slovenská komora architektov
Vízia areálu SAV
26. 3. – 23. 6. 2023 za týždeň

Vízia areálu SAV

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 09. 3. 2023 pod číslom KA-229/2023.

Slovenská akadémia vied vyhlasuje verejnú projektovú dvojkolovú urbanistickú súťaž na podobu masterplanu svojho areálu. Cieľom súťaže je priniesť najlepšiu možnú stratégiu a návrh pre budúci rozvoj a otvorenie areálu Slovenskej akadémie vied. Snahou SAV je vytvoriť vedecký kampus, ktorý má byť miestom pre vedeckú prácu a pridružené aktivity plnohodnotne integrovaným do štruktúry okolitého mesta a okolitej krajiny. Slovenská akadémia vied chce areál v budúcnosti viac otvoriť verejnosti a umožniť tak jeho širšie využitie a propagáciu vedy. Pocit z tohto areálu by mal byť príbuzný pocitu z vysokoškolských kampusov.

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine hospodársky subjekt, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. má oprávnenie na poskytovanie služieb resp. výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §4a alebo §5 odsek (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. 

V súťaži sú udelované odmeny. V závislosti od počtu postupujúcich návrhov (2-4) sa v II. etape rozdelí vyzvaným účastníkom súhrnná čiastka 60 000€. 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 26. marec 2023
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 23. jún 2023, 7. november 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 30. november 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. november 2023

Porota:

Riadni členovia:

Ing.arch. Pavel Paňák
Ing. arch. Martin Berežný
prof. Ing. arch. Michal Kohout
prof. Ing. arch. Petr Pelčák
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. Michal Marcinov
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

suma vyhradená na režijné odmeny: 60 000 €
webstránka súťaže: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/461325 
00-sutazne-podmienky