Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu
17. 1. – 17. 3. 2020 pred 4 rokmi

Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 13. 1. 2020 pod číslom KA-788/2019.

Podtatranské múzeum v Poprade vyhlásilo v januári 2020 verejnú projektovú jednokolovú architektonickú súťaž na návrh expozície Kniežacia hrobka. 

Predmetom zákazky je vypracovanie a predloženie architektonicko – výtvarného návrhu expozície Kniežacia hrobka z Popradu podľa vypracovaného scenára, ktorý vypracoval Archeologický ústav SAV v Nitre na celkovej podlahovej ploche expozičných priestorov 469 m² a výber najlepšieho súťažného návrhu expozície Kniežacia hrobka z Popradu.

Porota hodnotila 8 návrhov. Zvíťazil súťažný návrh kolektívu autorov: Ing. arch. Márius Žitňanský, Ing.arch. Vladimír Šimkovič, Bc. Adam Mravík, Bc. Viktor Mikovčák

Okruh účastníkov:

Súťažný návrh môže predložiť každý účastník, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore architektúra alebo výtvarné/vizuálne umenie. Požadované vzdelanie musí preukázať aspoň jeden člen autorského tímu.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 17. január 2020
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 17. marec 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 27. máj 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 31. máj 2020

Porota:

Predseda:

Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová  (závislý od vyhlasovateľa)

Riadni členovia:

Ing.arch. Pavel Paňák
doc. Ing. arch. Eva Borecká PhD.
Ing. arch. Jakub Kopec , ArtD.
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD.

Náhradníci poroty:

Mgr. Tereza Štolcová, PhD.
MArch. Samuel Netočný
Mgr. art. et Mgr. Marek Ružinský  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. Dagmar Olekšáková  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvá cena: 3 500 €
druhá cena: 2 000 €
tretia cena: 1 500 €
Súťažné-podmienky---Súťaž-architektonicko-výtvarný-návrh-expozície-Kniežacia-hrobka-z-Popradu Zápisnica--z-hodnotiaceho-zasadnutia-poroty-súťaže--Architektonicko-výtvarný-návrh-expozície-Kniežacia-hrobka-z-Popradu,27.5.2020

Výsledky súťaže:

prvá cena (3 500 €) – Ing. arch. Márius Žitňanský, Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Bc. Adam Mravík, Bc. Viktor Mikovčák

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh pracuje s hmotou archeologického nálezu s prekvapujúcou mierou ľahkosti. Dôraz kladie na samotný nález, ktorý v priestore tomu určenému prezentuje čisto, bez ďalších vizuálne rušivých komponentov. Návrh maximálne rešpektuje daný priestor, nezapĺňa ho ťažkopádnym výstavným mobiliárom. V prvých dvoch miestnostiach stupňuje isté napätie a očakávanie návštevníka, ktoré v strednej, ústrednej miestnosti vrcholí tajomnou atmosférou, temným priestorom s panorámou exteriéru a dominantnou hrobkou v podzemí. Efektné riešenie veľkoplošných sklených stien s uložením vzácnych nálezov ale vyvoláva dojem vysokej náročnosti údržby expozície a účinnosti nutnej klimatickej ochrany exponátov. Porota odporúča dopracovať návrh stvárnenia jednotlivých tém scenára s prihliadnutím k praktickým potrebám expozície, vrátane jej údržby, bezpečnosti a na interaktívne, virtuálne, multimediálne prvky s dôrazom na interaktivitu s návštevníkom.

druhá cena (2 000 €) – Ing. arch. Klaudia Chodelková, Peter Moravčík

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh dôkladne plní stanovené nároky na rozsah vystavených predmetov nálezu, dokumentuje dôležité sprievodné okolnosti tak, ako boli stanovené scenárom súťaže. Účinne kladie dôraz na interpretáciu - pochopenie významu jednotlivých expozičných objektov. Pracuje s kombináciou viacerých expozičných postupov s potrebnou mierou interaktívnych pomôcok. Kombinuje nástenné a priestorové vitrínové elementy so sprievodnou grafickou ilustráciou. Detailne rozpracováva vhodné a nápadité technické riešenia včítane vítaného využitia originálnych trámov vonkajšej komory a prezentácie najvýznamnejších exponátov. Problematickým sa javí nedostatočná reflexia charakteristických tektonických vlastností priestorov, v ktorých je expozícia komponovaná. Svojou koncepciou bezo zvyšku zatemneného prostredia ako pozadia svetelne exponovaných plôch a predmetov je skôr výstavníckou stratégiou s limitovanou identifikáciou s miestom a prostredím expozície. V tomto zmysle je voči jestvujúcim architektonickým charakteristikám značne anonymná. Dôsledne zatemnená atmosféra celej expozície je síce atraktívna, je však takto oslabené jej vyvrcholenie v centrálnom zatemnenom priestore s hrobkou a diorámou. Priveľa predmetov a informácií tu vystavených tiež skôr rozptyľuje uvedomenie si jedinečnosti nálezu silným zážitkom práve v tejto centrálnej pozícii.

 
 
 

tretia cena (1 500 €) – Mgr. art. Matúš Bišťan, Mgr. art. Šimon Chovan

Autori/Autorky:
Mgr. art. Matúš Bišťan , Mgr. art. Šimon Chovan
Komentár poroty:

Prezentácia je pojatá moderne a esteticky. Akceptuje najdôležitejšie požiadavky scenára a pracuje s účinnou interaktivitou s návštevníkom (mikroskop, virtuálna realita). Príťažlivá je aj jednotiaca farebnosť riešenia. Vkladané modulové prvky zmenšujú výstavné priestory a vytvárajú hluché zóny. Kombinácia denného svetla a umelého osvetlenia (priznané okná expozície) môže mať negatívny vplyv na exponáty z organických materiálov, ktoré sú v prevahe. Rozpočet je spracovaný len formálne, bez špecifikácie položiek.