Slovenská komora architektov

Čo je súťaž návrhov

NAJKVALITNEJŠIE RIEŠENIE

Súťaž návrhov je postup investora, v spolupráci s ďalšími subjektami, vedúci k získaniu čo najlepšieho projektu pre plánovanú stavbu. Súťaž návrhov ako proces výberu z viacerých predložených návrhov architektonických riešení umožňuje investorovi ako jej vyhlasovateľovi zadovážiť najkvalitnejšie riešenie zo všetkých, ktoré je v danom mieste a čase architektonická obec schopná ponúknuť. 

OBJEKTÍVNOSŤ A TRANSPARENTNOSŤ

Vyhodnocovanie predložených návrhov uskutočňuje nezávislá porota pri zachovaní anonymity ich predkladateľov. Porotu tvoria uznávaní architekti a ďalší profesionáli v príslušnej oblasti. Tým sa zaručuje objektívnosť, profesionalita a transparentnosť vyhodnotenia. Veľkým kladom súťaže návrhov je, že o vyberaní víťazného návrhu nerozhoduje investor, ale toto rozhodovanie deleguje na nezávislú a odborne kompetentnú porotu. 

STANOVENIE PHZ

Ďalšou prednosťou súťaže návrhov je, že vyhlasovateľ stanoví predpokladanú hodnotu zákazky (PHZ vypracovania projektovej dokumentácie aj PHZ realizácie stavby) predom a jednotlivé súťažné návrhy tieto hodnoty zohľadňujú, avšak nevyčísľujú hodnotu navrhovaného riešenia. 

Vďaka týmto dvom charakteristickým črtám súťaž návrhov ako postup efektívne predchádza hrozbám korupcie, ovplyvňovania výsledkov, ako aj neprijateľnému súťaženiu formou neprimeraného podhodnotenia ponukovej ceny.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ALEBO OBČIANSKY ZÁKONNÍK?

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ usporadúvajú súťaž návrhov podľa § 119 - 125 Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej pre stručnosť „ZVO“) za súčasného použitia Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov (ďalej pre stručnosť „SP SKA“). Súkromný subjekt môže usporiadať súťaž návrhov podľa § 847 - 849 Občianskeho zákonníka, alebo podľa § 119 - 125 ZVO, pričom v obidvoch prípadoch si môže zvoliť súčasné použitie SP SKA.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ smú pri zákazke s nízkou hodnotou vyhlásiť súťaž návrhov i podľa § 117 ZVO za súčasného použitia SP SKA. Realizovanie postupu súťaženia podľa SP SKA v rámcoch určených ZVO pre zákazky s nízkou hodnotou, umožňuje vyhlasovateľovi na jednej strane naplniť všetky benefity, ktoré súťaž návrhov ako postup ponúka, a na druhej zmierniť prísnosť niektorých podmienok, ktoré ZVO kladie na podlimitné a nadlimitné súťaže návrhov v § 119 – 125. Spomedzi úľav dovolených pri zákazkách s nízkou hodnotou je namieste spomenúť aspoň oslobodenie vyhlasovateľa od povinnosti zadať zákazku výlučne na víťazný návrh. V súťaži návrhov vedenej pri zákazke s nízkou hodnotou možno ponechať vyhlasovateľovi možnosť za istých podmienok zadať zákazku aj na návrhy, ktoré v súťaži získali druhú alebo tretiu cenu.

NAJOPTIMÁLNEJŠIE RIEŠENIE ŠETRÍ PROSTRIEDKY

Pri súťaži, kde víťazí najlacnejšia ponuka architektonických služieb, vyhlasovateľ nevie, aký návrh dostane. Vďaka súťaži návrhov, naopak, vie, do čoho ide, keďže zákazku na vypracovanie projektovej dokumentácie zadáva na základe konkrétneho víťazného návrhu.

Súťaž návrhov vyhlasovateľovi umožňuje zadovážiť si širokú škálu riešení, z ktorých porota, zložená z nezávislých odborníkov a zástupcov vyhlasovateľa, vyberá to najvhodnejšie.

Porota hodnotí komplexnú kvalitu súťažných návrhov. Nerozhoduje iba ekonomický aspekt vypracovania projektovej dokumentácie, ako by tomu bolo v prípade iných postupov vo verejnom obstarávaní, keďže náklady na služby architekta tvoria iba malú časť z celkovej hodnoty investície ktorá zahŕňa aj cenu za realizáciu stavby a prevádzkové náklady  počas celej doby užívania stavby.

Kvalitnejší návrh z dlhodobého hľadiska šetrí prostriedky — potenciálne pri výstavbe, určite pri užívaní. Kvalita je definovaná kritériami ako úroveň urbanistického začlenenia budovy do prostredia, úroveň architektonického výrazu, technického riešenia, udržateľnosti a podobne.

Mechanizmus konkrétnej súťaže je presne popísaný v jej súťažných podmienkach. Zadanie, podmienky, rozhodnutia poroty o poradí návrhov a výsledky súťaže sú verejné. Počas hodnotenia sú súťažiaci v anonymite, posudzujú sa iba ich návrhy.

 

Súťaže návrhov zlepšujú verejný obraz vyhlasovateľa.

 

Prehľad ukončených súťaží návrhov v uplynulom období, ktoré overila Slovenská komora architektov, si môžete pozrieť v ucelenej publikácii na stránke: https://issuu.com/institutska ⟶