Slovenská komora architektov

Príprava súťaže

Právne predpisy, rámce a poriadky, ktoré upravujú postup súťaže:

Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov ⟶
Etický poriadok Slovenskej komory architektov ⟶

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. ⟶

Vyhláška ÚVO č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a činnosti poroty v zn. n. p. ⟶

Vyhláška ÚVO č. 428/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov v zn. n. p. ⟶

Privátny vyhlasovateľ súťaže sa riadi podľa § 847 až 849 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v zn. n. p. ⟶

 

3 FÁZY SÚŤAŽE NÁVRHOV

Prípravná fáza
Vyhlásenie súťaže
Vyhodnotenie súťaže

PRÍPRAVNÁ FÁZA

Príprava súťaže je najdôležitejšou fázou procesu súťaže, keďže od počiatočného nastavenia súťaže sa odvíja celková úspešnosť nasledovných fáz súťaže a v konečnom dôsledku aj samotnej realizácie projektu. 

V prípravnej fáze je dôležité ujasniť si čo najpresnejšie potreby plánovanej realizácie (čo chcete stavať/obnovovať a v akom rozsahu), aké sú predpokladané investičné stavebné náklady a aké služby si chcete objednať u víťaza súťaže (predpokladaná hodnota zákazky súťaže). Na základe toho je potrebné vhodne si zvoliť adekvátny formát súťaže a prípadného spracovateľa súťažných podmienok/zadania/pomôcok (v prípade externej odbornej spolupráce). 

ČASOVÁ A PERSONÁLNA NÁROČNOSŤ

Časová a personálne náročnosť procesu súťaže sa odvíja od zložitosti a konkrétností individuálneho zadania a problému. 
Aproximatívne lehoty na prípravu a realizáciu súťaže návrhov:

(1) Príprava súťaže – celkovo: 3 – 6 mesiacov

- Príprava zadania: 4 - 6 týždňov
- Overovacia štúdia pre presnejšie určenie PHZ a výšky investície: 4 - 6 týždňov 
- Príprava súťažných podmienok: 6 - 8 týždňov (tu sa predpokladá vstup viacerých strán a závisí od komunikácie medzi jednotlivými aktérmi: vyhlasovateľ, spracovateľ, porotcovia, atď.) 

(2) Spracovanie súťažných návrhov (od vyhlásenia súťaže po lehotu na odovzdanej súťažných návrhov): 2 – 6 mesiacov 

(3) Vyhodnotenie, oznámenie výsledkov súťažiacim a verejne vyhlásenie výsledkov a prezentácia (napr. vo forme výstavy): 1 mesiac

 

MANUÁL SÚŤAŽÍ NÁVRHOV

Podrobné vysvetlenie procesu súťaží návrhov nájdete v Manuáli súťaží návrhov, ktorý vydal Inštitút Slovenskej komory architektov. Jeho online verziu nájdete na issuu ⟶ alebo si ho môžete stiahnuť ⟶

Prehľady realizovaných overených súťaží za ostatné roky ⟶

Vzorové súťažné podmienky pre rôzne typy súťaží (spracovateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy) ⟶

 

POTREBUJETE PORADIŤ?

Slovenská komora architektov poskytuje poradenstvo ohľadom súťaží návrhov. V prípade záujmu kontaktujte odborných referentov pre súťaže ⟶